Now Reading
Ezokusubatha nohlelo lobuchwepheshe
Dark Light

Ezokusubatha nohlelo lobuchwepheshe

Lolu hlobo lwemidlalo edlalwa ngekhompyutha luzosiza ukugcina abadlali beqatha kepha ludinga ukwethembeka kwababambe iqhaza.

Nezemidlalo kazisalanga ngaphandle ekuhlaselweni wukhuvethe njengoba kuphoqe ukuthi izinhlangano zezemidlalo emhlabeni zivale thaqa imidlalo yazo ukugwema ukusondelana kwabadlali.  

Kulezo okuthintwana kuzona, esezibuyele ekudlaleni akusafani nakuqala. Isibonelo nje, unobhutshuzwayo udlalwa ngaphandle kwezibukeli. Kwezinye izinhlobo zezemidlalo kuye kwaphoqa ukuthi ziqhamuke namasu athile ukuze ukuncintisana kuzoqhubeka. 

Yilesi sizathu esidale ukuthi eminye imidlalo iguqukele kokubizwa ngeVirtual Sports.               

Iyini iVirtual Sports?

Lolu wuhlobo oludlalwa ngekhompyutha lapho abadlali beqhudelana ngopopayi noma izithombe ezizenza sabantu belingisa ukudlala imidlalo yangempela efana nonobhutshuzwayo, umjaho wezimoto neminye. Lolo hlobo lujwayeleke emakhasino.

Ukuhlasela kokhuvethe kuphoqe ukuthi imidlalo enjengezokusubatha ithathe lolu hlobo ilwenze olwangempela, kuqhudelane abantu uqobo.

Nakhona lapha ubuchwepheshe besimanje buklama enkulu indima.  Njengoba i-Athletics South Africa (ASA) engaphansi kweWorld Athletics isakuvalile ukuqhudelana, amakilabhu okugijima amatasa nokuhlela imijaho yeVirtual Athletics.

Lapha abasubathi bagijima imijaho ngabodwana lapho bekhona beqashwe ubuxhakaxhaka besimanje.

Isakhamuzi sakuleli singagijima iNew York City Marathon silapha kwelikaMthaniya. Abasubathi balulekwa ukugqoka izihlonzi ezizokwenza ukuthi onompempe noma abahleli bemijaho babone ukuthi bagijima amakhilomitha amangaki esikhathini esingakanani. 

Okukhulu kakhulu ukubaqapha ukuthi bangaqambi amanga ngezikhathi namakhilomitha abawagijimile. 

Kulawo makilabhu angenabo lobu buxhakaxhaka kubukeka bencike ekuthembekeni kwabasubathi. 

Uma sebeqedile abasubathi bahambisa izikhathi abazenzile bese kubhekwa abenze ezinhle bese beklonyeliswa. 

Kulo nyaka iComrades Marathon igijinywe ngalolu hlobo. Nabahleli beminye imijaho emikhulu efana neMandela Day Trial Run ezoba mhla zingama-22 kuNcwaba neSanlam Cape Town Marathon emhla zili-18 kuMfumfu sebekumemezele ukuthi bazoyenza ngalolu hlelo. 

Kusportsfun.co.uk, uLes Grant ongumsunguli weSportsfun ematasa kakhulu neVirtual Athletics e-England ugqugquzela abahleli bemijaho ukuthenga ubuchwepheshe uma bengena kulolu hlobo lwemijaho

Uthi yena usebenzisa i-aphu ebizwa ngeRacefully ekwazi ukuqopha bukhoma isibalo esithize sabasubathi abasuke bengenele lowo mjaho. 

See Also

Uncome iVirtual Athletics ngokuthi isiza abasubathi ukuthi bazibone bengabodwana. Ngabo ubuxhakaxhaka bayacebisana baphinde bazilolonge ndawonye besebenzisa obunjengeZoom. 

UMnu u-Aleck Sikhosana onguMengameli we-ASA ubancome kakhulu abahleli bemijaho yamaVirtual egcizelela ukuthi ubazi kahle ubuhlungu bokubhuntsha komjaho umgijimi esezilungiselele waqeda. Uqhube wathi lolu hlobo lwemijaho luzogcina abasubathi beqatha. 

Nokho uthe okubi ngalo ukungathembeki futhi kalukabi namthetho kuWorld Athletics olulawulayo.

“Luhle impela uhlelo lweVirtual Athletics. Inkinga yalo ukungathembeki. Amakilabhu ethu asezindaweni zasemakhaya nasemalokishini awanayo imali yokuthenga ubuchwepheshe bokuqapha abasubathi emizileni. Uma umuntu ethi amakhilomitha ali-10 uwugijime ngemizuzu engama-29 uzomphikisa uthini?” kubuza uSikhosana.

Ube eseyala abasubathi ukuthi bangenzi izinto ezizofaka impilo yabo engcupheni.

“Inhliziyo yami ibe buhlungu uma ngithola izindaba zokudlula emhlabeni komsubathi waseLimpopo oshone ethi ugijima iComrades ngakubo. Ukube bekuwumjaho wangempela ubengeke ashone ngoba ubezothola lonke usizo emzileni.”

Ukhuluma kanjena nje uSikhosana, inhlangano yakhe ikhiphe isitatimende lapho ibiyala izinhlaka ezingaphansi kwayo ezenza imijaho yamaVirtual ukuthi zizowukhomba umuzi onotshwala uma zike zafaka i-ASA ehlazweni. Lezi zinhlaka ziyalwe ngokuqale zithole ilungelo lokwenza imijaho futhi zilandele yonke imithetho.

Scroll To Top