Now Reading
Ukukhuluma iqiniso kwabasemandleni: Osonkondlo bomzabalazo
Dark Light

Ukukhuluma iqiniso kwabasemandleni: Osonkondlo bomzabalazo

Zabe zingagcini ngokuba yisililo kepha zaziyisibuko sokwabe kwenzeka kanye nesezwe elisha elizayo

Izazi uma zichaza ubuciko bobunkondlo zithi ‘ukukhondloza kuwumsebenzi obhalwayo lapho ubunzulu bemizwa nemicabango bugxiliswa khona ngokusebenzisa okwakho nomgqigqo okugqamile, ukuqoqeka kwezinkondlo noma uhlobo oluthile lwezobhalomabhuku. Singasho singananazi ukuthi  osonkondlo laba ngamaciko isibili.

Kunokuvumelana ukuthi selokhu kwathi nhlo osonkondlo basebenzisa amabinza abo ukulwa nobugqila, izimpi, ubandlululo nokucindezelwa ngokobuhlanga kanye nenkohlakalo.

Igalelo lamaciko angosonkondlo empini yokukhulula aboHlanga alingabazisi. Omunye uze athi ipolitiki kwayona iwubuciko, nokho ubuciko bomlomo. Kulezi zinsuku ngike ngapheqapheqa amakhasi ehlukene ezinkondlo ezabe zihaywa ngezikhathi zomzabalazo kwavuka imizuzu yakudala. 

Okwabe kuhlaba umxhwele ngalezi zinkondlo yindlela ezabe zibhalwa ngayo eyabe iwubuciko obumangalisayo. Kuthi angithi zabe ziyisililo sabadala nabancane. Enyangeni eyedlule nje kudlule omunye usonkondlo yize abaningi bebengamazi nowabhala into eyangenza ngankema. Loyo uNks uZindzi Mandela nokuthe ekupheqeni kwami ngafika nasemsebenzini wakhe owabe uthi Black As I Am  awuhlanganisa eneminyaka eli-17 nje vo. Kube yishwa nje ukuthi lo msebenzi owabe uveza imizwa yentombazanyana eyabe ingenayise (evalelwe ejele) kepha incela kunina uNkk uNomzamo Mandela wonke amandla okubhekana nesitha neyakwenza kwaze kwaba sekugcineni.

Kambe ubani ongakhohlwa ngu-Ingoapele Madingoane (1940-1998), nenkondlo yakhe i-Africa my beginning, Africa my ending eyayisho kushwaqe izinwele. Lo msebenzi owashicilelwa ngowe-1979 waxhuxhumelisa izisu abafo nabanquma ukuwuvala kusaphele izinyanga ezimbili uphumile nokungamisanga iphimbo lo mbhali owaqhubeka nokuyihaya emingcwabeni nasemihlanganweni yaboHlanga.

Omunye umisebenzi engiwunyakazisile ngokaSolwazi uMongane Wally Serote. Miningi imisebenzi yale ngqwele kepha amehlo ami ahlale kuloya msebenzi owashicilelwa ngonyaka we-1972 nowawuthi Yakhal’Inkomo.  Ngingamkhohlwa kanjani uSolwazi uKeorapetse William Kgositsile?  kanye nesilwane sikamhlola uDon Mattera nomsebenzi wakhe i-Azania Love Song wangowe-1994 neminye.

Kweminye imisebenzi engiyibuke ngamoyizela yilowo kababa uMbuyiseni Oswald Mtshali insizwa yaKwabhanya eBaqulusini. Omunye wemisebenzi yakhe owanyakazisa abafo kwaba yiFireflames (1980) nowavalwa ngoba kusolwa ukuthi uhlonipha intsha yangowe-1976. Bambalwa abangalibala igalelo likaMafika Pascal Gwala kulo mkhakha insizwa yaseVerulem.

See Also

Akekho ongamazi uLindisa, uMzwakhe Mbuli nodume ngeleMbongi Yabantu. Emisebenzini yakhe singabala ibhuku lezinkondlo iBefore Dawn (1989); ama-albhamu  iChange Is Pain  (1986),  i-Unbroken Spirit  (1989), iResistance Is Defence (1992), ne-Africa (1993). Inkondlo yakhe edumile i“Change Is Pain,” ewumsebenzi wokukhononda ngokucindezelwa nangoguquko, eyaqala yangafuneka kuze kuba kube nombelebele owaphoqa iNingizimu Afrika ukuba ivumele ngokwandile ukukhuluma ngokukhululeka.

Okwabe kumqoka ngalolu hlobo lobuciko wukuthi kwabe kuqopha umlando wangaleso sikhathi. Namuhla nje othatha imibhalo esiyibale ngenhla neminye uyasibona ngamehlo omqondo isithombe nesimo sangezikhathi zobandlululo. Ukukhuluma iqiniso kwabasemandleni kwakuwumsebenzi obaluleke kakhulu kasonkondlo ebusweni bezingxoxo zepolitiki nasebusweni bezizinda zokwazisa ezazakhelwe ukujija, zisebenzise ngokwendlela yazo noma zikuchithe kube ngathi akukaze kube khona okushiwo. 

Umbuzo uthi ngabe sisenabo yini osonkondlo kulo mzabalazo esikuwo wesimanje?

Scroll To Top