Now Reading
Utwayi lweDemocratic Alliance luyavumbuka
Dark Light

Utwayi lweDemocratic Alliance luyavumbuka

nguMfo wakwaNomajalimane

 Ngalesi sikhathi ngaphandle liziveza njengeqembu elibumbene nelinehloso eyodwa vo okuwukwelusa iqembu elibusayo, iqembu elikhulu kwaphikisayo iDemocratic Alliance (DA) ihlaselwe wutwayi olungase luyihlukanise phakathi. Leli phephandaba aliqali ukubika ngalolu twayi kepha muva nje luyifica imi kabi ngoba okokuqala ayinaye umholi njengoba okhona esabambile. Okwesibili ipolitiki yezwe isiyaliphoqa ukuthi liphawule ngezindaba ezithile okungathi uma zihumusheka kuzwakale sengathi livikela abathile okuyizinjinga nabelungu.

IBAYEDE isingakuqinisekisa ukuthi sekukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kwamalungu kanye nobuholi kule nhlangano. Indaba isuswa wukubhimba kwezinhlelo njengoba ukuhlasela kokhuvethe (COVID-19) kwenze umkhankaso walabo abangenele ubuholi beqembu uthi ukuma. 

Eqhulwini nguMnu uJohn Steenhuisen omele leli qembu ePhalamende kuzwelonke kanye noNks uMbali Ntuli omele iqembu eSishayamthetho KwaZulu-Natal, kanye noMnu uJohn Moddley omele iqembu eGauteng. Kufika ukhuvethe nje bese beqala ukuhambela izindawo bekhankasa. Nokuthe kungashaywa imithetho yokuthi abantu abangahlangani babe yizixuku izinto zahambela kahle uSteenhuisen njengoba vele ebambile njengomholi. Kula masonto amabili edlule lo mholi uqinise umkhankaso wokujijibeza iqembu elibusayo phakathi kokunye eyisa uHulumeni enkantolo kanye nokuvula inkundla kwezokuxhumana eyaziwa ngeCoronaCast.

Lokhu kwenze kwakhona ukukhuluma okuthi wenza wonke lo msindo ngoba efuna ukuba sematheni. Lezi zinsolo zifakazelwe yizindaba ezivelile kuleli sonto zokuthi lo mholi unesikhalo sokuthi leli lokude ebizwa  ngomholi wesikhashana lumenza angahlonipheki, ngaphakathi nangaphandle kweqembu.

Okunye okuthiwa kuqhatha leli qembu yisithombe esiqhubekayo nokuvela, lesi sokuthi limele izimfuno zabelungu nalabo abanemali. Abasho njalo baveza isenzo sale nhlangano sokuyisa uHulumeni enkantolo. Bathi lesi akusona isinqumo seqembu kepha ngeseqeqebana elithile ngaphakathi elihambisana noSteenhuisen. Omunye okhulume naleli phephandaba nongathandanga ukuba igama ludalulwe uthe: “Kuyacaca ukuthi leli qembu selisukile kulokho ebeliyikho kule minyaka eyedlule ngesikhathi sikaMaimane. Sesibuyele ezikhathini zikaTony Leon. Kuyacaca ukuthi isinqumo sokuya enkantolo wukuvikela amabhizinisi abantu abamhlophe. Bathini ngamabhizinisi aboHlanga, bona bamelwe ngubani?” Lo mthombo uthi inqola yeqembu isishayelwa nguNkk uZille kanye noSteenhuisen.

Ngokuthola kweBAYEDE sekukhona abakhala ngokuthi izwi labantu abathile kuleli qembu kakhulukazi aboHlanga  nabakade bezwakala ngesikhathi sikaMaimane kalisezwakali. Lokhu kuthiwa kungenxa yokunyathelwa wubuholi obusha.

See Also

Leli qembu kulindeleke ukuba libe nengquqguthela yokukhetha ubuholi ngoMfumfu. Nakhona lapha kukhona okulihlukanisa phakathi njengoba kukhona abathi njengoba kunokhuvethe nje akuvotwe kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje kanti abanye bathi lokho kuliqhingasu nje lokuhlehlisa aboHlanga kuleli qembu abakude nobuxhakaxhaka lobu.

“Uyabona-ke lapho abelungu abanamahloni okuthi sebeyalifuna ibhantshi labo. Umuntu oseNgcobo uyovota noma abe yingxenye kanjani yalokhu? Bona abakhankasayo bazokhankasa kanjani?”, kubuza umthombo. Nokho omunye ohambisana nalokhu naye ongathandanga ukuba igama livezwe uthe: “Wena wake walibona iqembu liya okhethweni ngaphandle kobuholi? Phela uma singavoti ngoMfumfu kusho ukuthi sizoya okhethweni loHulumeni Bendawo singenaye umholi. Ngakho sithi phezu kwalokho esibhekene nakho njengesizwe asiqhubeke sivote ukuze siye okhethweni sesibheke into eyodwa”, kusho lo mthombo.

Uma kuwukuthi lokhu kungaboni ngaso linye kweqembu kuyakhula kungahle kusho inselelo njengoba isikhundla sokuba yiqembu eliphikisayo besibanga nabe-Economic Freedom Fighters (EFF)  eze mawala kwaboHlanga. Kanti ngakolunye uhlangothi lapho iDA ibikha khona kubelungu sekukhona enye inkunzi okuyiFreedom Front Plus eyenza kahle kakhulu okhethweni olwedlule.

Scroll To Top