Now Reading
Khula Mnguni Omnyama! Ukubaluleka kweSILO
Dark Light

Khula Mnguni Omnyama! Ukubaluleka kweSILO

Esikhathini samanje akuseyona into engejwayelekile ukuzwa abahlaziyi nezifundiswa ziphikisana ngeqhaza lobukhosi bomdabu ngaphansi kwenqubo yombuso wentando yabantu. Emiphakathini enjengeyaseNingizimu Afrika, lapho ubukhosi buvikelekile ngaphansi koMthethosisekelo kepha kunalabo abangaqondi ukubaluleka kwabo, lolu daba luhlala lusezithebeni. Ukuzama ukuthola inkombandlela kulesi sihloko iBAYEDE (BN) ibuze kabanzi inyosi uBUZETSHENI MDLETSHE ( BM) ngokubaluleka kweSILO esizweni.

BN: Busho ukuthini ubukhona beNgonyama esizweni esiholayo?

BM: Uma ngingenza isibonelo sokuthi nxa kukhotheme iNgonyama kuye kuthiwe; ‘lishonile ilanga Zulu’. Iyilanga elikhanyisela isizwe, uma lelo langa lisithela kuba mnyama ezweni, izimpisi nezinswelaboya zithola ithuba ziniphange ngapha nangapha. ISILO empilweni yomuntu ongumZulu siyimpilo futhi sisho ukuvikeleka kwesizwe. Empeleni ukuphila kwethu kwakhiwa ukuphila kweSILO esisibusayo, naso ukuphila kwaso kume ekuphileni kwesizwe. Uma singahlala sithukuthele kungaba kubi, kanjalo nesizwe nxa singesihle kuchaza ukungabi sesimweni esihle kwaso.

ISILO siphefumula ngabantu nabo baphefumula ngaso. Thina uNkulunkulu usibusisile ngoba usigcinele le Nkosi iminyaka engaka. Sinothando olungaphezulu kwale minyaka esesiyiphilile. Empeleni yonke le minyaka ifana nonyaka owodwa nxa ubheka ukujula kothando lwaso ngesizwe saso. Futhi siyisipho noma isitsha esihle sikaNkulunkulu asehlisela esizweni bese (uNkulunkulu) eqaphela ukuthi isizwe sisinakekele kangakanani lesi sitsha. Uma ningasinakekeli uyasithatha, kanti uyasigcina isitsha uma nisinakekele ngobunono.

Ngesikhathi ngibuka iNkosi yaseSwazini uSobhuza owaphila iminyaka eyevile kwengama-80 okwahlaluka futhi okuhle ngalokho isizwe besilokhu silalele izwi elilodwa iminyaka eminingi sibe nokuyiqonda indlela yaso yokuhamba. KwaZulu sike saba neshwa iZILO ezingaphambi kwesikhona bezishesha ukuhamba. Sithi sisakhomba indlela bese lishona futhi ilanga. Lokhu bekwenza ukuthi kuke kube neminyaka lapho isizwe sinokuthandabuza kusizakale nabedusi. Ngaleyo ndlela iSILO singumuntu omkhulu esizweni futhi ukuzinza kweSihlalo kusho ukubusiseka kwaleso sizwe.

BN: Lithini iqhaza leSILO ngaphansi kombuso wenqubo yentando yabantu?

BM: Ulwazi lwethu luthi umhlaba ungowayo iNgonyama kusukela ekubuseni kweLembe. UHulumeni okhethwe ngentando yabantu naye angakubhekisisa ukuthi abantu abamvotele ngabaso iSILO. Kanjalo futhi nabavotelwe bayazi ukuthi ukuphatha izikhundla akuguquki ukuthi ngabantu baso – ngeke kwaguquka ukuthi umhlaba ngowayo. Lokhu kusho ukuthi isinqumo sabantu baso, sokuvota, kumele isihloniphe ngoba uHulumeni ukhethwe yibo ngoba yona imele uquqaba lwayo. Engingakusho ukuthi ukuhloniphana kuzo zonke izinhla kumele kulingane.

Umuntu okuHulumeni angalibali ukuthi ungoweSILO, ukhethwe ngabantu baso futhi nxa ebenzela phansi abamvotele kufana nse nokuthi ucekela phansi izifiso zaso ngesizwe saso. Asiqonde futhi ukuthi eyalapha kwaZulu iNkosi ayivoti, ayivotelwa, ayikho ngisho nasohlwini lokuvota.

BN: Abantu abazibona bengenalutho olubahlanganisa neNgonyama bona?

BM: Sihlushwa imiqondo eminingi kuleli lizwe esiphila kulo bese silibala phela ukuthi siyefana sonke. Angenze isibonelo: Sasithi nxa sikhipha intombi yaseMambatheni, sifike sonke njengomthimba sibe ngoMbatha. Uma kuthiwaMthiya sivume futhi nenqubo yakhona siyilandele ngoba phela sizoganisa egameni laleso sibongo.

Okumele sikuqonde wukuthi izingane zonke ngezeSILO – hhayi ngokobuzwe kuphela noma ngokohlanga. Uma silapha ekhaya kwaZulu wonke umuntu ucosha iqatha sithebeni sinye, naso asisho ukuthi hhayi lona akangacoshi ngoba akuyena owalapha ekhaya. Inqubo ithi uma ubusuke kwelakini uyihlonipha inkosi yakini, awunankinga ngokufika uhloniphe inkosi yakwelinye izwe lapho uhambele khona ngoba uyakwazisa ukuhlonipha ekhaya. Ngeke ngisuke la kwaZulu bese ngithi nxa ngifika eLesotho ngidelele ngoba ngithi inkosi yakhona akuyona eyami. Okwethu-ke wukuthi zonke izizwe azibone ukuthi uma ulapha kwaZulu kuhlonishwa kanjani – uma singakwazisi lokho nabafikela kithi bayofike babonde.

BN: Uma umuntu efuna ukusotha ulandela miphi imigudu?

BM: Kwehlukene. Ukotha kuyisifiso sokuba seNdlunkulu. Noma ukusibukela nje eduze kungekho sizathu esitheni. Ngokwanamuhla sekwaba khona amahhovisi lapho kumele kubhalwe phansi ubhekise ehhovisi bese usho ukuthi ubuzosotha ngasikhathi sini. Bese kuhlelwa ukuthi kuyemukeleka yini. Usuyofika usunikezwe lelo langa bese ufika usukhuleka eSigodlweni. Nalapho-ke usufikile akuvele kube wukuhlala phezu kodaba nje – mhlawumbe kokunye unikwa amahora ngamahora kungakahlalwa odabeni bese uze ubuzwa ukuthi usibabele ngani. Bese kuba khona-ke abathanda ukuzobona iSILO – kuthi nxa kwedlula isikhathi mhlawumbe kunenkinga yokucacisa ukuthi okuyikhona enifisa ukukwedlulisa yini nibuzwe-ke ukuthi akukho ebebefuna ukukusho. INgonyama ivuleleke kukho konke kubantu bayo – ayikhethi.

BN: Kusenzeka kodwa lokhu kuhanjelwa kweZigodlo?

BM: Siyabadinga abantu baqonde ngokwenzeka eNdlunkulu. Ngisho kuvalwe izikole phambilini izingane bezike zibe nesikhathi zibe komkhulu – kuningi izingane ezikufundayo. Ngisho abasemanyuvesi babefika bededelana lapha phambilini. Uma ngenza isibonelo nje, baningi abangazi ukuthi eSigodlweni isandla awusifaki nhlobo ephaketheni, awuhambi untongela nje ugwayi, ikhwela alishaywa sanhlobo ngoba lokho kwenziwa yiso kuphela. Phela uma kuke kwezwakala ikhwela kwaziwa ukuthi yiyo iMbube bese wonke ozwayo asabele ngokukhuleka athi ‘Bayede’. Kuqala nje uma kuke kwenzeka umuntu azithole eseshaye ikhwela kwakuba khona abakuthelekela ngesibhaxu kube yindaba. Awuzibelethi izandla emhlane.

See Also

Emnyango wanoma iyiphi indlu eNdlunkulu awulokothi ungqongqoze kodwa uthi ‘Bayede’ kuze kuphendule ongaphakathi. Kuningi ngeke ngikuqede okungafundwa ngokuthi abantu bazinike isikhathi sokujwayela iZigodlo. Ngisho inkomo yaseNdlunkulu ngeke wayenza lutho ngoba inendlela yakhona yokwathiwa nokuhlinzwa.

BN: Ake ucacise lapha ekuphakameni kwabesilisa kuphela bese kuthi abesifazane bahlale phansi nxa ingena noma iphakama iNdlovu

BM: Angenze isibonelo nje ngithi uma kuthiwa kwaZulu, ‘hebe’, ngeke wathi, ‘uSuthu’ uhleli phansi. Noma kukhulekwa kuthiwa, ‘Wena weNdlovu’, uma ngezinyawo ngoba lokho kuyisexwayiso esiphakamisa omkhulu ongaphezu kwenu. Ngokwenqubo yokuhlonipha-ke esizweni, abesifazane kuthathwa ngokuthi uvalo lwabo kalulingani nolwabesilisa. Kuye kuthiwe-ke abahlale phansi ngoba phela uma kuthiwa ‘Wena weNdlovu’ kusuke kushiwo izilwane ezihlonishwayo – kuye kudingeke-ke ukuba bathobe behlise izinkakhayi. Behlela ngezansi futhi nxa kubongwa aMakhosi okuyisikhathi esihlonishwayo. Kulezi zimo amadoda asuke emile njengempi elindele ukuthi avikele isizwe uma kuqhamuka okuyingozi.

BN: Ukuxhumana kweMbube namaduna ayo kwenzeka nini?

BM: Kuqala amakhosi ayengapheli eNdlunkulu. Kwakumele izinkinga ezibhekene nesizwe zihlale zibikwa njalo. Uma kunomkhuhlane yayibikelwa iNgonyama. Uma kunemikhosi ethizeni kuyabikwa ukuze ihlale yazi. Lokho kubikake kakubi yisimemo kepha ike inqume ukuthi ivele izifikele nje hleze inganitshenanga.

Empeleni ukuxhumana nesizwe kumele kwenzeke ngazo zonke izindlela, kungabi khona isikhathi lapho iNgonyama ingazi ngesimo senhlalo esizweni sayo. Akuze kungabalwa-ke ukuthi ihlangana kangaki nesizwe kodwa-ke manje sekuye kuthathwe ngokuthi kuba semikhosini efana nokukhunjulwa kweLembe, njalonjalo, lapho aMakhosi ehlangana khona neNgonyama.

BN: Ungathini ngentsha ekuqondeni kabanzi ngokubaluleka kweSILO esizweni?

BM: Uyazi ngesikhathi kusekhona ikolishi lokufundisa othisha lapha kwaNongoma kwakuye kuthi othisha asebephothulile sebenikwa iziqu bese iba nezwi engangithi ngalo baphakwa umnikazi wesizwe ukuba bayosebenza esizweni. Singasizakala isizwe ngokuthi nxa kunemicimbi yokwethwesa iziqu bese iNgonyama iba nomlayezo njengomnini wesizwe ngoba kusuke kade kuqeqeshwa ibutho layo. Amabutho asuke esephase izifundo esephakwa eseyokwenza umsebenzi wesizwe. Imizamo efana naleyo ingaqinisekisa ukuthi izingane zethu zihlale njalo ziqonda ngobukhona kobuholi obuvikele imvelaphi yazo.

Scroll To Top