Now Reading
Izinto ezibambe inqubekela phambili yentsha
Dark Light

Izinto ezibambe inqubekela phambili yentsha

Abantu abasha abaningi, ikakhulu kuleli, bakhala ngokunganakwa kanye nokungqongqoza eminyangweni eminingi yamathuba kungabi namuntu obavulelayo. Abanye bakhala ngokwentuleka komsebenzi kanye namathuba emfundo nemifundaze. Babodwa abakhala ngokhuvethe kanye nengcindezi olufike nayo. Kusemqoka ukuthi kukho konke okungahambi kahle empilweni yethu siqale sizinuke thina amakhwapha ngaphambi kokuthi sikhombe omunye ehlweni. Ekusebenzeni nentsha, njengomgqugquzeli kanye nomeluleki wentsha ngempilo nezemfundo, ngifunde lokhu okulandelayo okubamba intsha eningi ingaphumeleli.

Ubuvila

Abantu abasha abaningi kuleli bayavilapha. Bonke bayayifuna impumelelo kanye nokuceba kodwa abafuni ukulandela imigudu eqondile ezobayisa empumelelweni. Abaningi bafuna izindlela ezisheshayo ezinomphumela osheshayo. Iningi labo bafuna ukuswenka basebenze emahhovisi hhayi emasimini lapho bezongcola khona. Ezinkulumeni zami engiba nazo, ngeluleka ngezemisebenzi nokufunwa kwayo, ngithole ukuthi iningi lentsha elingasebenzi livilapha ngisho ukuphuma liyongqongqoza emafemini aseduze nabo. Kuzodinga ukuthi sishintshe indlela esenza ngayo singabantu abasha. Abokufika abanqeni ukumisa ithende bagunde abantu izinwele baziphilise bona nemindeni yabo. 

Isimo Sengqondo

Kuzwisa ubuhlungu kakhulu ukubona abantu bakithi bebanjwe isimo sengqondo ukuthi baphumelele. Abantu bakithi bafundile futhi abaningi kubo banawo amakhono okwenza kangcono impilo yabo, kodwa akusebenzeki nabo ngenxa yempilo abayiphilayo. Abaningi bayachwensa futhi bayazitshena. Abafuni ukuqala phansi njengawo wonke umuntu. Bazibona bephumelele noma bengakenzi lutho. Ubona ngokuthi bangatsheleki abanye babo emisebenzini lapho beqashwe khona. Bazitshela ukuthi bazi yonke into futhi abafuni ukuba nomuntu ongumqeqeshi empilweni yabo. Ngike ngeluleka omunye umuntu omusha ofuna ukuba ngumbhali wezincwadi ongibonise isimanga ngesimo sengqodo yakhe ngisakhuluma naye. Ngokwakhe uthi uzokwazi ukuziphilisa ngokubhala izincwadi kodwa akakaze athenge futhi afunde neyodwa incwadi kulo nyaka. Uma esho uthi ufuna imalimboleko ukuthi ashicilele incwadi yakhe. Uma ngithi akayosebenza ukuze athole imali kwaba sengathi ngimthukile. 

Ukweswela Ulwazi

Uma ngithi ukweswela ulwazi akungabi sengathi ngithi ulwazi alutholakali noma alukho kodwa ngithi sibanjwe ukungalufuni ulwazi. Kulesi sikhathi samanje ulwazi luthe chithi saka, kodwa basekhona abantu abasha othi uma ubabuza ukuthi kungani into ethize engakayenzi athi akanalo ulwazi. Ngivele ngifikelwe ukufudumala nokumangala ngoba kulesi sikhathi samanje ulwazi lutholakala yonke indawo uma ulufuna. Uma ngithi angikaze ngakhokha enyuvesi abaningi bayethuka ngoba iningi labo alazi ngoba lingafuni ukwazi. 

Impumelelo nenqubekela phambili ilele ekutheni ube nolwazi ngento oyifunayo. Uma ungenalo ulwazi kufuna uphume uyolufuna. 

See Also

Ukwesaba nokungazethembi

Okubambe enye intsha eningi yakuleli akusikhona ukuthi abazi ukuthi bafunani, kodwa ukwesaba kanye nokungazethembi. Abantu abasha abaningi bayesaba ukuthatha amathuba. Bafuna inyama esevuthiwe hhayi abazoyizingela baphinde bayose bona. Ubabona ngokuthi bazalelwe KwaZulu-Natal bafunde amabanga aphansi khona baze bayofika izikhungweni zemfundo ephakeme zakhona, basebenze khona bangaphumeli kwezinye izifundazwe. Ukwesaba nokuzingabaza kwenza umuntu onekhona elingamphilisa afane nomuntu ongafundanga futhi nongenakhono. Kubalulekile, njengabantu abasha, ukuthi siphume sibambe amathuba ngokuzethemba. Ngiye ngibukele kakhulu kubantu bokufika abasuka emazweni akubo akude beze kuleli bengazi lutho futhi bengazi muntu bezozama impilo. Lokho kimi kuyinkomba yokuthi lo muntu akesabi futhi ubamba amathuba avelayo ngokuzethemba. 

Isiqubulo nomgomo engiphila ngawo nengizigqugquzela ngawo ukuthi “Kungenzeka Ngoba Kuyenzeka”. Lesi siqubulo siyisikhumbuzo njalo uma ngicabanga ukuphonsa ithawula. Ngifisa ukusedlulisela nakuwe, kodwa ngifisa wazi ukuthi ukuze izinto zenzeke empilweni yakho, udinga ukuthi usukume kube khona into oyenzayo. Impilo yakho yayingadalelwe ukuthi ingaqhubekeli phambili, kodwa kuzodinga ukuthi udlale indima enkulu ekushintsheni isimo okuso. Akekho oyokholelwa kuwe ungakaqali wena wazibona ungophumelele. 

Scroll To Top