Now Reading
Usizi lwaboHlanga kukhilikithi
Dark Light

Usizi lwaboHlanga kukhilikithi

Ukubukelwa phansi kwabadlali boHlanga kuyinto esibikwe izikhathi eziningi enhlanganweni eyengamele ikhilikithi

Esontweni eledlule uLungisani Ngidi odlalela iProteas uphumele obala ngokweseka kwakhe umkhankaso iBlack Lives Matter (BLM). Aqhube wathi uzonxenxa nozakwabo adlala nabo kuProteas ukuba bawuseke lo mkhankaso olwa nokucwaswa kwaboHlanga. 

Lokhu okuzange kwehle kahle kwabanye abadlali abadlalela iProteas phambili, kulaba badlali kubalwa uPat Symcox, uRudi Steyn noBoeta Dippenaar. Laba badlali bathi uNgidi kufanele alwele ukulingana kwazo zonke izinhlanga, babe sebebala nokubulawa kwabalimi abamhlophe njengento eshaywa indiva kepha kuqhakanjiswa ukubaluleka kwaboHlanga. 

Ukuphumela obala kukaNgidi ngokweseka lo mkhankaso okuhamba nokugxekwa abadlali baphambili kuvuse usizi kubadlali boHlanga abaphumele obala ngokuhlukumezeka ababhekana nabo uma bedlalela iProteas nasemaqenjini abo. UNgidi oqokwe njengomdlali ohamba phambili kukhilikithi yakuleli emidlalweni yosuku olulodwa (One Day International) uthole ukwesekwa abadlali abangama-31 boHlanga ngalo mkhankaso iBlack Lives Matter. Kulaba badlali singabala uMakhaya Ntini, uMonde Zondeki, uLonwabo Tsotsobe, uThami Tsolekile, u-Aaron Phangiso, u-Ashwell Prince, u-Alviro Petersen nabanye. 

Ukusolwa kukaNgidi ngokukhetha iphela emasini ngabadlali abamhlophe baphambili kugqugquzele abadlali ukuba baphumele obala ngosizi ababhekene nalo. U-Ashwell Prince owadlalela iProteas imidlalo eli-119 osecija iCape Cobras uthe indlela ikhilikithi yakuleli ehlelwe ngayo akukho ukulingana ngokwezinhlanga. Uqhube wathi ukhumbula kahle ngowezi-2005 elakuleli lidlala e-Australia becwaswa yizibukeli ezazithamele lo mdlalo ngokobuhlanga okuyinto abayibika ezikhulwini nezayishaya indiva. 

UNtini ukubeke kwacaca indlela ayebulawa ngayo umzwangedwa ngenkathi esadlalela iProteas. Wayenguyena kuphela umdlali woHlanga eqenjini, uthi nangesikhathi sokudla wayehlala yedwa kungekho noyedwa umdlali ohlala eduze kwakhe eqenjini. Wayekhetha ngisho ukugijima uma eya enkundleni noma esebuya ebalekela ukuhlala yedwa. 

Ukubukelwa phansi kwabadlali boHlanga kuyinto esibikwe izikhathi eziningi enhlanganweni engamele ikhilikithi yakuleli iCricket South Africa (CSA) kodwa bekusaqhubeka ukucwaswa kwabadlali boHlanga. Ngowezi-2015 uKhaya Zondo wayeseqenjini elalihambele e-India ukuyodlala uchungechunge lwemidlalo yosuku olulodwa (ODI) nalapho afike angadlala ngisho owodwa umdlalo kwemithathu. Okumangazayo emdlalweni wokugcina kwalimala uJean Paul Duminy kwafanele kube uyena ovala indawo yakhe kepha leyo ndawo yavalwa uDean Elgar owasuswa eNingizimu Afrika ukuyovala isikhala. Kuwo lowo nyaka emidlalweni yeNdebe YoMhlaba eyayibanjelwe e-Australia naseNew Zealand u-Aaron Phangiso akazange adlale nowodwa umdlalo. Lokhu akuzange kwehle kahle kubadlali boHlanga nalapho bahlangana bazibiza nge “Black Cricketers in Unity” babhalela iCSA ngokungenami ngendlela abaphatheke ngayo kuProteas nokuthi basetshenziselwa ukuhambisela abadlali abasenkundleni iziphuzo. 

U-Alviro Petersen owadlalela iProteas usike kwelijikayo ebeka ukuthi eqenjini iProteas njengabadlali boHlanga babekhuthazwa ukuba bahlukumeze abanye abadlali boHlanga bamanye amaqembu abasuke bebhekene nawo. Uqhube wathi babeze batshelwe izinto okumele bazisho kubona ngenhloso yokubahlukumeza. 

Abadlali abadlalela amaqembu asekhaya abasalanga ngaphandle ukuveza izimo ababhekana nazo nsuku zaphuma. U-Ethy Mbhalati owadlalela iTitans imidlalo engama-350 uphumele obala ngokungalingani kwezinhlanga eqenjini nathi bengabadlali boHlanga babetshelwa ukuthi badlala ngoba bemnyama akusikho ngoba benekhono. Uqhube wathi eqenjini kwakukhulunywa i-Afrikaans ngenhloso yokubashiya ngaphandle, bake babizwa nangezinkawu. Namaholo ayengalingani. “Umdlali omhlophe ophuma esikoleni ongenaso nesipiliyoni wayethola inkontileka emholela izi-R400 000 ngonyaka kodwa umdlali woHlanga onesipiliyoni athole emholela izi-R200 000 ngonyaka,” kusho uMbhalati. Lokhu kuphindwe kwafakazelwa nawu-Qaasim Adams naye odlalile kuTitans othe: “Uma abadlali boHlanga bebuza izinto ezithile‚ bathi sinenkinga futhi singamavila kepha uma umdlali omhlophe enza into efanayo bathi bangabaholi abalungile.”

See Also

Okuphinde kwamangaza abaningi okwenzeka ngowezi-2016 okuvezwe u-Aya Myoli owayedlalela iKwaZulu-Natal Coastal ngesikhathi ibhekene neBoland emidlalweni yezinsuku ezintathu ePaarl. Emveni komdlalo uRobbie Frylinck owayengukaputeni weKZN Coastal wasola abadlali boHlanga ngokuthi into abayaziyo ukubhalela izincwadi waphinda wakhuluma amazwi ayiziswana ngalaba badlali. 

UMyoli okwakuwunyaka wakhe wokuqala edlala ikhilikithi ekhokhelayo wabe esecela uRobbie ukuba ayiyeke le nto ayishoyo ngoba ayihlali kahle kepha lokhu wakuqhuba nasendleleni ebheke esikhumulweni sezindiza nalapho uRobbie agcina ebeke khona isandla uMyoli. UMyoli wakubika ezikhulwini ezingamele iKwaZulu-Natal Cricket Union (KZNCU), esigungwini esiqondisa ubugwegwe waphika walala ngomhlane uRobbie ukuba uke wabeka uMyoli isandla. AwayenguSihlalo weKZNCU uPete De Wet wathi uzomjezisa lo mdlali ngesezo sakhe kodwa emveni kweviki wabonakala esebuyele enkundleni ngonyaka olandelayo wabizelwa kuProteas. UMyoli wasula icala emveni kokuba uRobbie exolise kuyena ngasese wabe esethatha imithwalo yakhe walibhekisa eJohannesburg ukuyodlalela iLions. 

Okuphinde kwasusa umsindo indlela okwaqokwa ngayo uGreame Smith ongumqondisi wekhilikithi yakuleli owabe eseqoka uMark Boucher njengomqeqeshi weProteas ngaphandle kokulandela imigudu efanele. UHilton Moreeng bekufanele aphinde afake isicelo sokuqhubeka nokuqeqesha iqembu labesifazane lakuleli. Kube esifanayo kuLawrence Mahatlane okhangisiwe umsebenzi wakhe wokuqeqesha iqembu lakuleli labangaphansi kweli-19 kodwa ukhethe ukuyoqeqesha iqembu lesizwe lase-Uganda. 

Scroll To Top