Now Reading
Kusekhona abasayithatha kancane eyoKhuvethe
Dark Light

Kusekhona abasayithatha kancane eyoKhuvethe

Luselude ukhalo olusazohanjwa ukuguqula indlela abantu baseNingizimu Afrika ababuka ngayo ukubheduka koKhuvethe ( COVID-19) oselusabalele cishe wonke amagumbi amane omhlaba emhlabeni wonke yaze yabeka engcupheni umnotho wamazwe. Kuleli njengoba phakathi kwamabili ngoLwesine kuqale isikhathi sezinsuku ezingama-21 sokuma ukusebenza kwezinto ezithile nokuthi abantu bazivalele ezindlini ukugwema ukubhebhetheka kwaleli gciwane, isithombe esakhekile ngesokuthi abantu abaningi ikakhulukazi aboHlanga abayishayi mkhuba indaba yalolu bhubhane.

Izibalo zababoshiwe emuva kokuqala kwalesi sikhathi ezikhishwe uNgqongqoshe Wamaphoyisa, uGeneral uBheki Cele, zikhombisa ngokusobala ukuthi kukhona abangakugqizi qakala ukuhlasela kwaleli gciwane.  UHulumeni ubeke umyalelo wokuthi abantu bangaphumi ezindlini ngalesi sikhathi, kube yilabo kuphela abenza imisebenzi ethathwa njengebalulekile futhi bayalelwe ukuba banciphise ukusondela. Kuze kwavalwa izindawo ezidayisa utshwala ngoba kwaziwa ukuthi uma abantu sebebudlonyile bayehluleka ukuzilawula. Kodwa kukhona abakuthathe lokhu njengomdlalo.

UCele uveze ukuthi bangama-55 ababoshwe ngezintatha ezweni lonke ngoba behluleke ukuhlonipha imiyalelo ebekiwe. Uthi abanye balaba bebezitika ngotshwala esidlangalaleni bengazi nokuthi lidumephi. Konke lokhu kwenzeke kungakapheli nasikhathi iNational Lockdown iqalile. Nakuba sizwakala isizathu semigqa emide ezitolo ebibonakala namuhla, kodwa kukhona labo abebezulazula ezitaladini bengazi ukuthi bayaphi abanye bezicima ngotshwala. Ezindaweni ezifana ne-Alexander, eGoli, bekungathi awukaze ufinyelele khona umyalelo wokuthi abantu bahlale ezindlini, lokhu kubonakele nasendaweni egcwele imijondolo eShallcross, eThekwini.

UCele uma echaza uhlobo lwalaba bantu abangawuhloniphanga umyalelo kaHulumeni uthe: “Laba ngabantu abangenazo izinhloso ezinhle, babukela phansi umthetho, impilo yabantu baseNingizimu Afrika neyabo uqobo futhi bahlangene nalesi sitha esilwa naso iCoronavirus. ”Uthe amaphoyisa ngokubambisana naboMbutho Wezokuvikela bazobe bemi ngomumo kulezi zinsuku ezizayo ukuqinisekisa ukuthi amahlongandlebe ayawuthobela umthetho. “Uma ungasijoyini sizokudonsa uhlanganyele nathi.” UNgqongqoshe Wezokuvikela, uNkk uNosiviwe Mapisa-Nqakula, ukhale ngokuthi nakuba abantu bakuleli bezama ukugwema ukusondelana kodwa akwanele.

“Abantu kumele bakufake engqondweni ukuthi leli gciwane liyabulala futhi isimo sibi,” usho kanje. Ukuvumile ukuthi ekuseni zibekhona izinkinga kodwa ngokuhamba kwesikhathi zaxazululeka. Kulolu suku lokuqala lwezinsuku ezingama-21, izakhamuzi ezikhale kakhulu ngakho ukungabikho kwezinto ezithutha umphakathi ezanele. Abanye abebeya emisebenzini abenza imisebenzi ebalulekile bazithole bengondingasithebeni ngenxa yokungabikho kwamatekisi. UHulumeni ushaye umthetho wokuthi amatekisi azosebenza kusukela ngehora lesihlanu kuya kwelesi-9 ekuseni aphinde abuye ngelesine ntambama kuya kwelesi-8 kusihlwa. Abamatekisi bakhale ngesibalo sabagibeli abayisi-7 okuthiwa kufanele sithwalwe amatekisi. 

UMnu uFikile Mbalula onguNgqongqoshe Wezokuthutha, uthe lokhu ngeke kushintshe okwamanje ngoba inhloso yakho ukugwema ukubhebhetheka kweCoronavirus. Ukhale ngabamatekisi ngezinkinga ezibekhona ekuseni athe abazange babambisane nabo ukuthutha abebeya emisebenzini. “Sinxusa abamatekisi ukuba bakuqonde ukuthi esikwenzayo ukuzama ukugwema ukubhebhetheka kwaleli gciwane. Ngeke sikwenze lokho okuzobe kubukela phansi le mizamo, uma kunesidingo sokuthi kushintshwe eminye yemigomo ebekiwe lokho ngeke kwenzeke ngosuku lokuqala, kuyofanele kubuyekezwe osekwenzekile,” kusho uMbalula. Ngomlomo kaNgqongqoshe Ehhovisi LikaMengameli, uMnu uJackson Mthembu, sebeyi-1170 abantu asebenaleli gciwane kuleli kanti kwababili okubikwe ukuthi sebeshonile, oyedwa wabo kusayizinsolo.  

See Also
Scroll To Top