Now Reading
Inkulumo yeSILO emcimbini kaShenge
Dark Light

Inkulumo yeSILO emcimbini kaShenge

“MNTWANA Mangosuthu Buthelezi, Mageba; Ndlunkulu kaZulu yonke; Mhlonishwa Sobaba Thabo Makgoba; Malungu ahloniphekile amahlelo ehlukene; makholwa; manene namanenekazi: Siyabonga emndenini wakwaButhelezi ngokusimema ngomlomo weKomidi Elihlelayo ukuba sihlangane, sihalalise sibonge impilo yoMntwana ngomthandazo. Eqinisweni, ngimazi uMntwana, ibingekho enye indlela edlula le yokuqala imigubho yeminyaka engama-90 abona ilanga. Njengoba kuhlale kwenzeka kuleli sonto uNkulunkulu uzivezile kithi njengoba eziveza ngempilo yoMntwana esizoyibungaza namuhla. UNkulunkulu uziveze lapho esondeza kuye labo njengoMntwana abenze umnikelo omkhulu enkonzweni yesizwe kuleli nakwenzinye izingxenye zomhlaba. Kuleli sonto iNingizimu Afrika ne-Afrika ilahlekelwe izingqwayingqwayi ezintathu.

Sihanjelwe uNkk uVeronica Sobukwe uKaMathe owesifazane oyohlala ekhunjulwa njalo ngokuzithoba nokuba ngumuntu ebantwini. Ezimele engancikile kumyeni wakhe uMnu uRobert Mangaliso Sobukwe. UKaMathe wayephosela inselelo lokho okungenabulungiswa okwakubhekiswe ezakhamuzini eziningi kuleli lizwe ngesikhathi esimnyama sobandlululo. Ukudlula kukaNks u-Aretha Franklin kube yingqophakuphela kwesikhathi salabo abasebenzisa ikhono nomculo abakuphiwa nguSomandla ukugqamisa kokungabibikho kobulungiswa okubhekiswa kuma-Afrika akhuliswe eMelika. Iphimbo namazwi ezingoma zakhe kohlala njalo kusikhumbuza amandla okukholwa nobumqoka benkululeko. Izindaba zokudlula kukasomaqhinga uMnu uKofi Annan waseGhana zishaqise umhlaba olilele ukulahlekelwa yindoda enohlonze, eyisibonelo esihle somholi ezweni.


Bandla elihle Ekudumaleni nasekulileni kwethu ngokulahlekelwa yilaba bethu abathathu siyambonga uNkulunkulu ngokusigcinela uMntwana njengobufakazi bokuthi kulabo abaphekwe embizeni yakhe yobuholi obuqotho akuphelile. UMntwana uwubufakazi bobuholi obuqotho nobomholi ozinikele enkonzweni yesizwe. Ngike ngiphatheke kabi uma ngifunda noma ngizwa abantu bezama ukuchaza iqhaza loMntwana kuleli lizwe. Empeleni kasikho isidingo salokho ngoba imisebenzi yakhe iyabonakala. UMntwana akadingi abantu abazomcengela kumuntu, thina njengomndeni wakhe siyakwazi akwenze kithi nakwenzele isizwe. Lona nguNdunankulu kaZulu noNdunankulu wami njengoba ngihleli eSihlalweni. Kithi njengeNdlunkulu kaZulu uMntwana ungomunye wethu. Nokho siyakwamukela ukuthi uyilungu lomndeni waseNingizimu Afrika, i-Afrika nomhlaba jikelele.

See Also

Usuku lwanamuhla liwubufakazi balokho ukuthi lo esihlangene ngaye ungowesizwe. Mageba IBhayibheli lisifundisa ukuthi umuntu owaphila isikhathi eside lokhu kwathi nhlo uMethuselah, owaphila iminyaka engama-782. Mageba ubungelokothe uphile isikhathi eside kangaka kodwa ungulo muntu obusiswe ngempilo neminyaka. Njengewayini elidala, usuyingqothovu waba ngumthombo ongashi wokuhlakanipha lapho wonke umuntu ephuza khona. Ulokhu wafana nenguzanguza yesihlahla ibhawobhabhu eNdlunkulu kaZulu, esizweni nakimi njengeNgonyama yakho. Usiqunge isibindi Mageba ngezikhathi zezinselelo ezinzima. Namuhla ngiyambonga uNkulunkulu ngokukugcina futhi akwenze uvuleleke ekululekeni isizwe ngobuqotho. – Amen”

Scroll To Top