Now Reading
IDA ixakwe wutwayi oluhlasele aphikisayo kwamanye amazwe
Dark Light

IDA ixakwe wutwayi oluhlasele aphikisayo kwamanye amazwe

Kukhona okwenzakalayo emaqenjini epolitiki kuwo wonke amagumbi amane omhlaba futhi akukuhle. Kulabo abaqaphela nabalandela ipolitiki yaseNingizimu Afrika, eyaseBritain kanye naleyo yase-United States of America (USA) bazoqaphela ukuthi kukhona okufanayo nokuthinta amaqembu aphikisayo. Lokhu kufana kuthinta ukudideka kweqembu odabeni lalowo okumele alihole. Izinqapheli ziyavumelana ukuthi lesi simo sizoba nomthelela ongemuhle kula maqembu nakubavoti abafuna uguquko. EBritain iLabour Party ngaphansi kukaMnu uJeremy Corbyn izalelwe yinja endlini njengoba emuva kokwehlulwa ngamaConservatives okhethweni obelungoZibandlela kube nokuvumelana ukuthi umholi wayo akehle esikhundleni. Naye lo mholi uzisholo yena ukuthi nembala ngeke asalungenela ukhetho oluzayo. Kulula ukukhuluma njengoba phezu kwalokho kungekho othi ngubani ozohola iqembu nozokwazi ukubuyisa izinduku nesithunzi salo kupolitiki yaseBritain. Imiphumela yangoZibandlela yaba ngemibi eminyakeni eli-100.

Kanti futhi cishe ngesifanayo e-USA lapho iqembu eliphikisayo nelabhulelwa amasaka ngamaRepublican kaMengameli uDonald Trump, iDemocratic Party nayo idunguza ontwini ekutheni ngubani ezofolosa ngaye njengoba uma kuphela unyaka nje kubuyelwa esitikini kuyokhethwa uMengameli wezwe. Emuva kwesikhathi eside leli qembu linohide lwabantu abathi akukhonjwe bona nokubukeka kuyikhinyabeza ekuvezeni isithombe seqembu elingaba nguHulumeni. Emuva kokuhamba kukaMengameli u-Obama nokungangeneli nokuhoxa ukungenela ukhetho kwabantu abafana noNkk uHillary Clinton, leli qembu libukeka lingazi ukuthi kuyothi kushaya uLwezi nonyaka libe likuphi. Ngokwemiphumela yokuncintisana kwangaphakathi osazihola nguMnu uBerni Sanders noliphisi elidala kwesokuzingela ukuba ngozothatha esokuba nguMengameli wezwe nozongenela ukhetho egameni leqembu. Lokhu kudunguzela kwamaDemocrats kwenza abanye bathi uTrump angahle azidlele amahlanga hhayi ngoba enemicabango ephusile kepha ngoba eqenjini eliphikisayo kungekho onohlonze angancintisana naye.

Sekwenabele nakuleli Lolu choko lokudideka emaqenjini aphikisayo lubukeka selugabhe neqembu iDemocratic Alliance (DA). Leli qembu ebelaziwa ngokuhleleka selikhungethwe wukuncintisana okungekuhle nokuthinta abaholi balo, inqubomgomo kanye nezinsolo zobuhlanga. Lokhu kudalwe wukushiya kwalowo obengumholi walo wokuqala woHlanga eqenjini ebelithwelwe ngeqoma ngabelungu. UMmusi Maimane akahambanga kahle kepha uhambe ngezinyembezi njengoba engakufihlanga ukuthi ududulwe ngontamolukhuni nabese befuna ibhantshi labo. Wanede wahoxa uMaimane walandela noHerman Mashaba obeyiMeya yaseJohannesburg naye owakhala esifanayo. Uthe angasuka uMaimane waphakamisa isandla uMnu uJohn Steenhuisen nowaqokwa njengomholi wesikhashana weqembu elizoba nengqungquthela maduze nokuzoqokwa umholi omusha.

Inkinga esibonakala kuleli qembu wukuthi ngeke lo mholi weDA wesikhashana amukelwe yiwo wonke umuntu njengoba kukhona abamsola ngokuba yithamelangozi elakhohlisa uMaimane ngokuthi liyameseka kanti limphosa esizibeni sezingwenya. Ephawula ngokuthi kungani ebona sengathi uzodla umhlanganiso nathi ukuqokwa okwesikhashana kwenza kube lula, uSteenhuisen uthe: “Ngicabanga ukuthi kuzoba nzima ukugudluza umholi wesikhashana,” eveza nokuthi uMnu uTony Leon naye wayengumholi wesikhashana ngaphambi kokuba abe ngumholi weqembu ngokugcwele. Akuphelanga zinyanga ezingakanani esho lokhu bavela abaphikisana nokuthi ahole iqembu. Laba bathi ukungena kwakhe nokuqokwa kwakhe kungelethe zinto ezitheni ngoba ‘wayevele eyingxenye yobuholi obedlule’ okwadala izinkinga ezikhona eqenjini. Phakathi kwalabo abaphakamise izandla kube kuNks uMbali Ntuli noke waba ngumholi wentsha weqembu nongakufihli ukuthi uSteenhuisen empeleni uyingxenye yezinkinga ezikhungethe iqembu. Echaza ngokuthi kungani engenela esokuba ngumholi weDA uNks uNtuli uthe: “Ngilungenela ngoba kuleli lizwe sidinga ezepolitiki ezehlukile. Ngifuna ukwakha iqembu elimnene, eliqinile nelinobulungiswa.

See Also

Ngilungenela ngoba ngikholelwa ekutheni singakhombisa izakhamuzi zakuleli ukuthi abantu abakha iDA ngempela bazobona iDA engiyibonayo, iDA yabantu abenza okungcono esimweni sezepolitiki esizama ukufenyisa imizamo yabo nxazonke.” Okusobala wukuthi noma ngabe iqoka bani iDA njengomholi wayo lowo mholi kuyobe kungeyona umholi owamukelwe yizo zonke izinhlangothi. Okunye okusobala wukuthi oyoqokwa uyoqokwa nengqubomgomo ethize nokungahle kuqhubeze ukungaboni ngaso linye. Utwayi lolu oselukhumuze amanye amaqembu kwenzinye izingxenye zomhlaba lubukeka lusayiqala iDA futhi lubukeka lusazosabalala nomzimba wonke. Konke lokhu kunika ithuba iqembu elibusayo ukuthi liqhubeke nokunqoba nokuthi amanye amaqembu aphikisayo asondele ekuyigingeni iDA njengeqembu elikhulu kwaphikisayo.

Scroll To Top