Now Reading
Umlando omfushane ngezakhiwo ezaziwa ngemijondolo
Dark Light

Umlando omfushane ngezakhiwo ezaziwa ngemijondolo

Mhlawumbe isazovela incazelo ethi khaxa ukuthi iyini imijondolo ngoba miningi imiqondo noma zahlukene izizathu ezichaza imijondolo ukuthi iyini.

Imijondolo yizindlu abazakhela bona abantu bengalwenzanga uhlaka lokwakha. Imijondolo izakhiwo ezakhiwa lapho umnikazi ethanda khona ngaphandle kwemibandela yomasipala. Kuyavela emlandweni ukuthi aboHlanga bakha imijondolo emadolobheni emva kokunqontshwa kwemibuso yabo ngabamhlophe.

Imijondolo yasemadolobheni yaqhubeka kuze kube manje, seyakhiwa ngabantu ababebalekele izenzo zabo zobugebengu, ababengenandawo yokufihla ikhanda, ukwanda kwemindeni, abangenamandla okuba nendlu ehlelekile noma abalindile ohleni lwezindlu zemixhaso.

Imijondolo yasemadolobheni, igqama kakhulu njengezindlu ezakhiwa yizinhlanga emveni kokuphatha kweNingizimu Afrika ngamaBhunu kusukela ngowe-1948. Bese manje ulwazi ngemijondolo luqala ngeminyaka yowe-1950 ngenkathi abantu beqala ukukhishwa ngendluzula koSophiatown, koDistrict Six, eMkhumbane, koSherwood. Kwakukade kunezindlu zaboHlanga, amaNdiya namaKhaladi ezazakhiwe eduzane namadolobha okuyiGoli, iCape Town naseThekwini.

Empeleni imijondolo yaqala ukwakhiwa kusaphethe ubuKoloni bamaNgisi. KwakuwuHulumeni wamaKoloni wamaNgisi owasungula umthetho ovimbela ukwakhiwa kwemijondolo emadolobheni, owawuwuNombolo 53 we-1934. Kwaqalwa yiwona ukuhlakazwa kwesikompilo laboHlanga okwaholela ekufikeni kwaboHlanga emadolobheni bengakabi nazo izindawo zokuhlala. Bakha imijondolo kanti abanye bayakha ngoba babenganelisekile ukuhlala emabhalekisi nasezinkompolo. Njengoba namaBhunu asungula owawo umthetho kanjalo noHulumeni ophathiswe aboHlanga wenza esifanayo ngemithetho emayelana nemijondolo.

Kwakuwukuhlakazwa nokuqedwa kombuso owawubumbene kaZulu ngomhla wama-21 kuNtulikazi ngowe-1883, okwelanywa ukuhlakazwa kweminye imibuso yabanye boHlanga. Bashiya emakhaya isikompilo, imfundiso, izibaya, amasimu baphucwa nemihlaba yabo bengathandi. Kwabanomthelela ekwakhiweni kwemijondolo emadolobheni bezosebenza. Ingakho namanje besahlakazekile aboHlanga e-Afrika.

Wayihlaba esikhonkosini noMnu uMthembeni David ‘uSgege’ Shamase, wakwaNongoma, eMahhashini, eBhuqwini, ngaphansi kwentaba uBhudluka, abaphuza umfula uMaqoma, iVuna. Induna ubaba uMgilithi (uMgilija) Mathangetshitshi Nhleko kube isikole iMathangetshitshi High School. Ngenkathi ethi: “Kadeni kwakufanele sithathele kwabasendulo kuqala ulwazi, ubuchwepheshe ngoba asikenzi lutho olungolwethu esingazigqaja ngalo ngale mfundo yasentshonalanga.”

Uyaqinisekisa ngemijondolo yaboHlanga nombhali wombhalocwaningo uRichard Pithouse olubizwa ngokuthi “In The Forbidden Quarters: Shacks in Durban Till The End of Apartheid”. Uyichaza ngokuthi: Izakhiwo zokuqala zemijondolo emadolobheni zakhiwa kulandela ukubhidlizwa kombuso kaZulu owawubumbene ngaphansi kweNgonyama uCetshwayo ngowe-1883. Emva kwezimo ezase zingasabavumi njengoba namanje izimo zingasivumi, bazosebenza emadolobheni. Kwathutheleka amaNdiya edolobheni ayesesiqedile isivumelwano sokusebenza emasimini omoba iminyaka emihlanu.

Uyaqhubeka uRichard ethi: “Ukwanda kwemijondolo yaboHlanga emadolobheni kwenza umbuso wobandlululo ufake uvalo kwabamhlophe ngaboHlanga. AmaBhunu ayeqhakambisa inkulumo eyayithi babeyingozi bethi iswart gevaar. Iyakhumbuleka leyo nkulumo nangowe-1981.

Umbuso wobandlululo wawungakuthandisisi ukuhlala ngokuxubana kwezinhlanga ezazakhe ndawonye koBerea Road, eStamford Hill, eGreyville, eMkhumbane, eCator Manor. AboHlanga bancishwa ilungelo lokuba nezindawo namaflethi emadolobheni kodwa amaNdiya ayekhululekile ukuhlala emadolobheni futhi anikwa ilungelo lokuthenga izindawo namaflethi emadolobheni. Okungenzeka ukuthi asebenzisa lelo thuba ukuba aboHlanga baxoshwe emadolobheni nanjengoba ayebhalile uRichard Pithouse.

See Also

URichard uthi aboHlanga namaNdiya babumbana bateleka enkampanini yensimbi iFalkirk Foundry ngowe-1937. Lolo bumbano lwaqwedwa ukuncipha komhlaba wokuphila. Wabalula ukuthi nombhali uPaul Maylam ngokuveza okwehlukile nokwakhiwa kwemijondolo eduzane nezindawo zabamhlophe ezazingaseBotanic Gardens maqondana nendawo ebizwa iCountry Club ngowe-1949. Kwasukuma nesizinda senhlangano yamaNdiya aseMerebank abhalela umabhalane kaKopeletsheni, ngovalo lwemijondolo yaboHlanga eyayiseMerebank, ukuthi yayizoba izidleke zobugebengu ngowe-1948.

AboHlanga baKwaMashu bake basikaza ukwakha imijondolo ngowe-1984 babuye bayeka babethi iseLove-Zone. Yayingemuva kwezindlu zangasemakubo kwa-C no-D, kusukela ngasemgwaqeni uQueen Nandi Drive, uM45 kuyangalapho osekunomgwaqo uDumisani Makhaye Drive, uM5 kuze kuyofika ngasemgwaqeni iNanda, uM21. Yavuka iLove-Zone kusukela ngowe-1990 sekuthiwa iseSiyanda. Yake yabonakala eminye imijondolo ukuthi yayakhiwe ngezizathu zepolitiki zobunhlangano nabalandeli emva kowe-1985.

Sekusobala ukuthi abamhlophe benza aboHlanga e-Afrika bangabe besaphatha i-Afrika ngendlela yabo njengoba kwenzeka emaphalamende abo. AboHlanga baphoqeka ukuya emadolobheni. Bakha imijondolo ngoba babezosebenzela imali nemfundo. Zombili lezi zinto ziseyinkinga kithina. Uma sibheka udaba lwemali, sithola aboHlanga abanezinkampani ukuthi abakangeni ngobuningi emfelandawonyeni obizwa ngokuthi iJohannesburg Stock Exchange.

Bese besungula namabhange okungawabo noma okungawethu. Kuphela ngaboHlanga abangamasela abantshontsha imali kulawo mabhange asungulwe ngaboHlanga. Olwemfundo lubuhlungu ngoba asikakasunguli okungokwethu yize kufundiwe.

Scroll To Top