Now Reading
UMntwana waKwaPhindangene ubuka ngeso elibanzi eloBukhosi
Dark Light

UMntwana waKwaPhindangene ubuka ngeso elibanzi eloBukhosi

Ngizoxolisa ngokubhalela iphephandaba lenu nokuba ngibhale into ende kumbe lokho okungase kungehli kahle kini.  Ningixolele.

Ngibona sengathi ngingaba necala kuNkulunkulu naseMakhosini Ohlanga angizalayo nakokhokho noBabamkhulu uma ngithula ngisekhona ngodaba olwenekwe nguMhlonishwa uMnu uMuziwenkosi Blessed Gwala ongumholi nelungu loMkhandlu WeSishayamthetho lapha esifundazweni  sakithi. Ngibonga kangiqedi kumta kaKhilane ngokugcwalisa ubuqotho bobuholi bakhe ngokuthi achazele izwe nesizwe mayelana nodaba lokubulawa koBukhosi ngaphansi kwesakhiwo saleli lizwe nalabo abahola uHulumeni wezwe nowezifundazwe kusukela ngonyaka we-1994.  Usekhulumile umta kaKhilane futhi uqedile. Mina ngizibona ngingaba necala-nje mina esengiyilwe isikhathi eside kangaka lena yokubulala uBukhosi ngeqondwe nguHulumeni wezwe nowesifundazwe.  Akungalo iphutha ngoba omunye wabo waze wathi uma ixoxo ungalifaka emanzini ashisayo uvule umoya kancane kungangcina lilubhambalala selifile. Wathi uBukhosi bazobenzenjalo bona beqembu elibusayo. Sekwenzile njengoba esechaze konke uMhlonishwa uGwala.

Kuyaziwa ukuthi isakhiwo saleli lizwe uMthethosisekelo uyakwemukela ukuba khona koBukhosi eNingizimu Afrika. Isakhiwo sigcina lapho bese singaqhubeki ukuthi bemukeleka bumi kanjani. Lokhu-ke kwayekelelwa kwabaphethe uHulumeni owezwe lonke nowezifundazwe. Kusukela ngowe-1994 abakaze bachaze njengoba isakhiwo sezwe sibagunyaze ukuthi yini iqhaza loBukhosi, amandla nemisebenzi yoBukhosi.

Ngawo-nje unyaka wokuqala nami nginguNgqongqoshe Wezasekhaya ngaphansi kukaMhlonishwa uMengameli uNelson Mandela, aMakhosi aseNingizimu Afrika acela ukubonana noMengameli uMhlonishwa uMandela aqala umbimbi lwawo (Coalition of Traditional Leaders).   Lolu mbimbi lwalufuna khona ukwazi kuHulumeni weNingizimu Afrika iqhaza loBukhosi embusweni wentando yeningi kuleli lizwe.

Lolu mbimbi lwaqhubeka ukubonana noMengameli nalapha sekuphethe uMhlonishwa uMengameli uMnu uThabo Mbeki. Izingxoxo ezaziphethwe ngokuba uMengameli uMbeki akhethe iKomiti eyayenganyelwe ngulowo owayenguSekela Mengameli uMhlonishwa uMnu uJacob Zuma. Kulo kwakukhona oNgqongqoshe beSigungu sikaHulumeni, aMakhosi nabameli. UMnu uMbeki neSigungu sikaHulumeni basemukela isinqumo seKomiti, kwavunyelwana ngokuthi le nkinga ekhona mayelana neqhaza, amandla nemisebenzi yaMakhosi izosonjululwa ngokuthi kuchitshiyelwe uMthethosisekelo iSahluko 7 neSahluko 12 ukuze le nkinga ngeqhaza, ngamandla nangemisebenzi yaMakhosi isombululeke.

Iqembu eliphetheyo noHulumeni akazange abesakufeza lokho. Leso sivumelwano sephulwa. Ngingeke ngibale izikhawu ngizama ukubakhumbuza lesi sixazululo okwakuvunyelwene ngaso. Lokhu kwakuwusuku lokugcina ngaphambi koba kube lukhetho lwawoHulumeni Bezindawo omasipala aMakhosi ayesesongile ukuthi awazukubakhuthaza abantu bawo ukuba bavote okhethweni.  Kwakungumhla wama-30 kuLwezi wezi-2000 ukhetho luqala ngakusasa.

Le nto yokungagcini izethembiso yinto yalo leli qembu elibusayo njengoba izwe liyazi ukuthi iqembu le-IFP lase linqume ukungayi okhethweni lomhla zingama-27 kuMbasa we-1994. Lokhu lalikunqume ngoba iqembu elibusayo ngomlomo woMhlonishwa uMnu uCyril Ramaphosa owayengumkhulumeli weqembu elibusayo ngaleso sikhathi sezingxoxo ngoMthethosisekelo noMhlonishwa uMnu uRoelf Meyer owayemele iqembu elalibusa ngaleso sikhathi iNational Party abasebenze umbimbi lokuthi osekunqunywe yila maqembu omabili yikho okufanele kwenziwe, okushiwo ngamanye akunamsebenzi.

Lokhu kwanqunywa yibo phezu kokuba kukhona isivumelwano esenziwa eSkukuza (Kruger National Park).  Lokhu kwenziwa emhlanganweni okwakukhona kuwo iSILO noMhlonishwa uMnu uFW de Klerk noMhlonishwa uMnu uMandela nami. Isivumelwano sasimayelana nokuthi udaba loBukhosi beNgonyama kaZulu nezinye izindaba ezazisalenga siyogcwaliswa masinyane ngemuva kokhetho lwangomhla ngama-27 kuMbasa we-1994;  sokuba kuze abalamuli ababevela ngaphandle ukuzoluxazulula.  Sabhuntsha leso sivumelwano ngoba uMhlonishwa uRamaphosa noMhlonishwa uRoelf Meyer bethi nxa kungalindelwa ukufeza leso sivumelwano kungaphoqa ukuba kubhalwe uMthethosisekelo kabusha.  Kwaba yilokho-ke okwenza ukuthi Inkatha inqume ukuthi ayisekungena okhethweni lomhla zingama-27 kuMbasa we-1994.  

Lokhu-ke ngokufushane okwanganelisa uSolwazi uWashington Okumu waseKenya.  Kwathi mhlaka 19 April 1994 sekusele izinsuku ezisithupha lufike ukhetho, uMhlonishwa uMnu de Klerk, owayesenguMengameli ngaleso sikhathi, uMhlonishwa uMnu uNelson Mandela nami savumelwana ngokuthi udaba lwabalamuli bakwamanye amazwe luzofezwa uma nje sekwedlule ukhetho.

Leso sivumelwano  kwathi nxa ngikhumbuza uMhlonishwa uMnu de Klerk emva kokhetho ukuthi kasifeziwe phela wathi uMhlonishwa uMandela, owayesenqobe ukhetho, wathi uthi nxa eluthinta kuthi akamudle amfele.  Athukuthele. Leso sivumelwano waze wahamba emhlabeni naye uMadiba singazange sifezwe.

Ngabuye ngathi akubizwe iPhalamende eyayisivalile usuku olulodwa ukuba kuqoshwe kuyo uMthethosisekelo wangaleso sikhathi (Interim Constitution) ukuthi uBukhosi beNgonyama  kaZulu buyisakhiwo esiyingxenye yawo uMthethosisekelo.  Ngathuma uMntwana wakwaZiphethe, uMntwana uGideon Layukona ka Mnyayiza, noMntwana iNkosi yakwaCebekhulu, uBonga Mdletshe  ka Mkhayiphi noMntwana waseMahhashini, uMntwana uReginald ka Magangezintaba ka Dinuzulu, noDkt uSipho Mzimela ukuba bayokwethamela ePhalamende uma kufakwa lokhu ngoBukhosi bukaZulu kuMthethosisekelo. Kwala sinqakuzisana mina noMhlonishwa uMnu uFW de Klerk owathi asikho isidingo sokubiza iPhalamende ngoba sesivumelene, yena noMhlonishwa uMnu uNelson Mandela nami ukuthi udaba loBukhosi beSILO luyoxazululwa ngabalamuli bamanye amazwe waze wavuma-ke naye uMengameli uMnu ude Klerk ukuthi ibizwe iPhalamende ukuyoqopha lokho ngoBukhosi beNgonyama kaZulu. Ngathi ithimba engathi aliyokwethamela ePhalamende libhince amabheshu nxa lethamele ePhalamende. Lesi sichibiyelo kuMthethosisekelo wesikhashana asikaze sesulwe. Kodwa kuthe nxa sekukhishwa uMthethosisekelo lona okhona leso sichibiyelo ngoBukhosi beSILO asabe sisabhalwa kulo Mthethosisekelo wokugcina okhona manje.  Kwakunokukhuluma koMhlonishwa uMadiba nxa sikhuluma kanjena athi:  “ISILO saKwaZulu siyiParamount Chief-nje njengamanye amaParamount Chief ezinye izinhlanga.”

Kwasekuthiwa sekuyoba uMkhandlu WeSishayamthetho waKwaZulu-Natal nxa usubhala uMthethosisekelo waso, bese lubhekwa-ke nodaba ngesimo, neqhaza loBukhosi beSILO.  Sekuwumlando ukuthi emuva kwalokho wabhalwa uMthethosisekelo wesifundazwe iKwaZulu-Natal i-ANC ne-IFP namanye amaqembu avumelana ngaso. Khona lapho uMhlonishwa uMnu uJacob Zuma wasa u-ANC esifundazweni enkantolo yokugcina iNkantolo YoMthethosisekelo bethi bacela iNkantolo ingasikhiphi isitifiketi sokwamukela lo Mthethosisekelo.  Nempela kwabanjalo yabavumela iNkantolo.

Kuthe ngonyaka wezi-2005 i-ANC isinguHulumeni wesifundazwe yashaya umthetho uNombolo 5 wezi-2005.  ESigabeni 17 salo mthetho kubhalwe-nje ukuthi: “ISILO SIYINKOSI YOHLANGA” lapha esifundazweni, ayikho imidati echazayo ukuthi lokho kusho ukuthini. Okuncomekayo okwenziwa nguHulumeni yikuba iSILO kube yiso esenza inkulumo yokuvula nxa uMkhandlu WeSishayamthetho esifundazweni uvulwa. Okwesibili aMakhosi abekwa nguHulumeni bese iSILO senza inkulumo ngalolo suku, nokubeka insabula emhlane walowo obekwayo.

Kusaphethe i-IFP uNdunankulu wadala iRoyal Household eqondene-nje nazo zonke izindleko eziqondene neSILO. Ngaphansi kukaNdunankulu weqembu elibusayo wayivala iRoyal Household, uMengameli ngaleso sikhathi uMhlonishwa uMnu Zuma wawusayina.

Le nto idala okukhulu ukungenami kithi sonke ngoba ukuba lwaluvunyiwe uhlelo olwaluzobekwa ngabalamuli bangaphandle ngabe asicasulwa wukuthi nxa kukhulunywa ngesabelomali kukhulunywe ngeSILO ukuthi isizumbulu esiyukuthi siqondene naso, lokhu le nkece ingayi kuso iholela izisebenzi kube sengathi idliwa-nje yiSILO. Le nto iyasidina ngoba yehlisa isithunzi seSILO nesethu njengoZulu.  Singakanqotshwa uZulu wayesebenza yonke imisebenzi yeSILO njengeZigodlo, amakhanda nokunye. Okungaphezulu kwalokho uZulu enikela nangempilo yakhe efela iSILO nezwe.

Okwathi ukuphazamisa yikuthi kwaqhamuka-nje esikhaleni indoda uMntwana Omkhulu owayesaphathele iSILO uBukhosi ngaleso sikhathi wathi: “Ngeyesende likaMpande.”  Igama layo kunguSifiso, yathi iSILO asisayinanga isivumelwano engangisenze noMhlonishwa uMnu uMandela noMhlonishwa uMnu de Klerk.  Yathi konke ngeSILO uHulumeni uzokulungisa. Kwathiwa mina ngingaphindi ngiye ekhayakomama eSigodlweni kwaNongoma, ngingayiweli neMfolozi.

Ukubuyela odabeni olwethulwe nguMphephethe uMhlonishwa uGwala, kwashaywa uMthetho Ophethe Izakhiwo Zomasipala othi njengoba uMhlonishwa echazile eSigabeni 8 kulo Mthetho ingxenye yaMakhosi esifundeni angase aye emhlanganweni yawomasipala ayokwethamela. Angaphawula nxa ebona kodwa angabiyiyo ingxenye yezinqumo.

Ngenkathi umthetho omisa iZindlu Zabaholi Bomdabu usushaywa, ngangiseSigungwini sikaHulumeni Omkhulu. Ngabuza kuMengameli naseSigungwini sikaHulumeni ukuthi nakhu aMakhosi aKwaZulu-Natal ethi afuna ngimele ukhetho. Ngingafanela yini ukuthi ngivume ukwenzenjalo, uMengameli wezwe neSigungu bathi akukho okungaqondile uma ngikhethelwe ezikhundleni zeZindlu zaMakhosi esifundeni nasesifundazweni.  Nempela ngakhethwa okokuqala ukuba nguSihlalo weNdlu Yabaholi Bomdabu esifundazweni iKwaZulu-Natal.  Ngabuye ngakhethwa ukuba nguSihlalo weNdlu YaMakhosi esifundazweni iKwaZulu-Natal.

Kangizange ngipholise maseko ngokusukumela udaba lokuba kwavunyelwana ngokuthi udaba lokuchibiyela iSahluko 7 neSahluko 12 ukulungisa udaba lweqhaza, amandla nemisebenzi yaMakhosi. Ngaba yiphela endlebeni noma sisemhlanganweni weNdlu YaMakhosi weNingizimu Afrika. Kungekho nokutheni ngikulezi zikhundla engangingakwenza ngenxa yalesi simo. Umfanekiso omuhle wokuthi lezi Zindlu zaMakhosi ziyinto engathi shu!  Ngenkathi nginguSihlalo weNdlu YaMakhosi kulesi sifundazwe ngabizwa yiKomiti elibhekelela ukuphathwa kwezimali zesifundazwe eMgungundlovu ukuba ngiyochaza ngezimali zeNdlu YaMakhosi yesifundazwe. Le Komiti yafica ukuthi akukho ngisho uzuka oluhlaza ongabuzwa kimi ngezinkece zeNdlu YaMakhosi esifundazweni ngoba akukho sabelomali iqembu eliphethe uHulumeni eliyabela lesi sakhiwo. Hhayi nje sodwa ngisho iMikhandlu Yezizwe ayebizwa ngamaTribal Authorities phambilini, akukho nesente anikwa lona nguHulumeni.

Ngaphambili ngisho kusekhona ubandlululo isizwe ngesizwe phansi kweTribal Authority sasinesabelomali esasiziqoqela sona njengezimali zokuvalelisa nezinye izinkece. Kukhona nevela kuMbuso woBandlululo engena esikhwameni seTribal Authority.  Ngaleso sikhathi kanye ngonyaka wezimali lowo nalowo Mkhandlu Wesizwe wawunyanzelekile ukucwaninga inkece engenayo esikhwameni sesizwe nephumayo. Yonke le nto enhle kanjena yaphela ekungeneni kukaHulumeni wethu wedemokhrasi, yaqedwa ngaphansi kukaHulumeni wethu wentando yeningi.

Lolu daba lokuhlupheka kwaMakhosi ngisho manje ngaphansi kukaMengameli uMnu uMbeki, naphansi koMengameli uMnu uZuma ngiyamenywa nxa iNdlu YaBaholi Bomdabu yezwe lonke izohlangana eKapa. Noma ngingasekho ezakhiweni zoBukhosi bayangimema.  Wona aMakhosi ngokwawo angofakazi bami ukuthi ngiyaye ngicele ithuba ukuba ngiphawule.  Nempela banginike. Kalukho udaba engisukuma ngilukhulume ngaphandle kwesivumelwano esenziwayo ukuthi ukuze kucace iqhaza, amandla nemisebenzi yaMakhosi kufanele icaciswe ngakho kufanele kuchitshiyelwe uMthethosisekelo, iSahluko 7 neSahluko 12. Yonke iminyaka ngisho kusaphethe uMhlonishwa uMengameli uMnu uZuma ngaze ngathi lolu daba lwalesivumelwano angisoze ngaluyeka ngoze ngife. UMhlonishwa uMengameli uZuma waze wahleka ehleka mina ngoba ngisho njalo.

Emhlanganweni wanonyaka weNdlu YaMakhosi kazwelonke ngaphansi koMhlonishwa uMnu uRamaphosa ngize ngathi ngikhuluma uHulumeni ophetheyo neqembu lakhe akenzi ngani into ewubuqotho, uBukhosi uvele abuqede buphele nje okokugcina. UMengameli uRamaphosa nonyaka waze wasukuma engiphendula nxa ngithi uHulumeni angazi wenzelani ukwenza sengathi aMakhosi ayiziphukuphuku. Ngasebenzisa igama lesiNgisi ngathi: ‘Morons!’ 

Wasukuma uMengameli uRamaphosa wathi uyakuphikisa lokhu engikushoyo ukuthi uHulumeni uthatha aMakhosi sengathi ayiziphukuphuku.  Ngibone kufanele ukuba ngithathe leli thuba ngingakafi nxa uMhlonishwa uGwala echaza ngokuphela koBukhosi ukuthi ngichazele isizwe ngobuqiniso bayo yonke into ebilotshwe nguMhlonishwa uGwala ephepheni iBAYEDE zingama-24 kuNtulikazi nonyaka.

Akekho koNgqongqoshe asebeke baphatha izindaba zaMakhosi nezoMdabu engingakaze ngikhulume, ngimbhalele ngobubi bendlela uHulumeni wethu weningi asiphethe ngobudedengu ngayo thina Makhosi kusukela eSilweni SamaBandla kuze kufike kithi thina zinsika zoMbuso waso.

Ngenkathi uMhlonishwa uDkt uZweli Mkhize ephethe lo Mnyango bekuqala ngqa ukuba kube khona uNgqongqoshe walo Mbuso ukungiphendula ngalolu daba.  UMhlonishwa uMkhize ngeshwa kuthe-nje eseqala ukuzama ukufuna isisombululo salolu daba loBukhosi wasekhushulelwa esikhundleni sokuba nguNgqongqoshe Wezempilo. Bekuqala ngqa ukuba ngisebenze lolu daba noNgqongqoshe ngendlela egculisayo.

UNgqongqoshe omusha uMhlonishwa uDkt uNkosazana MaDlamini Zuma ngimbhalele nje ebekwa ngalolu daba lokudicilela aMakhosi phansi. Ubengakangiphenduli kwase kufika lolu khuvethe.

Mina njengoba evezile kancane uKhilane sengaze nganyamanambana nakwamanye aMakhosi, ikakhulu kule njenjane engamadodana kithi. Bathi ngiyabathuka uma ngibakhumbuza ukuthi ngenkathi mina ngisenguSihlalo weNdlu Yabaholi Bomdabu lapha esifundazweni kwaphaswa isinqumo esasingenamphikisi yiNdlu ukuthi kuyikusithuka ngenhlamba lokhu ukuba lo Hulumeni ophethe izwe ashaye umthetho ofana nalesi Sigaba 81 emthethweni wawoMasipala othi: “Singase sibekhona emihlanganweni yawomasipala futhi hhayi sonke.  Singaphawula-nje nxa sifisa ukuphawula kepha singaze savota, singabiyiyo ingxenye yezinqumo ezithathwa ngomasipala.” Savumelana njengoba sengichazile ngenhla ukuthi ngeke nempela siye emihlanganweni komasipala kanjalo siyofana nje nezibankwa zethamele ilanga.  Bathi-ke laba asebasenzayo lesi sinqumo esasivumelene ngaso ngazwilinye ngiyabathuka nxa ngithi ngoba umuntu angaya entweni enjalo ukuba acoshe le nkecana yokuhamba kuphela nje?

See Also

Ngixolise kuBAYEDE nxa ngisaqhubeka ukuchaza ukuthi uHulumeni ophethe wenza amatulo okungikhubula njengoSihlalo weNdlu Yabaholi Bomdabu lapha esifundazweni.  UNgqongqoshe weqembu elibusayo  wavele nje wathi akube nokhetho lwabaholi abazophatha iNdlu Yabaholi yesifundazwe isikhathi sethu singakapheli.  

Ngezwa ngoNondwezane ukuthi sekuhlelwe namanye aMakhosi ukuba avume nxa kwenziwa ukhetho ukungikhipha. Nempela kanti abasiki bebunda baqinisile nxa lo Ngqongqoshe owayephethe ezomdabu ngaleso sikhathi elungiselela aMakhosi esasizokwethamela nawo lolo lukhetho, kwathi lawa okwakwaziwa ukuthi akholelwa ebuholini bami ayengeseka mina nawo salungiselwa ukuthi silaliswe eRoyal Hotel eThekwini. Kwathi la ayeseviciwe avuma ukuvotela lowo iqembu elibusayo elaselibaqokele lona balaliswa bodwa naye lowo eRiverside Hotel.

Lezi zinto zazingeyona inhlebo.  Amakhosi angisekayo ema ngezinyawo eyaluza ukuqinisekisa ukuthi ngikhethwe aze angiqinisekisa ukuthi sebezenzile izibalo bayenela ukuthi naphezu kwaleli tulo likaHulumeni weSifundazwe ngiyophuma phambili ngiwine.  Bakithi ngizamile ngamandlana ami ukuhlanganisa lesi Sizwe seSILO esahlakazwa nguMbuso eyahluleka ukuba siphele ukuba yimbumba.  Ngathi eMakhosini ayefike nalokhu kuqinisekisa ukuthi asebalile ngiyowina, ngathi ngisebenze kakhulu ngizama ukuhlanganisa lesi sizwe kusukela ngowe-1970 ngakho ngeze ngakujabulela ukukhethwa kanjalo ngoba kuqhekezeke isizwe sikaZulu engibuye ngibe nguNdunankulu weSILO naso siqhekezeke, kuphatheke igama lami.  Ngakho ngacela ukuhoxa ngingalumeli ukhetho.

Kwafunyaniseka ukuthi uHulumeni wesifundazwe akenela yikuhoxa kwami ngoba ngangivele ngisenguSihlalo weNdlu Yabaholi Bomdabu esifundeni iZululand.

UNgqongqoshe owayephethe ngaleso sikhathi kwathi nxa sekufike isikhathi sokuba kukhethwe kabusha eZululand walungisela ingxenye yaMakhosi ayeseviciwe ukuba alaliswe eHotela eFilidi. Umhlangano wawuzoba soNdini. Ngezwa nokuthi enye iNkosi ifunjathiswe izi-R3 000. Ngacabanga ngajula ngathi cha sengilihoxisa igama lami ukumela ukhetho lokuba nguSihlalo weNdlu YaMakhosi esifundeni iZululand. Ngakwenza kubelula ukuba kufezeke izifiso zikaHulumeni obusayo ukuthi ngikhethiswe okwephela emasini. 

Konke-ke lokhu kwakungangimangalisi ngoba zazikhona izinkulumo ikakhulu phakathi kwabafowethu ababesekudingisweni bethi nxa sebephethe bayobuqeda uBukhosi.  

UNdunankulu wokuqala wesifundazwe weqembu elibusayo waze wabikwa yiphephandaba ILANGA ethi: “Yini yona la maTribal Authorities, yinto le okufanele iqedwe.”

Njengoba ngishilo ngisho namanje kangiyekile ukulwela uBukhosi yonke le minyaka. KunaMakhosi ngisho akwezinye izifundazwe ngisho manje kule mvalelwakhaya afisa sizoxoxa nawo ngalolu daba lwesimiso soBukhosi ngaphansi kwalo Mbuso esingaphansi kwawo.

Kangiyekile ukwenza konke engingase ngikwenze ukulwela ubulungiswa mayelana nesimiso soBukhosi. Noma izinsuku zami zokuphila sezibalwa ngisemi lapho.

Akuyona imfihlo ukuthi kwakukhona ukusikaza ukuthi nxa sekuphethe iqembu elibusayo iSILO  lesi siyokwenzela uMengameli wabo wokuqala itiye. Mina ngiyoba sengadini.  Abanye bethi ngiyobizelwa uhide loshayasibhamu ngishaywe ngenhlamvu.

Ngiyaxolisa ngokuba mude kangaka.  Kodwa leli qiniso malaziwe usuku lwami lokuhamba lungakafiki. Nokuthi lokhu okushiwo nguMhlonishwa uGwala kuBAYEDE wuhlelo olunesikhathi eside lukhona lokuqeda isakhiwo soBukhosi.  

Isikwenetu esisangisalele sekuwudaba lwe-Ingonyama Trust Act, umthetho wokumisa lo mthetho sekungena uHulumeni wentando yeningi, sekusele izinsukwana kube lukhetho lukazwelonke ngowe-1994, washaywa yimi noMkhandlu WeSishayamthetho waKwaZulu udaba lwawo lungakacaci kuningi ukukhuluma okuvele kwabeqembu elibusayo ababethi lo Mthetho kawuchitshiyelwe noma wesulwe nje uphele.  Lokhu kimi kuyinto efanayo nempi engiyilwayo ngodaba loBukhosi.  

INgonyama ngathi alibhalwe ngayo izwe ngoba izicucwana ezasala sephucwa izwe lethu. Yingakho sithi-nje “Ongangezwe Lakhe.”  Sisayokusho yini nxa laba abalabalabela ukulithatha bephumelela ukwenza lokhu abasikaza ukukwenza. Inhlabathi noBukhosi yinto eyodwa neyafelwa ngamadoda. Ngifisa ukuba usuku lwami lokuhamba lungakafiki kwedlule-ke kulo Mthetho ohlongozwayo oxube nesifiso esisobala sabathile ukuhlwitha ngisho nazo lezo zicucwana zeSILO.

Scroll To Top