Now Reading
Bambuka ngezindlela ezahlukahlukene uMaNtuli weDA
Dark Light

Bambuka ngezindlela ezahlukahlukene uMaNtuli weDA


Bancoma ubuhlakani namagalelo kaMaNtuli weDA 


Ngithanda isibindi sakhe nakuba ngingamboni enqoba ukuba ahole iqembu elifana neDA enomholi ofana noZille. Uma ubheka nje emuva uzokhumbula ukuthi kusuka kuLindiwe Mazibuko kuya kuMaimane laba baholi babephethwe ngesandla uZille namanje uyena ophethe uJohn. Umbono wami ngeDA uthi uZille kubukeka enamandla amakhulu ngasohlangothini lwakhe okungaba imilingo nje kokaNtuli. – nguSbonga Hlophe Kangozane

NguMkabayi isibili okaMphemba. Kuyishwa ukuthi ugibele isitimela esingalungile kepha ngimbona engaba ngumholi onohlonzo uma engayehla le yenhlangano yabelungu, aziphumele elakhe inxiwa noma asebenzisane nabanewabo asebephume amanxiwa. Ukuhlala kwakhe kuDA kuzomkhinyabeza. Ngiyathemba ukuthi neningi laboHlanga abadukele kuDA bazobona ukuthi abenkomo kaHaga abazimisele ukuncetheza manje, bafuna ukuzilawula. – nguSokholo Cofu

Eningakusho ukuthi yena unesbindi ngoba uyakwazi kumelana nenselelo yaseqembini lakhe kodwa okusalayo akezi namehluko kwakulo iqembu lakhe leli. Okungenani uza nokwehlukana okuzokwenzeka kuDA. Sekuphelile ngalo ume enganqoba, kuyosho ukuthi abelungu balibalekele okukugcina leli qembu. – nguPhakade Nyanda Ndabezitha

UMbali Ntuli unamandla amaningi kuDA abanye nje bahola iDA lapha KwaZulu-Natal kungenxa yakhe, nguyena owayebanxenxa ukuthi bangenele umbango wezikhundla kulesi sifundazwe abanye bangamakhansela ngenxa yakhe. – nguSphiwe Thabede

Ihlakaniphile le ntombazane futhi iyazethemba. Inkinga wukuthi isendaweni engalungile. Kukwamfazi ongemama lapha kwaMaZille. – nguCna Sgegede

Umholi impela okaGodide kodwa usenhlanganweni engawalungele ama-Afrika. – nguNhlanhla Ngidi

Noma lungamehlula ukhetho kodwa-ke ukhombisile ukuthi akanavalo ebuholini uyazethemba. – nguDludla Celumusa


Abamboni ehola iDA uMbali Ntuli


Uyaziduduza ayikho indaba yakhe iDA ibuyele kwabamhlophe ukusebenza akusebenzi kupolitiki kumele uthandwe abantu ukwazi nokukhuluma into eqondile. Ubevele engeke anqobe. – nguNyambose Mthethwa

Okuqaphelekayo ukuthi bonke laba ababesekwa okaZille ekugcineni baqokelwa ezikhundleni eziphezulu kuDA. Kasazi-ke ukuthi okaNtuli njengoba engasekwangwa okaZille uzoba nayo yini inhlanhla yokuhlwitha isikhundla sobuholi kuleliqembu. Engikuqaphelayo okaNtuli ungumuntu ongesilo ushikishi nesivuthevuthe nesishabasheki uma kuziwa ezinkulumweni nasezimpikiswaneni zasePhalamende uma umqhathanisa noMaimane, uLindiwe Mazibuko noJohn. Nakuba ngingasho ukuthi lokho kungamlahlekisela ngokuba ngumholi weDA. Okubhekwe ngabaningi ukuthi ngabe leli qembu lizoqhubeka yini nosiko lokuqhakambisa ubuso bobuholi bebala elinsundu ukuze idobe abampisholo, iphinde ibonakale njengeqembu elingacwasi. Uma kuke kwanqoba uJohn nakanjani lokho kuyoqinisa izinkulumo ezithi vele iDA ingeyabadeshi futhi sebefuna ukulibuyisela kwabamhlophe ngokugcwele iqembu. – nguSipho Mbatha 

Sesingawalalela nje wonke amawuwa ngeDA nabaholi bayo ikakhulukazi laba boHlanga. Usemncane-ke nokho noMbali ukuthi singamnika ithemba lokuhola iqembu iDA. Siyobe sidlala ngaye nje. – nguPhumlani Zwane

Kungephula umoya ukubona aboHlanga abahlakaniphile njengale ntokazi belandela abantu abamhlophe, empeleni usungaze umoshe isikhathi esingaka ubhale phansi uhubhuze amanga uthi uzoshintsha izwe neDA ukuze bachazeke abalengu. Udukile okaMphemba.

See Also

– nguMuntuwangempela Nhlanhla Mncwango

Ucabanga ukuthi kuyadlalwa uma kuthiwa iDA ngeyabelungu yona seyikhuluma engathi yayikhona isungulwa. Akekho umuntu omnyama ongashintsha iDA kuhlotshisiwe ngaboHlanga kuDA, akekho ongashintsha uMthethosisekelo nezinjongo zayo ngaphandle komlungu. AboHlanga abakafuni ukwamukela ukuthi abelungu abanendaba nabo. Thina siyafana nomuntu wesifazane ohlala ebudlelwaneni ahlukumezeka kubo ngethemba lokuthi omhlukumezayo uyoshintsha ngelinye ilanga. – nguLinda Kubheka

Noma anganqoba kodwa kuyobe kungesiyena ophethe iqembu kodwa uyobe ephethwe yibo abacindezeli bendlu empisholo. Iqiniso lithi leli qembu yilo phela leli okwakuyiNational Party eyayisicindezele. – nguNkembakathotho Mcuphi

Noma anganqoba noma ahlulwe uma nje inhloso yakhe kungesikho ukulwela ukubuya komhlaba wama-Afrika nesithunzi sethu, kuwumbhedo nje. Yena ukhona ukuqhubezela inhlupheko phambili njengayo i-ANC  nabanye abavuma ukuthi umhlaba wethu okawonkewonke ophila kuwona. – nguBonginkosi Mcineka

Angakwazi ukuthi uyozihambela yena laphaya iqembu labelungu leliya akulona eloyisemkhulu, akuphethe uyise nonina laphaya. – nguPhumlani Sibiya

Akakhohlwe usemncane kule ndima uthanda nesilungu abantu basemakhaya omama, obaba namakhehla bazomuzwa kanjani? – nguSello Motlhake

  • Eminye yale mibono abafundi bayiveze ngaphambi kokhetho lweDA ngempelasonto
Scroll To Top