Now Reading
Kusukwa kuKopeletsheni kuyiwa kuMasipala eThekwini
Dark Light

Kusukwa kuKopeletsheni kuyiwa kuMasipala eThekwini

Emlandweni obonakalayo kusukela emandulo kusunguleka iTheku, kuyavela ukuthi uKopeletsheni wayengumqashi omkhulu owayeqashe izinhlanga ezahlukene futhi esabalele iTheku njengoba manje osekubizwa ngoMasipala. Kusobala ukuthi umasipala akuwona owesizwe noma uhlanga olulodwa. 

Kuyacaca ukuthi akuyona into entsha ukubona amaNdiya nezinye izinhlanga zisebenzela uMasipala.

Kuyavela emlandweni ngeNkantolo yeMantshi yaseThekwini kanye nesiteshi samaphoyisa esasibizwa ngeCharles Robberts (CR) Swart Square ngowe-1976, isanda kuqala ukusebenza. Manje seyibizwa ngeNkantolo Enkulu yaseThekwini, iDurban Central, elaphaya emgwaqeni uSomtseu.

Ukuthi kwakukade kunelokishi lamaNdiya iMagazine Barracks. IMagazine Barracks yayakhelwe amaNdiya ayesebenza kwaKopeletsheni ngowe-1880, emva kokuba esesiqedile isivumelwano sokusebenza emasimini omoba. AmaNdiya asuswa ngendluzula ngowe-1960 ayohlaliswa ezindaweni ezahlukene koChatsworth ngaseLamontville nasePhoenix ngaKwaMashu. Umakhelwane weMagazine Barracks kwakuyiBaumannville noma iKwatasi, eMsizini okwakuyilokishi laboHlanga. 

Kanti futhi maqondana neMagazine Barracks kusenethempeli lamaNdiya langowe-1898, ayedumisa  kulona  nelasalayo. Lalibizwa ngeDepot Road Temple kwabuye kwathiwa uSomtseu  Road Temple manje selibizwa ngeDurban Hindu Tempel, iShree (Shri) Thakurdwara and Dharmashala. Ithempeli labe liwuphawu lwamaNdiya namanje kusewuphawu eningini lawo lokukhonza uMvelinqangi wabo kusukela efika ngowe-1860 kweleNdlovukazi uMthaniya. KwakungoMandulo ngowe-1901, leli thempeli livulelwa umphakathi ohlukahlukene. IDurban Hindu Temple yayigubha ikhulu namashumi amabili eminyaka kulo nyaka ophezulu. 

Awapholisanga maseko uma efika eChatsworth, aqamba indawo yokudumisa uMvelinqangi ngokuthi iChatsworth Magazine Barracks Shree Vishnu Temple. Waqinisekisa uMnu uSkido Naidoo owayengumxhasi weSakhile yoSipho Gumede, uMnu uKrishenduth ‘Groovy’ Maharaj osehlala eMkhomazi, bangithi fahla ngowe-1980, kwazoba nguMnu uVinny Maharaj oyiMeneja yeDurban Hindu Temple  ngomlando wethempeli iMagazine Barracks ngenkathi ngibabuza. USkido, uGroovy noVinny bathi kwakwenzelwa ukugcina umlando wamaNdiya ngenkathi esahlala eMagazine Barracks. Ngangimbuze ngoba ngangididwe igama uBarracks, esimumatanisa nebhalekisi, inkomponi, indawo okwakuhlala kuyo abesilisa bodwa. Kepha kunesishozi kwaboHlanga ngoba abanakho okungokwabo abakulondoloza nabakulondolozile njengophawu nesikhumbuzo njengezindawo zokukhonza uMvelinqangi, zangamzukwana besuswa ngendluzula ezindaweni ezazehlukahlukene ezweni lonkana.

Amanye amaNdiya ayekade ehlala ngobuningi emigwaqeni uLeopold Street manje sekubizwa ngoDr David Webster, uBond Street, kuLorne Street manje sekubizwa Ismail C Meer Street, kuFountain Lane, kuBond Street, kuVictoria Street manje uBertha Mkhize neminye imigwaqo. Ngobuningi bawo futhi  ayesadlala kakhulu unobhutshuzwayo. Ayewudlala ngalapho osekuyindawo yokupaka izimoto ebizwa ngokuthi iNicol Square. Ngakho-ke iNicol Square yabe futhi iyisizinda nenkundla yokuhlanganela aboHlanga namaNdiya kuyodingidwa ezaziphathelene nombangazwe, inhlalo nokuphathwa kwabantu ngowe-1950. Sekuwumlando ukuthi amaNdiya ayezibandakanye ngobuningi bawo emzabalazweni naboHlanga.

Ngalapho osekunomtapowolwazi omkhulu kaMasipala maqondana naseMansel Market emgwaqeni uMansel, kwakukade kunehhotela elalisetshenziswa ngaboHlanga, ngamaNdiya namaKhaladi ngowe-1973. KwakuseGreyville okwakuhlala amaNdiya, ngalapho osekuyisemahhovisini elinye lamaphephandaba ashicilela ngolimi lwesiZulu kanye namanye amaphephandaba, ngasemahhovisi okubhalisa omazisi nokunye ngasesiteshini iDurban Station kuyoshaya ngasemgwaqeni u-Argyle osekuwuSandile Thusi Road. 

See Also

Amanye ayehlala eRiverside ngasemfuleni uMngeni ngalapho okwakudume namanje kusadume ngokuthi iseRoad House manje seyibizwa ngeTrue Blue House. Uma usugudla umfula uMngeni ubheke ngaseRiverside Hotel eDurban North, manje sekugqame izinkampani ezincane, igaraji likaphethroli lakwaShell inkampani yakwaPlumblink nezinye izinkampani. Yingalapho kunendawo kaHulumeni iNatal Provincial Adminstration abathi ikwaNPA. Kuhlanzwa khona izingubo zokulala namanyumfomu ezindawo okungezikaHulumeni ikakhulukazi izibhedlela nemitholampilo. Kwabe sekuncipha nesibalo samaNdiya ayehlala ngasenkabeni yaseThekwini. 

Kanti bayiqinisekisisa abamnuzane ababesebenza kwaMasipala, abagcina amagceke emizi yabo ehlanzekile nangasemgwaqeni, ukuthi ayekhona amaNdiya ayesebenza kwaMasipala kusabizwa ngoKopeletsheni ngowe-1950. Owokuqala kwakunguMnu uDumisani Msane, uMajoka owasebenza kwaMasipala, ohlala KwaMashu nowayengumdlali wesiginci nomfuthi womqangala ebhendini iStax eyayidlalelwa nguQunta Mbhele waseNtuzuma, uMnu uMfanafuthi ‘Wake’ noMnu uDuze Mahlobo. Kwaqinisekiswa nangubaba uMakhanya, uGcwabaza oganwe nguMaBiyela naye ohlala kwaMashu. 

Ngamanye amazwi kunengozi enkulu kanti kunesidingo esikhulu sokuba abantu bawuqonde umlando. Bangagcini ngokuwubuka ngokwenkathi yangaleso sikhathi. Sebebuka konke okwenzekayo ezweni sengathi kwaqala sekuwuHulumeni wedemokhrasi ngowe-1994. Bethi uMasipala ngowabo bodwa. Bazothi azidingeki ezinye izinhlanga kwaMasipala noma bazothi azidingekile ezikhundleni eziphezulu. Kuyaziwa ukuphawula okukhona ngezikhundla eziphakeme ukuthi ziphethwe ngamaNdiya. Ngakho-ke bazozithola bembiswa kalula iqanda lenjelwane ngosomathuba uma bebuka izinto kanjalo.

Scroll To Top