Now Reading
Kubukisiswa ubuqiniso bomlando obhalwa osomlando kwelaboHlanga
Dark Light

Kubukisiswa ubuqiniso bomlando obhalwa osomlando kwelaboHlanga

Ngicela ungiphe isikhala kwelakho elihamba phambili ngokuqhakambisa ifagugu laboHlanga. Inhloso yokubhala le ncwadi ukuqale ngihalalise ngendlela elakho elisiphakela ngayo izindaba ezinohlonze, liphinde libe nezingosi ezakhayo ngokuqhakambisa umlando namasiko ethu.

Ngifisa ukuphonsa itshe esivivaneni kweminye yemibhalo yezinjula ezibhala ngemilando okungobaba uMntwana uZeblon, udadewethu uShalo Mbatha noSolwazi uNgiba.


p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Miller}
UNks uShalo Mbatha

Sekukaningi ezingosini zalezi zinjula zakwethu kulokhu kuvela ukuthi iNkosi uShaka yabe ingumshana weNkosi uMakhedama wakwaMhlongo, nanokuthi unina oyizalayo okaMbhengi wagana waze walotsholwa kabili elotsholwa (Okuthiwa walotsholwa eNkosini uMakhedama). Kuvele ukuthi walotsholwa iNkosi uSenzangakhona waphinde walotsholwa uGendeyane.

Asiqale silungise lapha umliba wakwaMhlongo uthi uMbhengi kaDlomo (Mhlongo) kumaQwabe wazala inkosana yakhe uMgabhi owelanywa uNxazonke bese kuba inkosazana uNandi ongunina weLembe. UMgabhi ngeshwa washeshe wedlula emhlabeni ebulawa inguduza echatha. Akakaze ahlale ngisho esihlalweni soBukhosi. Washona kusabusa uyise

iNkosi uMbhengi, uBhebhe weNguga. Washona eseganiwe uMaXulu owayakhe naye umuzi waseSibhambeni lapho ashiya khona inkosana yakhe uMakhedama. Ngokukhothama kweNkosi uMbhengi isihlalo sabanjwa uNxazonke owayebambele uMakhedama owayelificana nkundleni nomzala wakhe iNgonyama uShaka.


p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Miller}
UMntwana uBhekizizwe Zulu

INkosi uMakhedama ayisiyena umalume weSilo uShaka kodwa ungumzala waso. Okungukuthi inkunzi yakwaMhlongo eyabulawa imamba yeluswe iLembe uMntwana ngeledlule obhale ukuthi kwabe kungekamalume weLembe uMakhedama cha kusho kwakungekamalume wakhe uNxazonke okunguyena iLembe nonina ababuyele kwaMhlongo bebuya KwaZulu kunguye obebambe isihlalo, ayi uMakhedama.

Akusilona iqiniso ukuthi uNdlunkulu uNandi walotsholwa kumntwana womnewabo uMakhedama kaMgabhi ngoba wayemncane ukuba walotsholwa, wayeyolotsholwa kuNxazonke. UMakhedama uhlale esihlalweni ubabekazi wakhe uNdlunkulu uNandi kade wathutha nabantwana bakhe kwaMhlongo ngisho nakwaGendeyana. Ungene esihlalweni neNkosi uSenzangakhona seyakhothama laba sebehlala kwaMthethwa nakhona sebezothutha babuyele KwaZulu.

Ubufakazi bokuthi akalotsholwanga KwaZulu ngowe-1985 kudunguzela oMdala eNdlunkulu kwaze kwathunyelwa aBantwana kubo okwakunoMntwana waKwaPhindangene, uMntwana waKwaZiphethe, uMfu uCelani Mthethwa ukuba baye kolanda iSilo uShaka eSibhambeni, kwaMhlongo.

Lobu bufakazi umlamu wami uMakhosi uMhlathuze kaSakhiseni kaNgungumayela oyikhanda laseSibhambeni ukuvezile esithangamini esasithanyelwe nayiMbube eBallito ngonyaka odlule. ISILO saze sathi okaMgabhi usekhuluma igunundu okudinga liyokhulunywa izindlu okuyiNdlunkulu nabakwaMhlongo.

Kuzithunywa ezaya eSibhambeni usekhona uMntwana wakwaPhindangene ofuna ukuthola ukuthi kwakwenzenjani beya esiBhambeni ngiyacabanga angamelapha. Okwesibili yini eyadala ukuba lapho uHulumeni kaDkt uSbusiso Ndebele ufuna ukuyovula itshe likaNdlunkulu kwakwenze njani izinkomo ziyobulawelwa kwaMhlongo zingabulawelwa eNdlunkulu uma wayeganile?. 

See Also

UMntwana ubuye wabhala ukuthi uMfunda kaKhondlo ogane iNkosi uMbhengi wayezalwa iNkosi uKhayi wakwaMthethwa. Akunjalo Mageba omkhulu benomnewakhe uNomo (Sabela) babezalwa iNkosi uJobe kaKhayi, bangabashana beNkosi uDingiswayo kaJobe uKhayi umkhulu wabo.

Okunye kubhaleke ukuthi kwaMthethwa uNdlunkulu uNandi nabantwana bakhe baya khona ngoba kunobabekazi wakhe owayegane Oyengweni. Cha akunjalo ubabekazi wakhe okunguNgcukaca kaDlomo (Mhlongo) wabe egane uMbiya kaShangane wasemzini waseKupheyeni. Bafikela eKupheyeni hhayi Oyengweni. 

Sengiphetha udade uke wabhala ukuthi impi yeSilo uDingana namaBhunu eNcome iphuma uMntwana uCetshwayo kaMpande uyena owayeyihola ngehubo.

Nginokungabaza ukuthi abachathazela udade lowo mlando baphaphalaza ngoba ingane yabe ingayi empini. ISilo uCetshwayo njengoba silibutho uThulwane (Ibutho lezizinswa ezizalwe phakathi kowe-1830 nowe-1834) uyabona-ke ngowe-1840 okwaliwa ngalo wayesemncane kangangokuba wayengakayi ngisho kolusa izinkomo cishe kwakusengumfana olusa amankonyane.

Ilokho nina beSILO ebengicela ukuba sikubukisane, ukuze kulungiseke. Ngiyathokza nina beSILO sakithi eNaleni.

Scroll To Top