Now Reading
Umi ngomumo uMnyango ukwamukela abanye abafundi
Dark Light

Umi ngomumo uMnyango ukwamukela abanye abafundi

Ukubuyela esikoleni kweBanga 6 neBanga 11 ngoMsombuluko mhla ziyisi-6 kuNtulikazi ngemuva kwesikhathi eside izikole zivaliwe ngenxa yokubheduka kwesifo ukhuvethe kusho ukwanda komsebenzi wokuqinisekisa ukuphepha kwabo bonke abafundi kanye nezisebenzi zethu. 

Yize kunjalo, lokhu akusethusi ngoba sikwazi kahle kamhlophe okulindeleke kithina kanti futhi sesizilungiselele ngazo zonke izindlela ukuqinisekisa ukuthi izinga lokuphepha ezikoleni zethu liba phezulu kakhulu. 

Kuzokhumbuleka ukuthi ngesikhathi kubuyela abafundi beBanga 7 nabeBanga 12 emasontweni ambalwa edlule abantu abaningi bebegcwele amanzi emadolweni, becabanga ukuthi ukubuyela kwezingane esikoleni kuzobe kusho ukungena kwamanzi endlini. 

Vele iqiniso elingephikwe ngelokuthi ukuba savele savula amasango ezikole ngaphandle kokwenza isiqiniseko ngezokuphepha kwabafundi kanye nezisebenzi isimo besiyoba nzima kakhulu. Ukuzinikela kwethu kanye nokubambisana nezinhlaka ezahlukene esisebenzisana nazo kuyabonakala ukuthi kuthela izithelo. 

Ukubeka eqhulwini kwethu ezokuphepha engingabala phakathi kwakho ukuqinisekisa ukuthi bonke abafundi bethu abayizi-825, 782 abenza la mabanga amane okungaMabanga 6,7,11 no 12 asebuyile esikoleni bahlinzekwa ngezimfonyo, babhekwa isimo sokushisa komzimba njalo uma befika esikoleni, bayalelwa ukuba bahlambe izindla njalo ngezibulalamagciwane noma ngamanzi anensipho kungezinye zezindlela zokunqanda ukusabalala kwalesi sifo. 

Lena ngeminye yemigomo inhlangano yezempilo emhlabeni jikelele iWorld Health Organization (WHO) ezitusa kakhulu uma kuziwa ekugwemeni ukusabalala kweCoronavirus ebanga isifo iCOVID-19. 

Ngaphezu kwalokhu kuyiqiniso elaziwayo ukuthi zonke izikole zethu kumanje ziyahlanzwa ngezibulalamagciwane kwenziwe nesiqiniseko sokuthi awekho amagciwane azoholela ekutheni kugcine sekutheleleka abafundi kanye nezisebenzi ngezifo.  

Nina boHlanga, kumqoka ukuthi sinibikele ukuthi yize ezokuphepha siziqinise kakhulu ezikoleni senza nesiqiniseko sokuthi akungeni muntu ezikoleni zethu engayilandelile imigomo yezokuphepha eyamenyezelwa nguHulumeni, ngeshwa zikhona izisebenzi kanye nabafundi bethu osekutholakale ukuthi selubahaqile lolu bhubhane lwesifo iCOVID-19. 

Ngesikhathi sishicilela lo mbiko besesinothisha abangama-373 ebese kutholakale ukuthi banaleli gciwane iCorona. Abafundi okuthe uma behlolwa latholakala leli gciwane kubo bona bangama-92. 

Kukhona nezinye izisebenzi ezinalo leli gciwane engingabala kubo omabhalane abayisithupha, abasebenza ekhishini laba esibabiza ngamaFood Handlers nabo abayisithupha, onogada nabo futhi abayisithupha, yilaba abaqashelwe ukubheka izinga lokushisa komzimba ababizwa ngamascreeners abathathu, izisebenzi umsebenzi wazo kuwukuhlanza izikole abane kanye nezisebenzi zethu ezisemahhovisi ezingasebenzeli ezikoleni ezingama-25. 

Ngeshwa, kunezisebenzi zethu esezidlulile emhlabeni ngenxa yalesi sifo. Kulezi zisebenzi eziyisithupha othisha esebesishiyile kwathi unogada oyedwa naye wadlula emhlabeni. Siyakhalisana kakhulu nemindeni yabo ngalesi sikhathi esinzima. Sizohlala njalo sibabeke emikhulekweni ngalesi sikhathi esinzima. 

Kuleli qophelo, kumqoka ukuthi sikucacise ukuthi lezi zibalo ekade ngizibala ngabe ziphezulu kakhulu ukuba asizange siqinise ezokuphepha ngaphakathi ezikoleni zethu kanye nasemabhilidini okusebenza kuwo izisebenzi zoMnyango emazingeni ahlukene. 

Ngaphandle kokusebenza kanzima siqinisekisa ukuthi abafundi bethu kanye nezisebenzi bayaphepha kulolu bhubhane, sinomunye futhi umsebenzi onzima wokuqinisekisa ukuthi yize abafundi bethu sebelahlekelwe yisikhathi eside behleli emakhaya kodwa bayakwazi ukuthi ngalesi sikhathi esincane esesisisalele sibafundise ngendlela ezokwenza bazuze lonke ulwazi olufanele. 

Ukuze siqhamuke namasu ajulile okufundisa ngendlela efanele ngalesi sikhathi, ngesonto eledlule besinesithangami sokucobelelana ngolwazi kanye nokuqhamuka namasu okuvala igebe elidalwe ukuvalwa kwezikole isikhathi eside i-Academic Recovery Plan. Lapha besibheka zonke izindlela ezimqoka nezizoholela ekutheni izingane zethu zithole imfundo esezingeni elifanele nezokwenza kungazweli kakhulu ukuthi sekunesikhathi eside zihleli emakhaya. 

Ukucwaningwa kwalolu hlelo bekubandakanya sonke isigungu esiphezulu sokuphathwa koMnyango, iSenior Management, ukuze kuphunywe nezinqumo kanye nemiphumela edle ngokujiya nezosiza izingane zethu. Ngingasho nje ngaphandle kokungabaza ukuthi ngasohlangothini lokuqinisekisa ukuthi abafundi bethu ababuyele esikoleni ngoMsombuluko kanye nalabo beBanga 12 nabeBanga 7 ababuyela emasontweni ambalwa edlule sibalungiselele kahle kakhulu ukuthi bangasali emuva ngenxa yesikhathi eside esilahleke ngesikhathi kuvalwe izikole ngenxa yalo mbhedukazane wesifo esaqubuka kwelaseChina ngoZibandlela nyakenye kodwa esesisabalele umhlaba wonke. 

Iqiniso elimsulwa nelishunyayelwa njalo ngochwepheshe nezazi zezifo ezithelelanayo lithi ukuvikela ukusabalala kwe-COVID-19 kuncike kakhulu endleleni yokuziphatha ehambisana nokuzinakekela kanye nokulandela yonke imiyalelo ebekiwe ngaso sonke isikhathi. Yize kunjalo, nathi njengoMnyango Wezemfundo kulesi sifundazwe senze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi njengoba isibalo sabafundi asebebuyile esikoleni sesandile, siwuqinisa kakhulu kunakuqala umbhidlango wokubeka phambili ukuhlenga nokuvikela impilo. 

See Also

Kungalesi sizathu singagudluki emyalelweni wokuthi abafundi uma besemagunjini abo okufunda bashiyelane igebe elingu-1.5 m noma ngaphezulu ukuze kungenzeki ukuthi uma kukhona osehaqekile akwazi ukuthelela omunye.  

Siphinde futhi senza isiqiniseko sokuthi sihlinzeka ngamathangi amanzi izikole obekunzima ukuthola kuzo amanzi ukuze siqinisekise ukuthi abafundi kanye nothisha bethu bayalithola ithuba lokuhlamba izandla ngaso sonke isikhathi ukuze bahlale njalo benezandla ezihlanzekile nokuyinto inhlangano yezempilo emhlabeni iWorld Health Organisation eyitusa kakhulu ekuvimbeleni ukusabalala kweCOVID-19. 

Kuleli qophelo ngiyafisa ukucacisela abafundi beloHlanga ngokudideka okuke kwakhona kwezinye zezikole zethu uma kunesigameko sokubikwa komuntu osehaqwe yileli gciwane. Izikole eziningi bekuthi uma kuke kwabikwa isigameko zivele zikhiphe umyalelo wokuthi zizovala okungenani izinsuku ezili-14. Siyafisa ukucacisa ukuthi umthetho ohambisana nemigomo yezempilo uthi uma kunesigameko esibikiwe leso sikole kumele sivale amahora angama-24 okuyizinsuku ezimbili (isibalo ngokwezemfundo) kuphela ukuze sihlanzwe kahle leso sikole kubulawe namagciwane okungenzeka ukuthi akhona. 

Mayelana nokuhlolwa kwabantu kuleso sikole okubikwe kuso isigameko, indlela yokusebenza kanye nemigomo yezempilo ithi kumele kuhlolwe kuphela labo abebeseduze nalowo okubikwa ukuthi unaleli gciwane kunokuthi kuhlolwe wonke umuntu kuleso sikole. Siyacela ukuthi sibambisane kakhulu kulesi simo. Ukubambisana yikho okuyoba yimbangela yokunqoba lesi sifo. 

Sengiphetha nje, siyafisa ukucacisa ukuthi sizoqhubeka nokusebenza ngokuzikhandla ukuqinisekisa ukuphepha kwabafundi bethu kanye nokuqinisekisa ukuthi abasali ezifundweni zabo. 

Lesi simo esibhekene naso kungokokuqala sibhekana naso njengalesi sizukulwane esiphila njengamanje. Lokho kusho ukuthi izinto eziningi sizozifunda ngendlela. Kodwa yize kunjalo, ukuphepha kwabafundi kanye nezisebenzi zethu sizolokhu sikubeke njalo eqhulwini.  Kusinikeza ugqozi nokho ukuthi kusukela kuqale isonto uma sihambela izikole ezahlukene ezingxenyeni ezahlukene zesifundazwe sithola ukuthi izinga lokuzinakekela kanye nokuvikela abaseduze nathi libonakala landa. 

Sifisa ukuhlaba ikhwelo kulabo okungenzeka ukuthi lesi sifo abakaboni ukuthi siyingozi kangakanani bazame ukuqinisekisa ukuthi balandela yonke imiyalelo yezokuphepha ebekiwe. Iqiniso ngalesi sifo ngelokuthi uma sonke sisukuma senza okufanele sikwenze siyokwazi ukusheshe sisinqobe. 

Scroll To Top