Now Reading
Udlame lobulili: Isibuyele ingulube odakeni kodwa…
Dark Light

Udlame lobulili: Isibuyele ingulube odakeni kodwa…

Kuke kwanesikhathi lapho cishe wonke amakhasi amqoka emaphephandabeni ekhuluma into eyodwa, ukhuvethe. Muva nje bonke abezindaba sebebika into eyodwa, izehlakalo zokubulawa kwabesifazane nezingane ngendlela enyantisayo. Akukhona nje kuphela ukuthi bayabulawa kepha baphinde badlwengulwe. Lokhu sekwenze kwanesililo kuyo yonke imikhakha yempilo, kufanele. Okuvelayo ngalezi zehlakalo wukuthi singumphakathi nesizwe esingenqeni ukukhipha umphefumulo. Kodwa okunye okugqamayo wukuthi singabantu abangekho nkamunkamu ekubhekaneni nalokho okusuke kuyinkinga. Khona lapha kuyavela ukuthi phakathi kwethu kukhona abakwaziyo ukuhloba ngehlazo.

Kumuntu onomqondo ukubulalana kwabantu abathi bayathandana akwenzi mqondo. Ukubulawa komuntu ngoba engasafuni ukuba sebudlelwaneni akwenzi mqondo kepha okungenzi mqondo kakhulu wukuthi esikhundleni sokubhekana nabenzi bobubi bese ukhomba wonke umuntu ngaphandle kwakho.  Isimanga esenziwa yizinhlangano ezithi kazenzi nzuzo (ezinye ezinemali eyedlula abenza inzuzo) ngalesi sikhathi siyamangalisa. Laba asebengamaqhude ukuzibeka basola ‘amadoda’  ukuthi enze lokhu okwenziwa izinswelaboya. Ngamafuphi babiza izinswelaboya ngamadoda. Ngokwenza njalo bathatha abantu obekumele bakhishwe inyumbazana babafaka esixukwini noma ebuthweni lamadoda.

Lezi zinhlangano zimandla ekusoleni ‘umphakathi’ owehlulekayo ukwenza ngakhona kepha ziyehluleka ukuthi lo mphakathi unjena nje nabo bakhona bayingxenye yawo njengamalungu awo kanye nezinhlangano ezisebenza phakathi kwawo. Okusho ukuthi imizamo nezinhlelo zabo kazisebenzi ngoba sibola nje bakhona kepha bayaqhubeka nokuxhaswa nokuzibiza ngabamele ukuvikela nokufundisa ngokuhlukunyezwa kwabesifazane.

See Also

Okumqoka ngalesi sikhathi wukwakha ugange lwamadoda oluzohlunga lukhiphe inyumbazane izinswelaboya. Hhayi ukuba kujivazwe kubuye kuqhululwe izinhlamba nakulabo abamsulwa. Lolu gange luqala lapha emphakathini hhayi emahhovisi amaqhude ukuzibeka namathamelangozi ezingqwembe nesilungu esiphezulu. Njengesintu sinabo ubufakazi bokuthi ubunye bungamandla ngakho ngesikhathi sokuhlaselwa yizinswelaboya ubunye bethu bungaxosha isitha phakathi kwethu ngoba igama elithi ‘ndoda‘ liyovikelwa yiwo amadoda. Lena ingangathi asidwebe umugqa!

Scroll To Top