Now Reading
UMgungundlovu ubukeka ukhula ngesibalo sabanokhuvethe
Dark Light

UMgungundlovu ubukeka ukhula ngesibalo sabanokhuvethe

Siyakhula isibalo sabantu abahaqwe ukhuvethe eMgungundlovu. Umbiko okhishwe uMnyango Wezempilo mhla zingama-29 kuNhlangulana uthi eMsunduzi bangama-669, eMshwathi bali-13, uMkhambathi bali-11, Impendle ba-3, eRichmond bali-17, eMpofana bali-16, uMngeni bangama-54. Labo masipala bakha isifunda uMgungundlovu. Ngesikhathi kubikwa owokuqala osehaqwe ukhuvethe wakhonjwa eMgungundlovu okwakuyisakhamuzi esasivakashele e-Italy, izakhamuzi zaba nokwesaba, uma uzwa umuntu ethi kumele aye esibhedlela eGreys kwakungemnandi ngoba lesi sibhedlela sasihlonzwe phakathi kwezine KwaZulu-Natal ezazizogcina abahaqwe ukhuvethe, kanti lesi siguli sokuqala sikulesi sibhedlela.

Udaba lwaseGreys kimi belusondele kakhulu ngoba kunelungu lomndeni wami elisebenza khona, ngakho bengingazizwa ngingumuntu ophephile kulesi sifo. Ukuhamba kwesikhathi kwaqala labhebhetheka ezweni lonke amehlo angaba esathi njo eMgungundlovu. Nanoma ukwesaba kwasekuphelile ngenkathi isiqhwaga sesikhonjwa kwezinye izindawo kepha eMgungundlovu abantu bakhona babeluvanzi kakhulu, ukuzwa ngisho umuntu osekhulile ethi lesi sifo ngesezinye izizwe kwakushayisa ngamahloni. Ukuvalwa kwezwe kwaba esinye sezinqumo ekwakubukeka lesi sifunda kusidinga impela.

Izwe selivaliwe izakhamuzi ikakhulu eMbali lapho ngizinze khona, ngesikhathi sokuvalwa kwezwe abantu abaningi bahlonipha ngezinsuku zokuqala. Babeba khona emgaqweni bebaleka uma bebona amaphoyisa ezungeza kuleli lokishi. Ilokishi iMbali, elikhulu kakhulu, liqashwe iPlessilear Police Station ephinda iqaphe ne-Edendale, kwaPata naseDambuza, okwakwenza izakhamuzi zigcwele imigwaqo ngenkathi amaphoyisa esayoqapha kwezinye izindawo.

See Also

Yaphela inyanga, kwaholwa isibonelelo sikaHulumeni, wawungaphika ukuthi kunokuvalwa kwezwe, lapho lingakapheli ngisho nesonto izwe livaliwe, emva kokuholwa kwesibonelelo sikaHulumeni. Amaphoyisa azama ukubamba isimo kepha kwaba nhlanga zimuka nomoya, ilapho sekufika amasosha, zaqala izakhamuzi zesaba, zabuyela ezindlini, kwaze kwabikwa nakumsakazeli womphakathi ukuthi uMgungundlovu uziphethe kahle ngoba kungabonakali muntu emgaqweni ngaleso sikhathi. Ezinkundleni zokuxhumana izakhamuzi zazikuhleka lokho ngoba zazazi ukuthi kuke kwabanjani zaphoqelelwa yini ukuthi zibuyele ezindlini. Ezingeni lesi-5 bekuphephile edolobheni, nalabo abangenamakhaya bebenekhaya behlaliswa ngohlelo lukaHulumeni. Ukushiya imoto endaweni thizeni uhambe ngezinyawo bekuyinto emnandi edolobheni ikakhulukazi njengathi ebesisebenza ngalesi sikhathi, ubungasiboni isidingo sokuhamba ngemoto ngoba bekuphephile ngisho ukuhamba uphethe ikhamera. Sashintsha isigaba sokuvalwa kwezwe ngenhloso yokufukula umnotho abantu baphinde bagcwala bathola ithuba lokuthi baphumele emphakathini. Kuze kube manje kubukeka sengathi abantu ababoni ukuthi kwenzelwe ukuhlenga impilo yabo.Sekungena ezingeni lesi-3 lapho utshwala sebuvumelekile ukuthengiswa bekungathi kuyabukiswa. Ngosuku lokuqala mhla lulu-1 kuNhlangulana, ngiphuma ekhaya, kwakunezingozi ezi-2 ezahlukene ngehora lesi-9 ekuseni kuzo abashayeli babephuzile. Izindawo ezithengisa utshwala zazinemigqa engaphezu kwezindawo ezithengisa ngokudla kodwa kuphele inyanga. Kunokwesaba kokwenyuka kwezibalo eMgungundlovu ngenxa yokuziphatha kwabantu.

Scroll To Top