Now Reading
Uqhude manikiniki phakathi kukaZuma noZondo
Dark Light

Uqhude manikiniki phakathi kukaZuma noZondo

Bancoma uZondo ngokuvulela uZuma icala 


UZondo bekulindelekile ukuthi avulele uZuma icala ngokwephula imigomo yeKhomishini. Ukube akakwenzanga lokho ubezothola ukugxekwa izazimthetho. Aphinde agxekwe yilabo abafisa ukubona uZuma eziphendulela phambi kweKhomishini. Kanti naye uMthiyane uyaphoqeleka ukuthi lolu daba aluphathe ngokucophelela ukuze naye azakhele igama nesithunzi kubaphathi bakhe kwezomthetho. Kodwa kangimboni eboshwa uMsholozi. Into engenzeka ukuthi ahlawuliswe. Yebo uzoqhubeka nokufaka ingcindezi yokuthi akenelisekile ukuphenywa nguMthiyane kuKhomishini. Kuyacaca uMsholozi nabammeli bakhe banethemba lokuthi uma iKhomishini ingaphathwa ngomunye uMehluleli angahle aphunyuke kulezi zinsolo zokusebenzisana namaGupta ekugwamandeni amandla ombuso. Kuzofanele uZuma abe nezizathu ezibambekayo uma efisa ukubona uZondo ephuma ngomnyango kuKhomishini. – nguSipho Mbatha

Wenze kahle uMehluleli awukwazi ukuvumela amabhoklolo ezepolitiki, aguqula yonke into ibe ipolotiki, adicilele phansi ngisho ingalo yomthetho. Phezu kwakhe Mthiyane, uhlale ekwenza kumlungela. Wawuyela esikoleni lo msebenzi futhi unguMehluleli omkhulu ezweni, ngeke udidiswe izaphulamthetho nosikhwili siphambana nobhoko! – nguThulani Ngwenya

Into engichaza ngomthetho ukuthi ucutshungulwa yizinkantolo ziwuhumushe bese ucaca. Imibono yabahlaziyi ayinawo umthelela kokwenzeka enkantolo. Akekho umuntu ongathinteki. ICriminal Procedure Act 51 yangowe-1977 ithi uma uphule amasamanisi uyaboshwa ngoba usuke uphule umthetho. Le yokuthi kunomgogo ocushiwe angiyiboni namanje futhi ngisaphika. Cishe ngingalindela ukuzwa ummeli kaZuma, u-Eric Mabuza, mhlawumbe kukhona okuthile azoziphendulela ngakho kodwa ngokwazi kwami umthetho wumthetho, kumele ulandelwe uhlonishwe yiwona wonke umuntu. – nguMpendu Lo

Lesi simo sehlisa isithunzi sikaBaba uZuma futhi sizoshabalala kancane kancane. Nomzabalazo wakhe omuhle awenzela izwe uzophenduka ize. Nokuba nabalandeli kuhle futhi kubi ngoba kukwenza uzizwe unamandla amakhulu, uzibone umkhulu ngaphezu kwezwe oliholayo. Yini ehlule uBaba uMsholozi ukwenza okwenziwe uMama uDudu Myeni ongenabalandeli? Ngibona umlando omuhle weqhawe lethu ushabalala. – nguNtando Ngwenya

Akaboshwe usezenza inkosi yeNingizimu Afrika, akekho umuntu ongaphezu komthetho. Ngabe bayambopha  kwaphela ayomela izinto zakhe kuzwakale ukuthi uyatholakala necala noma akanalo. – nguAyanda Mthalane

Konke lokhu akubona ubuhle boMthethosisekelo wezwe lakithi kodwa wububi bawo. Kugqamisa ukungalingani phambi komthetho ngoba ongenamali ngabe kade waphendula kumbe waqula icala kodwa uZuma ngoba unemali nabanye abanjengaye basebenzisa zonke izindlela ukunqinda amandla omthetho. – nguMbhekiseni Mavuso

Uma uZuma engazani nokugwamandwa kombuso ezazi ukuthi yena umsulwa, ezani zonke lezi zaba azenzayo ngoba ekugcineni ngeke kugcine yena kodwa kogcina umthetho? Azomlahla wonke la macala. – nguWonder Bongani

Kube kufanele ngoba vele le nto ayenzile ithunaza isithunzi somthetho. Futhi nengcindezi yomphakathi ibisinkulu ngoba lesi senzo sizoba yisibonelo esibi kubantu. – nguChris Shabangu


  Abahambisani nokuvulelwa kukaZuma icala


Msholozi siyakweseka, uZondo akabophe abelungu ngoba kuningi okubathintayo kodwa akwenziwa lutho ngakho. UNxamalala uzoyinqoba le mpi yakhe yokususa uZondo ngoba phela usezokubeka kucace bha ukuthi ngeke ayophendula imibuzo kumuntu ombophile. – nguSigoga Mntanenkosi Mayanda

See Also

UZondo akayeke ukusebenzisa inhliziyo nokulalela abezindaba akhohlwe ukuthi umthetho uthini. Imfeketho lena ayenzayo ngisho lesi Sigaba somthetho awufundile athi uzobopha ngawo uZuma angazi noma uwufundisisa kahle yini noma udinga utolika walesiya Sigaba 6(1) soMthetho Wamakhomishini uNombolo we-1947. Ngeke wabopha uZuma ngalesi Sigaba. – nguJoeh Joeh

Kuyoshiyana izibiba manje ukuthi ubani oncinda odengezini olunamandla kodwa le nto isobala njengempahla yembuzi, uZuma uhamba nabo uthuli lapha. – nguSiphiwe Zondi

Abavulele uSihlalo weCoronavirus Command Council ngokulahleka kozigidintathu abangama-R500 bokhuvethe. Azisiyeke lezi zinhlangano ezixhaswa abelungu baphesheya nabantu abamhlophe ukulwisana nomuntu omnyama zesaba uRamaphosa nongxiwankulu. – nguThulasizwe Eric

Hhayi kodwa uMsholozi usikhombisile ukuthi nomuntu omnyama uMdali umuphile ukuhlakanipha futhi uyakwazi ukwenza izinto zenzeke. Okubi nje ukuthi lokhu asikuboni ngoba thina sazi ukuthi uma kungakancomi abakama ngesandla kusuke kungasikho. UZuma ufana nenqolobane abaningi, ikakhulu thina bantu abasha, esingafunda lukhulu kuyo.– nguLihle Sothole

Scroll To Top