Now Reading
Ukuqanjwa kwamagama kuhambisana nezigameko nezigigaba
Dark Light

Ukuqanjwa kwamagama kuhambisana nezigameko nezigigaba

AboHlanga basemandulo baqamba ngobuciko izigodi zasemakhaya amagama, bengakafiki abamhlophe. Baqhubeka nokuqamba izindawo ngezitobhi nokunye sebehlaliswe emalokishini nasemahositela, beqaphele okwakwenzeka emlandweni kwabasengathi izigodi. AboHlanga basemandulo baqamba okuningi kwaba wumsuka wokuqanjwa kwezinto ezintsha.

Baqamba isitobhi esibhalwe uJamengweni, uValela nesikole uValela nokunye. Sachuma ngelikaValela Mbotho, owayeyiNkosi yaseHarding, eyayineqhaza entuthukweni yomphakathi. Isemithini emide ngasesibhedlela KwaMagwaza nangesikhathi seNkosi uNkantini Zulu, eMthonjaneni (Melmoth) ngowe-1950.

IsEtsheni okwakudlalelwa khona unobhutshuzwayo ehositela iseventini. Bathi isesitobhini kwaSigebengu kwaB, okwakukhandelwa khona izimoto eMlaza. Laphaya ehositela iSJ Smith, eWema, kunohlangothi abathi iKokhwini okuvamise abesifazane.

Baqamba naKwaMashu bathi  iko-14, ezindlini ezikwa-E. Owesilisa wasehositela wayevakashela umkakhe izinsuku ezaziyishumi nane. Kube iseMakhosini okwakuyizindlu ngasemgwaqeni uPhumula. Kwakuphumula aMakhosi nezinduna uma beyoyala aboHlanga ababehlukahlukene ngezindawo basemakhaya. Babotha, balalele iziyalo zeNgonyama, zaMakhosi nezinduna. EMakhosini manje sekuthiwa ikwaShenge phansi kwezihlahla okuba khona nomculo kamasikandi nengoma.

Kunezindawo okuvamise ukusinwa kuzo ingoma abaziqamba bathi iseMbelebeleni, iseZimangweni, isenamba-3, ikwaShenge ngaphansi kwezihlahla, iSobhuqwini, iseSulabasha. Zaguqulwa amagama ezinye zangaguqulwa, ukukha phezulu. EMbelebeleni kuseseMbelebeleni iSigodlo esasakhelwe iSilo uBhekuzulu kaSolomon. Ezimangweni kusesezimangweni ngezihlahla zikamango eziningi nangesikhathi sikaGosa ngowe-1980, ongasekho uMcineka. Kuthi enamba-3 kusesenamba-3 kwesikaGosa uMasikane, ngalapho okwakuyinkundla kanobhutshuzwayo enamba-3. Ingxenye yale nkundla sekuyithempeli lamaNazaretha Ekuphileni kusukela ngowezi-2000.

Isemathuneni amaNdiya, okungamathuna abiyelwe amaNdiya, ayehlala lapho lingakakhiwa ihositela laKwaMashu. SekuyiseMarikana kususelwa esibhicongweni sokudutshulwa ngamaphoyisa kwabasemayini eMarikana, mhlazane ziyishumi nesithupha enyangeni uNcwaba ngowezi-2012. Ngasesiteshini iDuff’s Road naseRotary Stadium sekukwaJombigazi, kususelwa ezigamekweni zegazi elalibaphansi  ababelijomba noma ababeleqa njalo.

KwakuseKhongo ngasezitolo kwaMajola.Kwakususelwe emahlathini ayecinene njengawasezweni laseCongo. Sekunomgwaqo uDumisani Makhaye Drive uM5 neSulabasha ihositela yababesebenza kwaCoronation Brick, okwakuthiwa iKwaMagenqe ngowe-1973, osekunguCorobrick. Bathi isebhuqwini enye esehositela yakwa-A

Kunezincazelo ezahlukene ngekwaVezunyawo ibhuloho elingaphansi kukalayini wesitimela okuhanjwa ngaphansi ngezinyawo KwaMashu. Kuqale kuvele  emasitebhisini unyawo lomuntu oqhamuka ngakwa-B. Okunye bathi kwakubonakale umuntu owayebulewe eveze unyawo.  

IseSolezwe imizi yemixhaso ngasesiteshini KwaMashu ngakwa-C, e-Island. Yayakhelwe abadayisi abaseDurban Station, abangathandanga ukuhlala khona. Kwakunesitobhi eMaklabishini okwakuwudedangendlale wensimu yamaklabishi kusadlula amabhasi akwaPublic Uitility Transport, uPutco. Manje sekunesitobhi kwaNomvete mzukwana kusebenza umgwaqo uQueen Nandi Drive, uM45, ngakwaB-C no-D naseQuarry Heights.

IseNkandla amahlathi ababebilisela kuwo ugavini nesiqatha besahlala eNewlands. Baqhubeka bathi iNkandla, okwakuyintatshana namahlathi ababebilisa khona ugavini nesiqatha besanda kuhlaliswa KwaMashu. SekuyiNhlakanipho High School. Base bethi isesitobhini kwaPamla owayengummeli. 

Sekuthiwa iseNhlakanipho nesinye abathi ikwaMagaye kwaD. Bathi ikwamfazi oshayindoda ngasesitolo sakwaDlamini ngasesikoleni Isilimela Senior Primary, ikwaMagwaza ezitolo ngasethaveni yakwaHlabisa kwa-E.

Kusesesitobhini kwaMzizi ngalapho osekuneMahobza Car Wash and Shisanyama. Kuseyisenqoleni ababethi ekaDennis kusukela ngowe-1970 yize ingasekho. Kwakungeyezithelo, ngeyemifino, ngeyamakinati nokunye. Kube isemjondolo okwakunesitolo somjondolo ongasekho. Esinye nguMntwana, umgwaqo owaqanjwa ngoMntwana uBhayisikili. 

Phambilini kwakubhalwe ngokucacile uMntwana Bhayisikili nanjengoba kubhalwe ngokucacile uMntwana Bhekuzulu, umgwaqo obizwa ngo-Road-8 eChesterville kusenguKopeletsheni. Hhayi le nxovanxova yegama elingaphelele elabhalwa sekungaboHlanga abaphathiswe uMasipala i-Ethekwini. 

See Also

Kuyoba kuhle uqondiswe umlando uthi uMntwana Bhayisikili njengasekuqaleni. Zonke lezi zitobhi zingasesontweni i-UCC kwa-F.

Livezwe kahle ephephandabeni iBAYEDE igama likaMntwana Bhayisikili ukuthi uMntwana uBhayisikili wayengumbheki woSuthu eMsizini lusabizwa ngeZulu Royal Conquerors ngaphambi kokuba kube nguMntwana uSithela eMbelebeleni. Kwakungamhlazane kwethulwa umphathi omusha wa-Amazulu FC uMnu uSandile Zungu. Kusesesitobhini ebaSuthwini noma eNyathini ngoba babebeke izimpondo zenyathi phezu kophahla lwendlu kusukela ngowe-1970, kubo kaSibongile Matlaivana  noma Mahlayivana waseMatatiele. 

Abanye bathi uMajaivana. Kwakusobisini ngasesikoleni iKwesethu High kwaF KwaMashu ngoba kwakubekwe inqola yobisi. Basathi iseswimingiphuli okubhukudelwa khona okubhalwe uPika kaSiteku Zulu, empeleni nguMntwana uPhikankani kaSitheku kaMpande.IseG-2 esontweni lamaWeseli kwaG KwaMashu.

Isesitobhini eGqumeni okwakunegquma  kodwa sekwaba nezindlu ngasesontweni loFakazi bakaJehova. Esinye uMpofu okuyigama lomgwaqo kube iseMhlangeni okwakuqaqele imihlanga kwaH. Babethi iseMpompini esitobhini ngasesitolo kwaShayizandla kwaJ. 

Isesitobhini iChamasteshi ngaseChibini baphinde bathi ise-’corner house’ esitobhini esingasekhoneni lomgwaqo uNkonjane kwaK. Isesitobhini KwaMavundla esitolo nesakwaVukungiphinde kwaL. Kwakusobisini uma ukhuphuka kancane ngalapho okwakusesikoleni iSokwalise kwaM. Bathi isesitobhini eJamaica esihlahleni lapho okwakuyimijondolo manje sekunezindlu zemixhaso, ngasemgwaqeni uLangalibalele, obizwa ngoRoad-6 neminye. 

IseMkambini ngaserenki yamatekisi ngoba kwake kwakanisa amasosha, iSouth African Defence Force SADF okwakuthiwa uMsadafu ngowe-1986 eChesterville.

Scroll To Top