Now Reading
Lingahle Libhubhe Ngathi: Namuhla silwa ukhuvethe kusasa wulaka lwemvelo
Dark Light

Lingahle Libhubhe Ngathi: Namuhla silwa ukhuvethe kusasa wulaka lwemvelo

Emzuliswaneni wesibili umhlaba uzobhekana nempi yesimokade sezulu. Ubunye buyoba ngamandla 

Le akuyona nje kuphela impicabadala kepha yinhlekelele. Isivinini sayo sixake ososayensi nezifundiswa. Sihlehlise imicimbi nezinkonzo. Sivale imingcele saguqisa iminotho  yamazwe. Kuhlale phansi izindiza kwama imikhumbi, zaguqa nezinkampani ezinkulukazi. Lolu wukhuvethe (COVID-19) olungakhethe bala nasikhundla. NgokoPhiko Lwezempilo LweNhlangano Yezizwe, lena yinhlekelele nokumele amazwe aqaphe ngolokhozi ngoba uma ike yazinza ingahle yenze umonakalo ophindaphindiwe. Ngokuqagula kwabanye ongoti lesi simo singahle sibe nathi izinyanga ezili-18 nangaphezulu inqobo nje uma imishanguzo nekhambi kungakatholakali.

Uvalo lusekutheni kungenzeka ukuthi yize umkhuhlane ungaqalanga e-Afrika kepha njengenhlalayenza nxa kunenhlekelele kungenzeka ukuthi ukhiphele isibhongo sawo kwaboHlanga. Lokhu kungadalwa yizimo zempilo nobubha okwembethe aboHlanga kuwo wonke amagumbi amane omhlaba. Ucwaningo lwakamuva e-United States of America (USA), aboHlanga abangamaphesenti ali-13.4 kuleliya lizwe, yibo abenza ingxenye yabahlaselwe yilesi sifo, nama-60% asebe senhlabathini. Manje amehlo asethe njo e-Afrika nokuyizwekazi lesibili ngobukhulu lilandela i-Asia. Ngokwezibalo zangowezi-2018, ama-Afrika ayebalelwa ezigidigidini ezi-1.3 okungama-16%  kubantu bomhlaba.

Uma nembala isibhongo sokhuvethe siphelela e-Afrika, siyobe sengeza kokunye ukufa okukhona okubalwa umalaleveva, ingculaza, i-Ebola nezinye.  Ngakolunye uhlangothi ongoti bahlonza ukuthi ulaka lwemvelo ngokuguquguquka kwesimo sezulu lungahle luphelele e-Afrika nokungavuka upelepele ogqokweni ngenxa yalezi zifo ezingenhla.

Imithelela yokuguquguquka kwesimokade sezulu e-Afrika iyakhathaza njengoba ucwaningo luveza ukuthi leli lizwekazi lisengcupheni kunawo wonke akhona emhlabeni. Njengokusho kososayensi ukuthi ukuguquguquka kwesimokade sezulu kungaba nomthelela omubi empilweni njengoba kungaqubuka izifo ezifana nekholera, umalaleveva nesifo sokuvuvuka kolwelwesi lobuchopho (meningitis).  Konke lokhu kukhomba e-Afrika. Khona lapho lesi simokade sezulu siza nezomiso nezimvula eziyingozi. Ngokwesimokade i-Afrika izothinteka njengoba umnotho wayo omningi ungakwezolimo. Kanti izikhukhula nazo sezivele ziyalidlavuza izwekazi njengoba zidla ingqalasizinda zithathe nemiphefumulo imbala.

Kukhona ubuhlakani obuthi amazwe omhlaba ikakhulukazi awase-Afrika awasebenzise amaqhinga okulwa nokhuvethe ekwakheni isifuba sempi eyoqhubeka ibhekane nanomdlavuza ozayo okuwukuguquguquka kwesimokade sezulu nosekuqalile vele ukubonakala. 

Lokhu kungasho ukusebenzisana kwawo wonke amazwe ekuqhamukeni nezinhlelo ezahlukene zokufundisana ngenkinga kanjalo nezixazululo ukubhekana nezimo njengezwekazi hhayi izwe ngalinye noma isifunda thizeni. Ubuholi obunombono buyodingeka ngalesi sikhathi kanjalo nezinhlaka ezisheshayo ukuyibona inkinga kanjalo nokuphendula ezinkingeni ezikhona nezisazoqhamuka.

INingizimu Afrika iyobamqoka kulokhu ngezizathu ezahlukene.

Esinye salezi zizathu yikuthi uMengameli waseNingizimu Afrika, uRamaphosa, unguSihlalo weNhlangano Yamazwe ase-Afrika nokulindeleke ukuthi manxa kuvela isixazululo kungabi esaseNingizimu Afrika kuphela kodwa i-Afrika yonkana.

See Also

Ongoti abaningi bezifo baphekwe khona lapha eNingizimu Afrika futhi bahlonishwa umhlaba wonke, kuyolindeleka-ke ukuthi imicabango namakhubalo akhona kube ngawe-Afrka.

Umbuzo omqoka othi kuyokwenzeka yini konke lokhu ngesikhathi njengoba okuwukhuvethe kugijimisa okonyazi?

Okwamanje isintu sibukeka sisesemzuliswaneni wokuqala wokukhulu okuzayo, ukhuvethe namuhla, kusasa yimpi yokuguquguquka kwesimokade sezulu.

Scroll To Top