Now Reading
Inkukhu nempaka: Kuminyene utshumo ebuholini bukaHulumeni
Dark Light

Inkukhu nempaka: Kuminyene utshumo ebuholini bukaHulumeni

Kuvuka upelepele ogqokweni ngesobuNdunankulu. Lokhu sekufenyisa izinhlelo zikaHulumeni 

Kukekwanethemba lokuthi imizamo yokubuyisana enhlanganweni ebusayo i-African National Congress ( ANC) ihamba kahle. Amehlo abethe njo KwaZulu-Natal nokuyisifunda esibe nokungaboni ngasolinye okuze kwenza salahlekelwa yizikhundla ohlakeni lukazwelonke. Nokho uma ngabe lokhu okushiwo yimithombo ethembekile yaleli phephandaba kuyikho kungasho ukuthi imizamo le iyafadala. Kubaholi abathathu abakhulume nelaboHlanga, kukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kwabaholi ababili abaqavile kuhulumeni nasenhlanganweni. Laba baholi nguMnu uSihle Zikalala onguNdunankulu kanye noMphathiswa uNomusa uMaDube Ncube nobuye abe nguMholi weZindaba ezithinta uhulumeni. 

Ezikhathini ezehlukene imithombo emibili ehlala eSigungwini Sesifundazwe esiholwa nguNdunankulu kanye nowodwa ohlala ebuholini besifundazwe beqembu, ithe yize kulokhu uthuli luvele ngemisebenzi evezwa wukhuvethe, umsusa wodaba yisikhundla sobuNdunankulu. Ukungahoshelani kuthiwa sekuhlala obala njengoba kweminye imihlangano kuthiwa kuze kuphakame namazwi kucije nolimi. Komunye nje kuthiwa uze waba nyembezana uMaDube kwaze kwangenelela abanye abaphathiswa nakhona okuvela ukuthi nabo behlukene phakathi njengoba kukhona abeseka uZikalala nalabo abazwelana noMaDube abakholwa ukuthi uyahlukunyezwa. 

Okunye okuthiwa kucijise imikhonto  wudaba laloyo okumele abe ngubuso bukahulumeni ngalesi sikhathi labo abeseka uZikalala abakholwa wukuthi isenzo sikamaDube Ncube ngesikhathi kuqala ukhuvethe siphazamise ‘umlayezo’ kahulumeni nobekumele uvezwe nguNdunankulu. Ngalezi zinsuku bese kwejwayelekile ukuthi abezindaba cishe bahlukane kabili kukhona abayosebenza ezithangamini zikaNdunankulu kanti ezinye zilandele uMaDube obengena ephuma ezitolo zabokufika nalezo ebezephula umthetho. Kuthiwa lokhu akwehlanga kahle kuKhuzeni futhi kakufihlanga. 

 Nokho umbango omkhulu kuthiwa owokuthi uMaDube Ncube nezakhe babona sengathi akwenziwanga ubulungiswa ngesikhathi kuthathwa uZikalala owayengenaso isipiliyoni sokusebenza kuhulumeni bese enziwa uNdunankulu ekubeni uMaDube Ncube enesipiliyoni kusuka kwesokuba nguSomlomo woMkhandlu, inxusa kanye noMphathiswa iminyaka. Kwenzeka konke nje lokhu iqembu labe liqhakambisa ukuthi akube nobuholi bowesifazane. 

Omunye wabaholi abahlala esigungwini  esilawula uhulumeni wesifundazwe uthe izinto zimbi ngale ndlela yokuthi izinqumo ezinqala ezithinta izinhlelo zokhuvethe zigcina zingathathwanga ngenxa yempi yalaba ababili.

“Kubi okwangempela ngoba uNomusa akasayizwa neze indaba kaZikalala. Okubi ungumuntu ongaxoli ngoba manje sekuvuka ukuthi ngesikhathi kuhamba uMnu uSenzo Mchunu, kwakunguye okwakumele athathe izintambo njengoba igama lakhe lali phezulu. Nokho akuzange kusenzeka njengoba kwagcina kufakwe uMnu uWillies Mchunu. Kuthe uma sekufika ukhetho lwangowezi-2019, kwacaca ukuthi uNomusa uzothatha njengoba igama lakhe kulawo ayethunyelwe eLuthuli House laliphezulu. Nokho izinto zajika kwafakwa uSihle naye esencengelwa abantu beCR17,” kusho lo mthombo owavezile amagama alaba athi bakhongela uZikalala kuRamaphosa.

Okunye okuqinisekiswe ngumthombo yikuthi izithebe lezi ezingemisebenzi yempahla yokhuvethe nazo ziyabangwa. Uthe lokhu kwenziwa yikuthi zonke izinhlangothi ziyazi ukuthi kulula ukukleza ngoba ngaphansi komthetho wezimo ezibucayi kukhona okunganakwa.

Sibuya nomkhwezeli

Khona lapho umthombo uthe uZikalala uhlehlwa zikhuni ngoba aye kuthembisile ngesikhathi ekhongelwa akasakugcini.  “Uyabona inkinga esikhona manje eyokuthi uZikalala uzithola ekulesi simo nje usevele ujikelwe abantu abaningi abamsola ngokuthi ubadayisile wayozincengela kuMengameli ukuze athathwe enziwe uNdunakulu.” kusho lo mthombo.

“Lokhu kusho ukuthi abantu ayebathembise ukubenzela izinto uma esesemandleni  sebezibona zingafezwanga izifiso zabo. Lapha sibala iMeya yaseNewcastle, uDkt uNtuthuko Mahlaba owayethenjiswe ukwenziwa uMphathiswa Wezempilo, kube uMnu uJomo Sibiya owayethenjiswe ukuba oWezemfundo kanti uNkk uNomagugu MaSimelane Zulu wayethenjiswe ukuba oWezolimo njengoba egcine efakwa kweZempilo. Abanye babethenjiswe amathenda eminyango kaHulumeni ikakhulukazi lawa okuphakela ukudla izikole kodwa akusenzekanga, yikhoke izinto sezinje njengoba noNomusa naye esekhombisa ukuthi ukhathele ukulinda,” kuqhuba lo mholi.

Omunye umholi yena ohlala esigungwini esiphezulu sikaKhongolose KwaZulu-Natal uthe umkhankaso wokuqhelisa  uZikalala usuqalile, ithikithi elizosebenza yilelo lomholi wesifazane. Nokho inkinga ngeyokuthi sekukhona abathi yebo buhle ubuholi besifazane kepha hhayi uMaDube. ElaboHlanga linalo igama lomholi okuthiwa kungafoloswa ngaye . Lo mholi kuthiwa uyatshalwa lapha kumalungu eqembu. Iqhingasu kuthiwa kuyothi ingaphakama impi kaZikalala noMaDube bese kuba lula ukuphakamisa ukuthi abenziwe njengoba kwenziwa kuMnu uSenzo Mchunu noDkt uZweli Mkhize bathunyelwe ePhalamende. Eqinisekisa lokhu lo mholi uthe: “Kumanje umkhankaso wokuthi kube noNdunankulu wesifazane KwaZulu-Natal ushisa phansi ngoba kunabaholi bethu esifundazweni abahlangana  eGauteng beyobhunga lolu daba. Khona ngeke ngiqambe amanga noma ngibalule izigigaba ezithile ngokungezwani kukaZikalala noMaDube Ncube kodwa abezwani futhi okubi bobabili bangabantu abanamagqubu abangaxoli yikho kunje, kuxebulana oxamu ngokuba namazondo nokungadlulisi.” Uveze ukuthi emizameni yokuthi aqheliswe uMaDube Ncube, uZikalala nezakhe ngowezi-2016 bahlongoza ukuthi uMaDube Ncube ayoba yiMeya yeTheku kepha yabe isiwusola inkukhu umgqakazo njengoba ala aphetha kwase kufakwa okaMajola (iMeya uZandile Gumede) naye owabe esemi ngomumo.

See Also

Abakhulumeli bayaphika

Ukuqinisekisa ukuthi izinhlangothi ezithintekayo ziyaphawula ElaboHlanga likhulume nalabo abangabakhulumeli okunguMnu uNathi Olifant okhulumela uMaDube kanye noMnu uLennox Mabaso okhulumela uNdunankulu. U- Oliphant ukuphikile ukuthi kukhona ukungaboni ngasolinye kwabaholi wama ekutheni yibo abesezinhlelweni zentuthuko kwaZulu-Natal. U-Oliphant uthe bayakweshwama lokhu ngoba umphathi wakhe noNdunankulu basebenza ngokukhulu ukubambisana.

“Ngisho thina sihlale sisebenza ndawonye nabehhovisi likaNdunankulu ngenxa yokubambisana okukhona. Ngakho asazi ukuthi la mampunge niwathathaphi. Ngikhuluma nawe nje, akukho lapho uMaDube aseke wabiza umhlangano kodwa uNdunankulu akangafika. Akukho futhi lapho uNgqongqoshe azithole eseduba umhlangano kaNdunankulu. Kumanje basebenza kanzima ukulwa nokhuvethe nokuyinto abayenza ngenkulu impumelelo,” kusho u-Oliphant.

NoMabaso uhambe kulawo magama nokho uqale ngokusola intatheli ngokuthi ekusho kwakhiwe nanokuthi kanikwanga isikhathi esanele sokuthi aphendule ngokuyikho. Kulokhu abahleli bamqinisekise ngokuthi uma anganangakuboni kahle unelungelo lokuphendula ngesonto elizayo seliphumile udaba. Emuva kwalokho ube esebuya kuyo intatheli nabahlale wabe esethi: 

“Lokhu okushiwoyo akukho, ngikhuluma nawe nje kade uKhuzeni noMaDube Ncube  beseMayville eThekwini beyokwethula uhlelo lokufukula umnotho wesifundazwe lweRadical Economic Transformation. Ngakho Abantu abakhuluma le mfishimfishi  abazama ukufaka unyawo lwedada ngoba benezinhloso zabo. Empeleni bahlale besebenza ndawonye uMphathiswa  noNdunankulu futhi nakusasa bazobe bendawonye, nanini nanini bazobonakala besebenza ndawonye. Ngiyagcina nje ukukhuluma ngalolu daba ngoba asisobe sazihlupha ngokuhlale siphendula intombothi ekhulunywa izipoki. Nokho ngithi angisho nje ukuthi angeneme nokuthi ningithinte namhlanje ekubeni udaba niluqale ngoLwesibili. Lokhu kukhomba  ukuthi nani ninezinhloso ezithile,” kusho uMabaso.

Scroll To Top