Now Reading
Intela nezibonelelo manje nakudala kuleli
Dark Light

Intela nezibonelelo manje nakudala kuleli

Kudala abesilisa boHlanga babenohlelo lwabo lokukhokha intela yonyaka eyayibizwa ngokuthi ukuthelela ikhanda


Phambilini aboHlanga eNingizimu Afrika, babengabanjelwa noma babengancozulelwa okanye bengakhokhi intela ngokomholo ababewuthola njengezinye izinhlanga. 

Kwakuwuhlelo okwakuthiwa  noma okuthiwa ukukhokha intela njengokuhola kwakho noma ngokomholo wakho. Kanti futhi babengakhokhi komasipala okubizwa ngamareyithi. Kodwa abesilisa boHlanga babenzelwe olwabo uhlelo lokukhokha intela yonyaka. Yayibizwa ngokuthi ukuthelela ikhanda. Kwakunababeboshwa uma bengayikhokhile  kanye nababengasebenzi. Kwakunababexoshwa emadolobheni baphindiselwe emakhaya ngenkani, okwakuthiwa ukusendwa. Lolo hlelo lwaqedwa ngowe-1983. Kwaba nokuqedwa kweminye yemithetho okwenza ukuba aboHlanga bakhokhe intela yangokomholo ongenayo.

Bazokhumbula abambalwa ngenkathi abesilisa boHlanga besanikezwa nabo imali yezingane njengezibonelelo kodwa kwakunganakekile ngaleyo nkathi. Le mali babeyinikezwa ngokubuyiselwa yona emiholweni yabo, ngokwenani lezingane ababenazo noma ngokwenani lezingane ababezibhalisile emafomini entela.

Owesilisa wayebanjelwa intela ethe xaxa, uma wayeqale ukusebenza iminyaka emithathu enezingane kodwa engazibhalanga emafomini entela. Kanjalo futhi wayebanjelwa ngokuthe xaxa uma wayengagcagcelwe, wayengashadelwe noma wayehola umholo othe xaxa. Wayebuyiselwa le mali ngokweminyaka emithathu eyayibanjwe ngayo, mhlazane ebhalisile emafomini entela inani lezingane ayenazo. Uma sibheka kancane kunokucishe kuthi akufane nale mali yezibonelelo zezingane eholwa ngabesifazane abayibiza ngemali yeqolo noma ngeqolo.

Njengasemihleni yonke emhlabeni kuhlale kunabahlale bebona izikhala zokuncozula noma yini. Kwakukhona abesilisa ababebhalisa iqiniso kanye nababebhalisa amanga enani lezingane ababenazo emafomini okubanjelwa intela. Kwakubonakala ngonyaka olandelayo uma esegcwalisa amafomu entela lapho seyingasafani imininingwane yezingane ayezibhalise ngonyaka owenduleleyo.

Kwahlaluka ngowe-1990 ukuthi abesilisa babeyidla yonke le mali bangavezi ngisho nesenti elimnyama ekhaya noma emakubo. Kwakukhona ababeze baqambe amanga babhalise nezingane ezazingekho. Kwenye inkathi babhale izingane zomfowabo ababesebenza naye enkampanini eyodwa. Konke lokhu sekubizwa ngezipoki. Abesifazane babezwa ngendaba ukuthi kwakunemali yezingane eyayiholwa ngabesilisa.

Abanye besilisa babebhalisa izingane okwakuthi uma sekubukwa iminyaka yabo kanye nezingane kumane kungahambisani. Kwakwenzeka izimanga ezazihlekisa. Wawuthola owesilisa owayezalwe ngowe-1970, ukuthi wayebhalise izingane ayethi wayeyizale ngowe-1980 nowe-1981. Kuxake ukuthi umuntu oneminyaka eyishumi angazala kanjani ingane ekubeni naye wayeseyingane ngoba njena wayefuna imali yeqolo owesilisa.

Kwaba nezikhalo eziningi nemibuzo eminingi kanye nokungagculiseki emphakathini ukuthi kwakungani noma kwakuyisiphi isizathu abesilisa ababesiholela imali yeqolo ezinkampanini. Kwakuthiwa babezicabangela bona kanti babezala yini njengabesifazane. Babebuzwa yini ubuhlungu abesilisa bokukhulelwa izinyanga eziyisishiyagalolunye kanye nobuhlungu bokubeletha. Kanti kwakuzofana ngoba kunabanye abesifazane abazicabangela bona nabanobugovu ngemali yeqolo. 

Babefika kungazelelwe ezinkampanini abasemnyangweni wentela kaHulumeni ukuzoqinisekisisa imininingwane eyabe ibhalwe phansi. Wayezithola esenkingeni umuntu owayesebenza lowo msebenzi enkampanini. Kunabebexoshwa ngobudedengu babo kanti abanye babexoshwa ngokwenzelela kwabo ngokungalungisi iphutha ababelibonile libhalwe emafomini entela.

Kwafika isikhathi lapho ukuholwa kwemali yezingane kuguqulwa khona emva kowe-1995. Kwabe sekubizwa ngokuthi izibonelelo ezivela kuHulumeni ezisaholwa namanje ngabesifazane kuphela. Bakhona nabesilisa abayihola le mali yeqolo ngezizathu eziqinisekisiwe zokuthi akasekho owesifazane okwakufanele aziholele.

See Also

Kunabakhulumayo engxenye bethi abesifazane babelungu babekade nabo beyihola le mali yeqolo ngenkathi uHulumeni wawusaphethwe ngabamhlophe. Njengoba kwabukeka bengayibhalisanga ngobuningi imali yeqolo sekuwuHulumeni wedemokhrasi ophathiswe aboHlanga. 

Kanti sekuwumlando ukuqala kokwaziswa ngokhuvethe eNingizimu Afrika, mhla ziyisihlanu enyangeni uNdasa ngowezi-2020 lapho uHulumeni wenza uhlelo lokuvalela ukusebenza ezweni. Lwaqala mhlazane zingamashumi amabili nesithupha ngenyanga efanayo. Wasungula nezibonelelo zabangasebenzi zemali engamakhulu amathathu namashumi amahlanu amarandi ngenyanga. Abesilisa sebeyibiza ngokuthi imali yeqolo noma iqolo. 

Kusemqoka kakhulu ukuqaphela, ukugcina, ukungawukhohlwa umlando wokusuke kwenzeka ngaleyo nkathi ngoba kuyobuya sekusetshenziswa ngesinxele ngamabomu, ngosomathuba, ngosopolitiki, ngabayizifundiswa nontabakayikhonjwa ekukhohliseni isizwe. Bese bebukeka sengathi bakhathalele umphakathi waseNingizimu Afrika ekubeni balangazelele ingcebo, amavoti nokulobizela ukuphatha izwe nokunye.

Sakubalula phambilini ukuthi izwe lagcina ukuphathwa ngaMakhosi, iZingonyama, izinduna nemiphakathi bengakafiki abelungu. Abelungu abakudedelanga konke ezandleni zaboHlanga ngoba izwe aboHlanga abazikhohlisa elisaphethwe isinyelela ngabamhlophe. Abelungu bakusebenzisa, bakuqinisekisisa konke ngokwezemfundo, ngokwenkolo, ngokwezezimali, ngokwesimomqondo sasentshonalanga phezu kwethu nokuningi esikukhonzile. Kwabukeka sengathi sizofana nabelungu.

Basebenzisa ubunyoninco nanamanje okwakusukela ezingxoxweni zangowe-1983, we-1985, we-1986, we-1987 kuya kowe-1990. Kwakuyizingxoxo ezazithanyelwe ngaphandle kwezwe ngabamhlophe ababehlukahlukene baseNingizimu Afrika nabaholi be-African National Congress (ANC) ababeqavile.

Scroll To Top