Now Reading
AboHlanga babuhlumbuluzi ngokuwa komuthi omkhulu
Dark Light

AboHlanga babuhlumbuluzi ngokuwa komuthi omkhulu

Kwezamabhizinisi kuwe umuthi omkhulu, eChesterville kuhambe indoda

INDAWO yaseChesterville idume ngokuningi. Kwabanye lena yindawo enamahuzu okuthi nxa ukhona ubonakale ngombala ukuthi kawuyena owendawo. Kanti kwabanye iChesterville noma iBlekesi yindawo eyakhiqiza izinqalabutho namaqhawe amaningi cishe kuyo yonke imikhakha. Kuleli lokishi elingelinye lamadala eThekwini kuqhamuka abantu abafana nomzwilili uLinda Bukhosini, isishoshovu esingasekho umama uMary Thipe, uqweqwe lomhleli wephephandaba uMnu uSipho Ngobese, intatheli engasekho uNat Nakasa kanye nomhleli wezindaba ephephandabeni iMercury uMnu uPhilani Mazibuko. UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMhlonishwa uWillies Mchunu nelungu lesigungu sokuphatha eMkhandlwini weTheku ikhansela uNigel Gumede kanye Nks uThandi Memela owabe eyiSekela Sihlalo weNational Council of Provinces nosemele leli ePhalamende lase-Afrika, nabo bavela kuleli lokishi.  Nesigomagoma uMnu uChampion uMahlathi Amnyama naye unyathele kuleli lokishi waba namabhizinisi. Akubona laba bodwa kepha nabanye abaningi

Ngempelasonto eyedlule leli lokishi lilahlekelwe ngenye yamadodana alo eyaziwa kuwo wonke amagumbi omhlaba uMnu uDonald Bongani Mkhwanazi obedume eChesterville kwabancane nabadala njengo ‘Bhuti Don’. Lesi bekuyisigomagoma somzabalazo wokuthuthukisa aboHlanga kwezomnotho. Izwi lakhe elikhulu belikwethusa ngisho ungamboni. Belinjalo ngisho emihlanganweni lapho bekudingidwa khona umnotho.

Ubelivulandlela loqobo, ubungeke ukhuluma ngezinhlaka zokuthuthukisa aboHlanga ungalifaki igama lakhe. Ngesikhathi osomabhizinisi abaningi beqhela ezindaweni nakubantu abakhula nabo, uMkhwanazi akaze asuke kwaba kubo uze wahamba ebahlonipha nabo bemhlonipha ngokunjalo.  Ngaphandle kokuba ngomunye wabasunguli benhlangano iBlack Management Forum (BMF) benoMnu u-Enos Mabuza kanye noMnu uLot Ndlovu, uMkhwanazi wayesekhaleni lokwakhiwa kweNational Empowerment Fund. Kanti uhamba nje ubeseyingxenye yomnotho wasolwandle njengoba ebeseyingxenye yeSouthern African Shipyards eyenza imikhumbi.

See Also

Akukho ukungabaza ukuthi iphupho likaMkhwanazi kalikafezeki; nokuyiphupho lokubona aboHlanga besekhaleni lepolitiki yezomnotho. Ukungena kukaMkhwanazi kulo mkhakha kwabuyisa ithemba ekutheni uhlelo lukaHulumeni iPhakisa nokulindeleke ukuba yenzele elakululeli inzuzo eyizigidigidi ezingama-R20 ngonyaka wezi-2019 kwajabulisa abaningi ngoba bakholwa ukuthi lo mkhakha usuzovuleleka nakwaboHlanga.

Kwezamabhizinisi kuwe umuthi omkhulu, eChesterville kuhambe indodana kanti aboHlanga neNingizimu Afrika yona ibuhlumbuluzi.

Scroll To Top