Now Reading
Olwezindlu luhlukanisa phakathi iLamontville
Dark Light

Olwezindlu luhlukanisa phakathi iLamontville

Ilokishi iLamontville lidume ngokuba nobuholi kanye nomphakathi ongathuli uma kunento ephazamisa amalungelo awo. Leli yilokishi elakhiqiza abaholi abafana noMnu uMsizi Dube, uNkk uFlorence Mkhize nabanye abaningi.  ElaboHlanga selingakuqinisekisa ukuthi kuleli lokishi oningi lezakhamuzi kungaboHlanga sekukhona intabamlilo engadubula noma yinini nethinta udaba lwezindlu. Uma leli phephandaba lihambela kule ndawo likhulume nabantu abehlukene nabasho okucishe kufane ngohlelo lwezindlu ezakhelwe abantu baseLamontville abahlala emijondolo egcwele kuleli lokishi neziqalwe kusuka ngowezi-2014. Lolu hlelo lubizwa ngeMinisterial Housing Special Project.

Isililo somphakathi wukuthi  phezu kwezigidi okuthiwa zachithwa kwakhiwa ezinye izakhiwo seziyawa kanti neziza ezigudle umfula uMlaza nazo ziyaguguleka. Okunye okuvelile ukuthi ezinye kulezi zindlu nezibalelwa ema-400 sezixhunywe ugesi wezinyokanyoka ngoba awukaze ufakwe, kuthiwa ngesifanayo  nangezindlu zangasese. Lezi zindlu zikwaGijima endaweni eyaziwa ngokuthi kusekuThuleni kuWadi 74 neleluswa yiKhansela uNolubabalo Mthembu.

Lezi zindlu kuthiwa zakhiwe ngenani elibiza isigidigidi samarandi kanti zinjalo nje sezidale inzondo emphakathini uwodwa nomona ngoba kukhona ezabanye ezibonakala zingcono zifakwe nogesi zafulelwa kahle kwaqinisekiswa nokuthi izindonga zazo aziwi. Inhloso ngazo kwabe kuwukuqala uhlelo lokuqedwa kwemijondolo egcwele kuleli lokishi nebuye yandiswe oLindela besikhashana nabo abayimijondolo okufakwe kubo abantu abalinde ukwakhelwa futhi iningi labo elikhahlanyezwe izikhukhula neziphepho.Selulonke lolu hlelo kuhloswe ngalo ukuba kuhlomule abantu abayizinkulungwane eziyisithupha abahlala emijondolo yaseLamontville.

Ngenkathi ithimba lelaboHlanga likhulumisana nomphakathi bekuhambeka kanzima ngenxa yendawo egugulekileyo kanti bekubonakala nje ukuthi abantu kule ndawo babamba bayayeka.

Lixoxa nezintatheli iKhansela uSthembiso Ngema ongumxhumanisi (PR) ngaphansi kweDemocratic Alliance khona kuleli Wadi, lveze ukuthi udaba sebelufake kuMphathiswa Wezokuhlaliswa Kwabantu, uNkk uPeggy Neliswa Nkonyeni kanye nophethe ezenqalasizinda eThekwini, uMnu uThanduxolo Sabela.

“Udaba sigcine silufaka kuMphathiswa uNkonyeni esifundazweni ngoba sibona ukuthi iTheku lizithela ngabandayo alifuni nokusinika incazelo yokuthi ubani owabe engumhloli nowagunyaza lolu hlelo lwezindlu. Okunye okusethusile ukuthi sithe uma sihlanganisa izibalo kwaphuma ukuthi njengoba kuwuhlelo lwezindlu ezingama-400 ezibiza isigidigidi. Lokho kusho ukuthi indlu iyodwa Ibiza izigidi ezimbili nengxenye yize zinjena ziwa ezinye zingenawo ngisho ugesi. Okubuhlungu ukuthi lezi zindlu zakhiwe phezu komfula uMlaza esiwaziyo thina bantu balapha eLamontville ukuthi uma usudla izindwane ugugula ngisho amathuna nokusho ukuthi abantu abenza ucwaningo ngeziza bazigunyaza yibo okumele basichazele ukuthi babesebenzisa yiphi inhlolovo nesayensi kulo msebenzi,” kusho uNgema.

Ngesikhathi kuhanjelwa ezinye izindlu kubonakele ukuthi kunzima njengoba zingamagumbi amabili okulala nelilodwa lokuphumula elihlangene nendlu yokupheka.

Okukhulunywe nabo bathe ezinye zazo kuyoba inhlanhla zisalile ezimvuleni zasehlobo ngoba kukhona eseziqalile ziyavuza kuphuma nophahla kanye nezindonga ziyaxebuka bese kungena amanzi.

Owesifazane oficwe ezilungisela igceke ngosemende nezingane zakhe uthe sebekhale baze bayeka, yikho sebezifakela izinyokanyoka bezilungisela negceke ngoba akukho okwafakwa ukuvimba ukuhamba kwenhlabathi.

“Savele safakwa kunje kulezi zindlu kungaxhunywe ngisho ugesi. Yikho sesinqume ukuzifakela lona ongekho emthethweni ngoba asazi ukuthi siyohlala ngomnyama kuze kube nini. Ibuhlungu le nto esenziwa yona ngoba  buka nophahla amatile ayaphephuka nezindonga azifakiwe usimende nokwenza uma imvula inetha ingene ngamandla.Uyabona nje siyobonga ezinye zalezi zindlu zisalile ezimvuleni zasehlobo ngoba kunzima,” kuchaza lona wesifazane ocele ukungadalulwa ngoba ethi usaba ukuhlukunyezwa ikhansela.

Omunye uthe izikhalo zabo bazibekile kuMeya uKaunda ngesikhathi ezovula lezi zindlu mhla ziyisithupha kuMandulo kodwa wathi udaba lwabo abalufake ezinhlakeni eziqondene ukuze lusukunyelwe.

“Okwasixaka ukuthi uKaunda mhla ezovula izindlu wavele weza kulezi ezingaphesheya ezenziwe kahle. Sabuza ukuthi yini lezi zibe ngcono kunezethu futhi zibe nakho konke, satshelwa ukuthi yingoba zona zazakhiwa omunye usonkontileka,” kuchaza lesi sakhamuzi.

Isililo ngalezi zindlu asigcinile nje kwabahlala kuzo kodwa kukhona nababalisa ngokuthi kuvele kwalandwa abantu abahlala ezindlini zasemakubo bazofakwa kuzo yize kwakungezabantu abahlala emijondolo yaseLamontville.

Wathi indlu iyodwa izobiza imali eyizinkulungwane eziyi-R160 kuya kweziyi-R180.

Omunye wabahlali yena okhala ngokuthi lolu hlelo luyinketha bakhona, uNks uThandane Ncemu, uthe sekuphele iminyaka babhalisa kanti nakulolu babephezulu ohlwini kodwa uma sekufakwa abantu abazange besabhekelelwa.

“Kuthe uma sekuqala lolu hlelo satshelwa ukuba sidilize imijondolo yethu sizokwakha okwesikhashana ngapha njengoba ubona nomjondolo wethu ubhalwe unombolo 2. Okusithusile kuthe uma izindlu seziqediwe ingxenye yazo sabona kulandwa abantu esingabazi abanye esibazi benemizi emakubo bazofakwa kuqala kunathi. Siyile kwaMasipala sayobuza kwathiwa thina eyethu indlu ibhaliswe ngobaba ngakho asikhulume naye. Sibatshelile ukuthi ubaba sewahamba wayohlala emakhaya kodwa abazange basinake. Esesikubonile ukuthi inkinga esinayo eyokuthi vele ikhansela alisithandi liyasizonda,” kusho uNks wakwaNcemu.

Umfowabo okunguMnu u-Asanda Ncemu ohamba ngesihlalo, uvele wafikelwa izinyembezi wathi kade athenjiswa indlu njengoba engakwazi nokuzihambela kodwa namanje akakaze ayithole.

“Ayi mina mfowethu angisazi futhi sengiphelelwe amandla. Njengoba ningibona nje ngiphila ngokuqukulwa odadewethu bangikhiphele ngaphandle kwalo mjondolo babuye bangibuyise. Ngasengijabule ngithi sekuzoba nendlu umuntu ahlale endaweni engcono kodwa namanje asikaze layikhaya siyithole asazi kubambephi,” kuchaza uNcemu.

OKhulumela uMnyango Wezokuhlaliswa KwaBantu, uMnu uMbulelo Baloyi, uthe udaba lwaseLamontville sebeyalwazi, babikelwe ngalo base bejuba ithimba labaphenyi.

“Sijube abaphenyi ukuba bazicubungule kabanzi zonke izinsolo esezivelile ngalolu hlelo nanokuthi osonkontileka ngabe bakhokhelwa kanjani uma kunjena. Asigcinanga lapho sijube nabomkhandlu wabakhi iNational Home Builders Registration Council ukuba baluphenye lolu daba ngoba uma u-inspector eseyiphasisile leyo projekthi lokho kusho ukuthi usonkontileka usuke ewenze kahle umsebenzi esengakhokhelwa. Ngakho sizolinda umbiko ozolethwa yila mathimba aphenyayo okubalwa nomhloli wethu lapha eMnyangweni,” kusho uBaloyi.

UMkhulumeli kaMasipala iTheku, uMnu uMsawakhe Mayisela uthe ucela bayithunyelelwe imibuzo ukuze bakwazi ukuphawula ngokubhalwe phansi. USihlalo wekomiti lengqalasizinda , uMnu uThanduxolo Sabela uzanywe kaningi ukuba aphawule kwaze kwayiwa emahhovisi akhe kodwa kubenhlanga zimuka nomoya.

Ukhansela uMthembu yena ubengekho naye emahhovisi kaMasipala aseLamontville kanti imizamo yokumthola igcine iphunzile.

Scroll To Top