Now Reading
Izinsuku ezingama-21: ITheku selizihlomele
Dark Light

Izinsuku ezingama-21: ITheku selizihlomele

Ngeke kuphazamiseke ukuhlinzekwa kwezidingo ezibalulekile emiphakathini engaphansi kukaMasipala waseThekwini kula masonto amathathu ezayo. Lesi siqiniseko senziwe yiMeya yalo Mkhandlu, uMxolisi Kaunda, emhlanganweni wesigungu salo Masipala. Okuphawulekayo ngalo mhlangano ukuthi abebeyingxenye yawo bebengekho lapho bejwayele ukuhlanganela khona kodwa bebexhumana ngohlelo lobuchwepheshe olubizwa ngeMicrosoft Teams. Konke lokhu bekwenzelwa ukulandela umyalelo okhishwe uMengameli uRamaphosa wokugwema ukusondelana kwabantu ngenhloso yokunciphisa ukuthelelana ngeCoronavirus ehlasele umhaba wonke.

NgoMsombuluko uRamaphosa umemezele ukuthi kusukela phakathi kwamabili kusasa kuya zili-16 kuMbasa kuzoma nse ukusebenza kwezinye izinto ezweni, wanxusa abantu ukuba bahlale ezindlini. ITheku lithi izikhungo zalo ezifana neSizakala nalezo okukhokhelwa kuzona izidingo, zizobe zisebenza nakuba kuzobe kungenzeki ngendlela ejwayelekile.  Kunxuswa umphakathi ukuba usebenzise izindlela zokukhokhela ama-akhawunti nge-intanethi noma ezitolo ezinkulu. Izindawo okubikwa kuzona izinkinga zezakhamuzi ngocingo nazo zizobe zivuliwe.

Azobe ekhona amabhasi azothutha labo abenza imisebenzi ebalulekile nakuba isibalo sawo sizobe sincishisiwe. Kwabazobe bengcwaba kuzomele basinciphise isibalo sabahambela imingcwabo yezihlobo zabo ngoba izolawula indlela yokungena emathuneni, kuzovunyelwa kuphela amalungu emindeni nakhona isibalo esingeqile kubantu abangama-20. Ukusebenzisa amahholo kaMasipala, amapaki nazindawo ezilondoloza imvelo ngeke zivulelwe umphakathi. IMeya uKaunda inxuse izakhamuzi zaseThekwini ukuba ziyihloniphe imibandela ebekiwe ngalesi sikhathi. “ITheku lizokwenza isiqiniseko sokuthi izakhamuzi ziyawulandela umyalelo kaMengameli uRamaphosa ukulwa nokusabalala kweCoronavirus. Njengedolobha elinabantu abangaphezulu kwezigidi ezintathu kubantu baKwaZulu-Natal, sibeke izinyathelo eziqinile ukuqinisekisa ukuthi sip

hephisa impilo,” kusho iMeya uKaunda.Iqhube yathi iTheku selisungule ikomiti elihlanganisa odokotela nabezobuchwepheshe elizokwazisa ngokuqhubekayo nangezeluleko okuvela Emnyangweni Wezempilo nakuNational Institute for Communicable Diseases. Ithe ngenxa yokungahlonishwa kwemiyalelo ebekiwe ngokuhambela emabhishi, amaphoyisa oMkhandlu aseyalelwe ukuthi aqinise isandla.
Iphethe ngokuthi sekunohlelo lokwelekelela abahlala emijondolo nasemgwaqeni okuyimanje kubhekwa izindawo abangahlaliswa kuzona. Sesimi kwabangama-709 abantu asebetheleleke ngeCoronavirus eNingizimu Afrika.

See Also


Scroll To Top