Now Reading
Kuthiwa uyimbulu enyathela ngamanyikwe
Dark Light

Kuthiwa uyimbulu enyathela ngamanyikwe

nguCelani Sikhakhane

Owayeyilungu eliqavile kuDemocratic Alliance uyaqhubeka nezinsolo ngomholi weqembu KwaZulu-Natal

Kwake kwakhona isikhathi lapho ayengaconsi phansi kumalungu eqembu ayombona njengomalamulela owabe ezoguqula ukubukeka kweDemocratic Alliance (DA). Nembala ubuholi bakhe KwaZulu-Natal bakwazi ukwenza okwabe kungalindelwe muntu, ukungenisa ezindaweni zakobantu agcine kwezinye esengumbeki waMakhosi lapho ivoti leqembu likwazi ukukhetha ozohola uMkhandlu.

Loyo nguMhlonishwa uZwakele Mncwango owangena esikhundleni ngethikithi lokuthi uzokwenyusa izinombolo zaboHlanga ikakhulukazi kobantu. Konke lokho sekuwumlando njengoba sekukhona abasola ubuholi bakhe ‘nokungabi namgogodla’ kwakhe.  Ohola impi yalabo abasola ubuholi bukaMpangazitha nguMnu uSbu Nkosi obelikhansela leDA eZululand.

UNkosi uthi ukhulumela inqwaba yabantu abadumele ngoMncwango ngoba ubewubuso bokulwisana nenkohlakalo. Uthi kuhambe kwahamba kwabonakala ukuthi kayisakhonkothi nethambo. 

“Iqiniso lithi izikhuni ziyamhlehlela umfo kaMncwango ngoba uphendukele thina esabanaye ebunzimeni kuDA kodwa namhlanje usehamba nezitha zakhe ezazingamfuni. Mina uqale ngami eZululand ngimatasa ngilwa nenkohlakalo. Ngizibone sengisele ngedwa esengishintshele. Emva kwalokho ungifake ekomitini iFederal Legal Commission. Isono sami kwaba ukungavumelani noMncwango ngendlela ayefuna sibuke ngayo izigigaba zenkohlakalo eZululand. Emva kwalokho ngizithole ngihlukumezeka ngoba wabe esehlangana namanye amakhansela efuna ngikhishwe esikhundleni. Kuthe emva kwalokho ngakhonjwa indlela. Nakhona kwaba ukungicindezela kwakhe ngoba efuna ngitholwe nginecala. Uyabona indlela alwa ngayo izimpi zakhe ubhekene namakhansela aseBaqulusini, KwaNongoma naseZululand. Ugxambukela nasezintweni ezisuke zithinta ubuholi balawo makhansela obusuke bulapho kugcine sekuba nguye othatha izinqumo,” kusho uNkosi.

Uthe ukuziphatha kukaMncwango sekudikibalise abaholi abaningi boHlanga kangangokuthi eSishayamthetho, babili kuphela aboHlanga abamele iqembu. Ubekugcizelela ukuthi yena uxoshwe ngoba elwa nenkohlakalo nokuze kwabeka impilo yakhe engcuphemi, wahlaselwa emzini wakhe.  Uveze  nokuthi uncamele ukulamba kunokuhlala kuDA  avikele inkohlakalo ayibona eBaqulusini naseZululand. 

Omunye umholi ocele ukungadalulwa uthe bahlukumezekile ngoMncwango ngoba kumanje njengoba bengamakhansela bazithole befana nenja enganamazinyo. 

“Ugcina ungakwazi ukuphawula ngezinto ezithinta umasipala okuwo ngoba kufanele silinde yena asho ukuthi asenzeni. Uma engasakufuni ufike aguqule ikhokhasi akhethe umuntu othandwa nguye, uzithole ukhishwa ungazi esikhundleni. Ipolitiki ayidlalayo iyethusa kakhulu ngoba uthi uhleli esikhundleni ube ungazi ukuthi uzofika kusasa sisakhona yini. Angazi ujikiswe yini ngoba simfaka emandleni esalambile wayengenjena. Ubelalela, ebahlonipha abanye abaholi kodwa muva nje usiphendukele sonke. Ngendlela okuyiyo kuthi uma siphikisana nesinqumo samakhamsela e-IFP, kuvele kuthiwe akasitshelanga yini umholi wethu ukuthi kumele sivumelane naleso sinqumo ngoba baxoxe naye,” kuchaza leli khansela elicele ukuba kugodlwe igama lalo. 

Omunye wabasebenzi  nomunye womasipala baKwaZulu-Natal ocele kugodlwe igama lakhe nobesebenzisana noMncwango ekuvezeni ezangaphakathi eMkhandlwini loyo nobekugcina sekukhulunywa nguMpangazitha uthe ithemba labo beselilele kuMncwango nezakhe ngoba bebekwazi ukulwa nezinto ezisuke zingahambi kahle ngaphakathi. 

“Konke lokho kuphelile, uMncwango sesiyasola ukuthi udla khezolunye nabaqashi bethu ngoba amakhansela akhe nawo ayakhala ngaye. Kulo Masipala wethu akapheli, uvele ubone esenomhlangano ebusuku neMeya. Yilapho esesibone khona ukuthi sekubhedile ngoba akukho nje asekuphikisa okwenzeka lapha. Kukhona lapho esize sasola ukuthi kungenzeka ukuba kunemisebenzi ayitholayo ukuze bamvale umlomo. Ngalokho yinto esingeke sime ngayo ngoba phela idinga ubufakazi obunzulu. Ekuqaleni besithi udla ngenkampani yomunye umngani wakhe odumile kodwa sithe uma sibheka sathola ukuthi yagcina ukusebenza kusaphethe iNFP ngowezi-2016 okuyilapho okwaphela khona inkontileka yayo,” kusho lesi sisebenzi.  Uthe sebesaba nokubika emakhanseleni eDA ngezinto zangaphakathi ngoba nawo ayakhala. 

Eminyakeni eyedlule uMncwango ubaziwa ngokulwa nenkohlakalo komasipala njengoba kukhona lapho egcine esefakwa khona enkantolo, owayenguMphathiswa Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba ZoMdabu KwaZulu-Natal, uNkk uNomsa MaDube Ncube. 

UMncwango wenza izinsolo kuMaDube Ncube zokuthi kunomasipala abaningi KwaZulu-Natal angabathatheli izinyathelo okwabe kungabe IFP okubalwa kubo iNkandla noMthonjaneni ngoba umyeni wakhe uthola amathenda kubo. 

Kuvele nokuthi kukhona elinye ilungu leqembu (esinalo igama lalo) elagudlulwa nguye uMncwango nezakhe ngoba kuhlelembelwa umlungu thizeni. Leli lungu liseMkhambathini kanti elaboHlanga lizoshicilela udaba oluphelele ngalokhu. 

See Also

Uyaziphendulela uMpangazitha

UMncwango ubebhodla umlilo wathi uma elaboHlanga liqhubeka ngalolu daba uzoya enkantolo ngoba uyasukelwa. 

“Uyabona uma senizophenduka iphephandaba lamampunge nokudicilela phansi isithunzi somunye umuntu lokho angizukukwazi ukukubekezelela. Okokuqala nje uNkosi lona okhuluma ngaye wamangalelwa kuFLC engingahlali ngisho kuyo. Udaba lwakhe lwadingidwa watholwa enecala iqembu lamxosha. Ngangingazi lutho mina nangesinqumo esabe sizothathwa. Okunye ngiyadideka ukuthi yini nifudumeze udaba oludala kangaka. Yini entsha ngale nto eshiwo uNkosi ngoba phela nakuqala nabika ngokuboshwa kwakhe. Nina nizama ukufudumeza into endala futhi ngizizwe ngiphoxeka, “ kusho uMncwango. 

Uthe okunye akusolayo ngalo mbiko umona angawazi uqhamukaphi. “Uyabona ngale nto yokuthi nginomngani odumile okungenzeka ukuthi ngidla ngaye eZululand, iwumona ngempumelelo yakhe. Okokuqala lowo muntu siyizihlobo zegazi noma kunjalo ukuthi uyithole kuphi ithenda lokho akuhlangene nami. Abantu abakhulume iqiniso hhayi amanga azongicekela phansi ngoba ngizogcina sengiya enkantolo. Okunye ukuthi siyehla isibalo saboHlanga noma siyenyuka salabo abasezikhundleni, lokho akukho emandleni ami.

Ukukhethwa komuntu ngisuke ngingahlangene nakho kodwa likhona ithimba elibhekene nalokho eqenjini engingeyona neze ingxenye yalo. Lena ye khansela lasePinetown angiyazi neze. Akukho ngisho okukodwa engikukhumbulayo futhi ukube kukhona ngabe ngiyazi ikakhulukazi uma kukhona umuntu osule ngezinsolo ezinzima kanje zokuphathaphatha abesifazane ngoba yinto ebucayi kabi leyo,” kuphetha uMncwango.

Scroll To Top