Now Reading
Izibazi zisobala, ubulungiswa busacashile
Dark Light

Izibazi zisobala, ubulungiswa busacashile

Likhala ngokwenzelwa phansi ngabezobulungiswa iKhansela le-Inkatha Freedom Party (IFP) kuMasipala waKwaDukuza elahlaselwa umphakathi waseNtshawini walishisa ngokulibhunyela ngophethroli esigamekweni esenzeka ngowezi-2018. UNkk uCynthia Busisiwe Mwale (42) ukhala ngezinto eziningi athi wenzelwa phansi ngazo ngabezobulungiswa. Kuzona ubala ukuhudula izinyawo kwamaphoyisa ekubopheni usopolitiki oqavile KwaZulu-Natal, igama lakhe esiligodlile, nosomabhizinisi wendawo athi badalulwa ngabasolwa abahlanu ababhekene necala lokuzama ukumbulala nokucekela phansi impahla abatshela iNkantolo Yesifunda KwaDukuza ngowezi-2018 ukuthi babethunywe yilo sopolitiki nosomabhizinisi ukuba bayomsoconga. Uthe abasolwa okunguNkululeko Makhathini, uMthobisi Sibisi, uSipho Nzuza noSikelela Ngcamu, batshela iNkantolo ukuthi babethengwe yilo mholi nalo somabhizinisi ukuba bamuse kwagoqanyawo.

Okunye uNkk uMwale akhala ngakho ukudonda kwecala lakhe njengoba ethi sekuwunyaka wesithathu lingakaze liqulwe futhi nofakazi bengabizwa. Uthe osekumxaka ngalo ukuthi sekuthiwa sekulindwe ukuba kukhishwe isigwebo kubasolwa ekubeni lingakaze liqulwe. “Angazi manje sekufanele ngithinte muphi umnyango ukuze ngithole ubulungiswa kuleli cala ngoba ngiyabona ukuthi lizogcina liphelela emoyeni. Futhi kuyangicacela ukuthi abasolwa bayogcina benziwe izimvu zomhlatshelo kanti mina ngifuna kuboshwe nalaba ababathuma ukuba bazongibulala.

Abasolwa baze badalula nesamba semali abayikhokhelwa yilo sopolitiki (esho emgagula ngegama) owayehlangene nalo somabhizinisi esiqhuba naye ibhizinisi elifanayo endaweni okungelokungcwaba,” kuzikhalela uNkk uMwale. Eyizeka indaba, uthi mhla zili- 11 kuNdasa wezi-2018 ngezikhathi zantambama kade ezicambalalele emzini wakhe eNtshawini kwazise wayengaphilile kahle ngenxa yomkhuhlane, wavuswa umsindo wabantu abase begcwele igceke. “Ngaphumela phandle ngiyobheka ukuthi ngabe kwenzenjani okuthe ngisamangele ngezwa esixukwini abamemezayo bethi bafuna ingane yakwamakhelwane efele endlini yami ngoba ngiyithwebulile ngenhloso yokukhulisa ibhizinisi lami,” kusho uNkk uMwale. Uthi kwenzeka konke lokhu nje amaphoyisa akhona ayabukela.“Ngathi uma ngichaza ukuthi angazani nale nto abayishoyo isixuku esasesingalawuleki savele sangithelekela ngesibhaxu abanye bengishaya ngamatshe phambi kwamaphoyisa. Ngezwa omunye wabasolwa ethi size sikuthole, kade sasikufuna sikuhlasela size sikushisele nomuzi kodwa uphunyuka.

Namhlanje libuke uligcine ngoba ngeke usaphuyuka. Yilapho-ke engabe sengibhunyelwa khona ngophethroli base beyangilayitha ngomentshisi,” kuqhuba uNkk uMwale. Uqhuba athi: “Ngaleso sikhathi bezama ukungigaxa ithayi entanyeni kodwa abagcina behlulekile ukukwenza, abanye babematasa beshisa isithabathaba somuzi wami owawubiza izigidi ezintathu zamarandi nezimoto zami zikanokusho ezazipakwe egcekeni konke okwasha kwaba umlotha. Kwaze kwashiswa ngisho nezakhiwo zami ezingamakotishi engangiqashise ngazo.” Ingane lena uNkk uMwale ayesolwa ngokuthi uyithwebulile kwakungumfanyana wakwamakhelwane owayeneminyaka yobudala eli-13 owadlula emhlabeni ngemuva kokugula. Ngokusho kukaNkk uMwale, lo mfanyana kwakuyingane ayeyithatha njengeyakhe futhi isikhathi esiningi ihlala emzini wakhe, emxhasa nangemali yokufunda njengoba wayengumngane womfana wakhe ababefunda ndawonye naye.

“Ngithole ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kanti lo mfana wakwamakhelwane nowami base bengenwe umkhuba wokudla izidakamizwa. Nakube ngiyakhuluma namhlanje ngibonga uMnu uJeffery Mhlongo ongubaba womfana okunguyena nabafowethu ababili abazidela amathambo bangena esixukwini bangitakula emalangabini omlilo. Ubaba womfana wasichazela sixuku ukuthi bangibulalela ubala ngoba umbiko kadokotela uveza ukuthi ingane ibulawe yizidakamizwa. Isixuku sasingafuni nokumlalela sithi kumele ngibulawe ngoba ingane ngiyithwebulile,” kuqhuba uNkk uMwale. Uthe uMhlongo nabafowabo sebekwazile ukucisha umlilo owawusumgubuzele umzimba wonke, bamphuthumisa esibhedlela lapho afike walaliswa khona izinyanga ezine elashwa amanxeba okusha. “Ngishe ngiphelile umzimba wonke. Kumanje ingalo yami yangakwesokunxele ayisasebenzi nasemehlweni angisaboni kahle ngenxa kaphethroli abangibhunyela ngawo ebusweni bengishisa.

Ngibonga ukuthi izingane zazingakabuyi esikoleni ngesikhathi ngihlaselwa ngoba ngabe kwavalwa ngehlahla emndenini wami,” kusho yena. UNkk uMwale uthe ngemuva kokuphuma esibhedlela ube esephoqeleka ukuya ekubhaceni okuthe eselapho wabhalela uMasipala waKwaDukuza ecela usizo lokwakhelwa ixhokovana njengoba ayelahlekelwe yikho konke. Ngokwakhe, imali yokumakhela uMasipala wawuzoyithatha esikhwameni esibhekelele izinhlekelele. “Nangempela ngaba nomhlangano oyimpumelelo nowayeyiMeya yaKwaDukuza, uMnu uRicardo Mthembu, owabe esengicela ukuba ngibheke indawo engingakhelwa kuyona. Ngenhlanhla nganginayo indawo engangivele ngiyithengele ukwakha. Ngabe sengibakhombisa yona kwase kuthunyelwa ugandaganda uyohlelembela isiza,” kusaqhuba yena. UNkk uMwale uthe kwagcina ngokumbiwa kwesiza kwangabe kusaqhutshekwa nokwakhiwa. Kumanje uNkk uMwale usebhalele iNkantolo yaKwaDukuza ecela ukuba icala lakhe liyiswe kwenye indawo ngoba usezizwa engaphephile. Uthe usola inhlese yepolitiki nomona ngokuhlaselwa kwakhe njengoba kuthinteka usopolitiki nosomabhizinisi abenza ibhizinisi elifanayo naye. “Kumanje uMhlongo ongomunye wofakazi bami bokuqina usekubhaceni ngenxa yezinsongo zokubulawa. Bathi wayengisizelani nokuthi wayeyikhulumelani indaba yokuthi ingane yakhe ibulawe yizidakamizwa ngoba kwase kuvunyelwene ngokuthi kuzothiwa ibulawe yimina. “Yingakho ngifuna leli cala lisuke eStanger liyothethwa kwenye indawo ngoba ngizizwa ngingasaphephile njengoba sengike ngahlaselwa ngaphakathi enkantolo,” kusho uNkk uMwale.

See Also

IBAYEDE inayo ikhophi yencwadi ebhalwe nguNkk Mwale eyibhalela iNkantolo efuna icala lithuthelwe eNkantolo Yesifunda eThekwini. Lona wesifazane usola umphenyi wecala uNgcobo ngokuhudula izinyawo. “Akafuni ukubabopha ngoba kuvikelwa u… okuthiwa nguyena owayethume abantu ukuba bazongibulala. Into ayifunayo ukuyobopha uMhlongo ongubaba wengane. Angazi kungani efuna ukumbopha ngoba umsulwa futhi nguyena owangilamulela esixukwini. Uthi omunye wabasolwa uMthobisi udalulele iNkantolo ukuthi ikhona imali abasebekhokhelwe yona eyizi-R5 000 umuntu ngamunye kodwa yena wanikwa ama-R500 ngoba wayengekho kusaqalwa ukuboshwa kwaleli itulo. UNkk Mwale uqhuba athi, abasolwa asebeboshiwe sebeke babonana ngisho nomphathisiteshi bamtshela ngokuthinteka kwalo sopolitiki. “Ngaphambi kokuthi abasolwa babonane nomphathisiteshi, baqale bangishayela ucingo besasesitokisini becela uxolo. Kumanje umphenyi wecala akafuni nokuyolanda impahla yami yasendlini nezimbuzi ezili-158 nezinkomo eziyisi-9, kwala ngisho induna yesigodi imcela ukuthi amphelezele kuyolandwa kule mizi okugcinwe kuyo uvele athi uzofika ajike angezi,” kuphetha uNkk uMwale.

UNgcobo uyakuphika ukuthi uhudula izinyawo ekubopheni lo sopolitiki, umqaphi wakhe, usomabhizinisi abanukwa kuleli cala nomunye okuthiwa wafika nesigubhu esasinophethroli. “Mina ngilindele umyalelo weNkantolo ukuze ngibophe abadalulwe ngabasolwa. Ngale kwalokho angikwazi ukuyobabopha ngoba nakhu bedalulwe ngabasolwa abavele babhekene necala. Ngokwami munye kuphela umuntu osasele okumele ngimbophe kodwa obalekile,” kusho uNgcobo. Walile ukwenaba kakhulu ngecala ngoba ethi selisesigabeni sokuqulwa. Mayelana nokwakhelwa kukaNkk uMwale, uMthembu owayeyiMeya ngaleso sikhathi, uthe: “Yebo uMasipala ngowezi-2018 wethembisa ukumakhela. Angazi ukuthi usukuphi nalolo hlelo ngoba angisekho khona. Ngingacela ubathinte ibona abangakunikeza izimpendulo ezigcwele ukuthi sebekuphi nalolo hlelo.”

Scroll To Top