Now Reading
AboHlanga ababambelele enkolweni yesintu nazo zonke izindlela
Dark Light

AboHlanga ababambelele enkolweni yesintu nazo zonke izindlela

AboHlanga abasukume bazithintithe babhale, bacobelelane kakhulu ngemimoya emihle yase-Afrika, yaseNingizimuj Afrika eyehlukahlukene abagudluzwa kuyona ngabamhlophe, ngabezimshini zase-Europe, zaseNtshonalanga nase-United States of America.

KwanaboHlanga  ababanokudelela, bagibele phezu kwendlu njengenja. Bafaka nesibhaxu emimoyeni yase-Afrika neyaseNingizimu Afrika ngisho nemihle imimoya ngokwabase-Afrika ngoba benyanya, sebemukele imimoya yaseNtshonalanga ehambisana nemfundo, nemali nokunye.  

Abenyanye phela nezibongo zabo, nalapho behlala khona ngoba konke noma abangaphambi kwabo sebeyimimoya abanye babo, abasekho kulo mhlaba, sebengabaphansi. 

Asiyeke ukumbengceza, bese siphumela obala ukuthi aboHlanga babevele benolwazi ngoMdali ukuthi ukhona futhi wavela kuqala. Kanjalo benolwazi ngemimoya emihle nemibi ezungeze okuphilayo.

Singakubalekeli uma kuthiwa ngazi kwakhala nyonini kithina, esizweni esimnyama, kwaboHlanga. Abasanyanya, abangazami nakancane ukubamba iqhaza emizamweni yokuphakamisa ubu-Afrika noma okungokwesibongo angokolibofuzo lwakubo kulenkathi yamanje.

Bagcina lapho kwaba ukuphela, bangaba nezinto ezibonakalayo njengeqhaza abalibamba. Kodwa bebe befuna kuze ngakubona konke okukhulu.

 Yingakho kusenamaKhrestu acwasayo ebhala izincwadi ethi: Izitha zobuKhrestu ngubuphrofethi, ngamadimoni, izinyanga, abaphansi.

Kuxake uma bethi ukuphrofetha izitha zobuKhrestu ekubeni iNkosi uJesu yaphrofethela uPethro ukuthi wayezoyiphika kathathu. Ngempela uPethro wamphika kathathu uJesu. Kwazoba uJuda Iskariothi, uJesu athi wayezomdayisa kubabusi bamaRoma. Konke kwenzeka njengoba uJesu ayephrofethile esaphila hhayi esefile.

Sinodokotela nezibhedlela ngokwaseNtshonalanga ezelaphayo nezisizayo empilweni. Kanti bengakafiki abelumbi kwakunezinyanga ezelaphayo nezisizayo ezisekhona namanje.

Okwamadimoni kuyaxaka ngoba konke kwafundwa phansi emavesini aseBhayibhelini, akubhaliwe ukuthi ngabantu baseNingizimu Afrika. Ngabantu abazibhalela noma abashumayela lokho.

Kuphela imimoya yabo ebhaliwe phansi abaqhuba ngayo njengamanje. Eyabhalwa ngabanye babo asebengabaphansi, hhayi abaphilayo. Manje sebenza sengathi abaqhubi ngokwemimoya yabasebengabaphansi.

Ngakolunye uhlangothi ongeyena umKhrestu naye uzocwasa kakhulu ubuKhrestu, iBhayibheli, izindlu zokudumisa nokunye okuhambelanayo.

Ekubeni bobabili  bayefana ngabaphikisana ngakho, nanokuthi kwehluke izindawo nezimo  abakholelwa ngaphansi kwazo.

Abatshelwe ukuthi bobabili bayefana nje  ngoba abakushoyo bakufunde emibhalweni yezincwadi ezehlukene noma bakufundiswa sekuyimimoya.

Yenaba ngokuthi awubaboni ngamehlo enyama ababhali futhi nabo ababoni ngamehlo enyama ababhali  balezo zincwadi.Kodwa, ubona bona ngamehlo enyama,njengoba bephikisana phambi kwakho. Kuzothuleka angabibikho ozophawula.

Bacele  ukuba bakutshengise oyedwa kulabo babhali bezincwadi ezehlukene osaphila noma uzalo nezihlobo zalabo babhali ezisaphila. Impendulo izothi abekho.Ngoba ngeke bakukhombise ngamehlo enyama ukuthi nampa.

Baphikisana sengathi kukhona ongcono ngoba, bafunde phansi okubhaliwe noma okwabhwala bengakazalwa kwabona.

Ekubeni bayefana ngoba ukufunda nokubhala kwaqaliswa ngabezimishini zase-Europe naseNtshonalanga e-Afrika nakwamanye amazwe asebengabaphansi.

Ngoba abasekho ngamehlo enyama ababhala imibhalo ethi  noma abakhuluma bethi amaKhrestu, abangewona amaKhrestu, abasindisiwe ,abangasindisiwe, abakholwayo nabangakholwa nokunye.

Abamhlophe,uma ubabukisisa ngesineke bazikhonzile izinto zabaphansi basawakhonzile amanzi. Basayikhonzile futhi imvula, impophoma, imifula,imihosha neziziba ukwedlula thina boHlanga.

See Also

Ekubeni aboHlanga basemandulo babenolwazi futhi babekukhonzile, babekuhlonipha,babekwazisa okubalulwe ngenhla ubumqoka bakho.

Yingakho njena ekwakhiweni nasekusungulweni kwamadolobha, kwamalokishi, abamhlophe bafaka ompompi bamanzi eduzane nezindlu njengemifula.

Bakha izisefo esiphezulu zokugeza kusukela ekhanda kwehle, sengathi ugeza empophomeni  noma emvuleni.

Abamhlophe bakha amachibi okubhukuda ngaphakathi emagcekeni abo, lokho kumele imifula, iziziba.

Baba ngabantu abagxekayo ngaphansi kobuKhrestu noma kokwaboHlanga ngoba indaba inemali ebangwayo, elobizelwayo isinyelela.

Bese kubalulwa izizathu eziqhele kakhulu sengathi zigqagqene futhi azisondelene ekubeni zisondele.

Kwenyukele sesibezwa bebeka, bekhuluma, bebalula becubungula, bephawula ikakhulukazi emisakazweni, komathelevishini. komaYou Tube nakwezinye izingxenye zokuxhumana. Bejahe ukuzuza imali eningi ngokushesha, ngabasuke bekugxeka okungokwaboHlanga naye engowoHlanga ongangezi lutho.

Abanye bazibona behlanzekile, becwebile, besindisiwe ngoba bengamaKhrestu okuqina. Basebekhetha ukuyibiza noma ukushumayela bethi ngamadimoni kuphele kanjalo kodwa bengacacisi ukuthi ngabe okuhle noma okubi yini kulowo.

Kuvelile emlandweni ngabantu abathile nabaningi abavula amabandla okukhonza ngenhloso yokwenza imali eningi ngokusheshayo. Kanti bazokwenza ubugebengu becashe ngobuKhrestu nezinye izinkolo, benemimoya emibi futhi becashe ngobuKhrestu, benza namanyala.

Asikaze sibezwe abaholi ebuKhrestwini bephumela obala emisakazweni nakuthelevishini bebabiza ngamadimoni labo abenza amanyala.

Scroll To Top