Now Reading
Ukwenaba kweChina neRussia kugagazisa i-USA
Dark Light

Ukwenaba kweChina neRussia kugagazisa i-USA

Kulesi sikhathi esiyiminyaka emine kukhona okwenzakalayo kusimomazwe. Ukudlondlobala kweRussia ezindabeni ezithinta amazwe ama-Arabhu, ukungenisa kweChina e-Afrika , ukuphuma nokwehlelwa ngamandla kwamaNgisi kubukeka kungezinye zezinto ezingahlalisile kahle isikhondlakhondla sezomnotho nezempi. Ngalesi sikhathi kukhona ukumangala ekwenzeni kukaMengameli wase-United States of America (USA) uma kufika ekukhipheni amagumgedlela ombutho nabalelwa ezi- 200 000 emazweni ehlukene, kukhona okufufusayo ngezwekazi i-Afrika.

Kuyakhula ukungaboni ngasolinye kubashayimthetho base-USA ngesinqumo sikaTrump yize kuseseskuseni, sokwehlisa ukuzibandakanya kwezwe lakhe ezindabeni ezithinta i-Afrika. Ngokukhuluma kwabaseWashigton, ezindlini zoMbuso neSishayamtehtho e-USA, uTrump uhlongoza ukunciphisa amashosha noma ukuzibandakanya kwezwe lakhe ngaphansi kohlelo i-US Africa Command ( Africom). Ibutho i-Africom libalelwa ezi-6000.

Lokhu kuthiwa akakwenzi nje kepha ukhomoza amandla amakhulu nathi ngawo uzodudula iChina neRussia ukuze ubuqhude bezwe lakhe bubuyele esimweniweni sakudala. Umthethosivivinywa ohlongozwayo ubizwa nge-U.A-Africa Strategic Security Act. Kwenzeka konke nje lokhu impi iyaqubuka eMali, eNiger naseBukino Faso. Nokho ukwenza njalo akulula ngoba uTrump akwamukele ukuthi nezimbangi zakhe zimbuka ngeso elilodwa. Ukuqinisa nokwelula isandla kweRussia ezindabeni ezithinta iSyria ne-Iran kwenze abase- USA bahambe ngokucophelela. Kanti ngaleso sikhathi iRussia igabisa ngenakho okuyigesi kwamanye amazwe ase- Europe.

Lokhu kushiya i-USA evele ibuye nyamanambana noHulumeni base-Europe nabasola uTrump ngokuzama ukuzenza ibhoklolo, okhalweni. Ayigcinanga lapho iRussia ngoba ukwelula isandla sayo nesithinte emnyango we-USA odabeni oluthinta iVenezula akwehlanga kahle kuTrump. Ngokwakhe wabe esebalile ukuthi iVenezula isiguqile, nokho ukungenelela kweRussia yeseka uManduro kwaguqula umdlalo. Kubantu base-USA ukusitshekelwa ngelinye izwe yinto abangeyejwayele.

See Also

Kule minyaka engamashumi amabili alikho izwe elisibekele i-USA uma kufika kwezokhetho njengeRussia. Selokhu kwanda amahlebezi okuthi yiwo agudluza endleleni uNkk uClinton aweza uTrump iningi libambe amazinyo njengoba kusondela ukhetho nje kuleliya lizwe. Uma unguTrump usenkingeni ngoba uma uqinisa isandla kuRussia kuthiwa wenza ngoba ufihla ihlazo lokuthi ikubambe ngamakhwahla.

Kuthi lapho eyekelela kuthiwa ukhokha isikweletu. Kanti ngakolunye uhlangothi iChina imphazamisa buthule ikakhulukazi odabeni lweNorth Korea. Akuyona imfihlo ukuthi ekududuleni isivumelwano se-Iran namazwe asetshonalanga nesabe sikhongelwe ngu-Obama, uTrump wabe esophe ukuqinisa olwakhe uhlelo lokuthula neNorth Korea. Uthe angasondela kulokho abekufuna iNorth Korea yaveza iChina njengomnewabo nomeluleki kokuningi . Ukukhula komnotho emonyakeni eyedlule kweChina, ukunabela kwezinkampani zayo emnothweni obekwaziwa yi- USA engomakhonya. Kulokhu i-USA iphendulo ngokuthi insthale lokhu osekubizwa ngempi yezohwebo.

Ngeshwa le-USA ukufadalala komnotho waseChina kungasho ukushabalala kweChina kungaba nomthelela omubi kwamanye amazwe kepha ikakhulukazi kulawo ahweba nayo futhi i-USA. Ngakolunye uhlangothi ukungenisa kweChina e-Afrika kuyidudulele emuva le i-USA ezindabeni nakupolitiki yase-Afrika nokuyiqhelisa nasemnothweni. Zonke lezi ziwombe zenza uTrump nonyaka abe ngumuntu ojahe ukuba izinto zenzeke njengoba kuza ukhetho, akakwazi ukuya okhethweni ebukeka elula, kuyiChina neRussia abangaphezulu ngakho abantu komele balindele izinqumo ezinqala njengaleso sokususa amabutho e-Afrika nokufanayo nokuwanciphisa e-Iraq.

Scroll To Top