Now Reading
IDemocratic Alliance ikhala ngokugilwa yi-IFP
Dark Light

IDemocratic Alliance ikhala ngokugilwa yi-IFP

Sekwadlula ekubeni yisiqubulo kepha sekwaba yisithembiso kubavoti. Lesi siqubulo sishiwo yinhlangano Inkatha Freedom Party ( IFP) nesuke ithi kubantu, ubuholi bayo kanye nayo uqobo yethembekile. Nokho umholi weDemocratic Alliance (DA) kwaZulu- Natal, uMnu uZwakele Mncwango uthi akunjalo, i-IFP kayethembekile. Ekhuluma naleli phephandaba, uMpangazitha obekubonakala ukuthi udumele uthe ubuholi be-IFP bubabambise elenjelwane.

“Isiqubulo se-IFP sithi: Sethembe! nongalindela ukuthi kushiwo ngabantu abaqotho, abamayo kulokhu abasuke bekushilo. Thina njengeDA asikubonanga lokhu esikhathini lapho besilinde ukuthi abeNkatha bame ezwini labo. Ekwenzile i-IFP kuvotwa kuMasipala iJohannesbrug, kukhombise okukhulu ukusibukela phansi thina siyiDA. Abaholi bale nhlangano bebelokhu bephika ukuthi bazoba nobudlelwano bokusebenzisana ne- African National Congress (ANC) eGoli, kusho uMncwango.

Uthe kwale ngisho Ozul’azayithole bebika ngalokhu baphika abeNkatha naye wabakholwa ukuthi nembala bamsulwa nokube ngokunye uma sekuvotwa, njengoba kuvele ukuthi ElaboHlanga labe lingadli imbumba.

Iqoma lapho ithanda khona

Ebuzwa ukuthi njengoba sebuchitheke bugayiwe nje bazophendula bathini njengeqembu, kulokhu uthe abakazoqala bahoshe imfe bazokwakha umkhanya nje.

“Thina ngeke siyivimbe i-IFP ukuthi isebenzisane ne-ANC ngoba lelo yilungelo labo, kodwa angeke ube nesithembu kupolitiki. Kuyacaca ukuthi sekunesivumelwano i-IFP esisenze ne- ANC thina esingasazi. Yiyona eyeza kithi ngowezi-2016, emuva kwemiphumela yokhetho lohulumeni bendawo. Ngaleso sikhathi yathi ifisa sibambisane komasipala ngoba ngeke yona yasebenza ne-ANC ekhohlakele”, kusho uMncwango. Uqhube wathi: “Ngimangele uma abaholi bayo sebevuma ukuthi bavote ne-ANC eGoli. Nakomasipala esibambisene nabo eKZN asisayethembi i-IFP, nokho sizothula nje siyibuke ukuthi yenzani.”

Emasontweni edlule elaboHlanga kungakenzeki lokhu labika ngokusondelana kwe-IFP ne-ANC nokwabe kunenhlese yokudunga ubudlelwano be IFP neDA. Ngaleso sikhathi izinhlangothi zombili zakuchitha lokhu ngasohlangothi lwe- IFP kwanokuchaza ukuthi uma kukhona ubudlelwane kwabe kukhulunywa “ukulungisa umlando wobutha” phakathi kwalezi zinhlangano zombili. Sekungumlando ukuthi Ozul’azayithole babeyikhombe lapho ithukuse khona inyamazane.

Ekuqaleni isivumelwano se-IFP neDA bekweluswe kuzwelonke nguMnu uJames Selfe owayenguSihalo weFederal Council yeDA, ohlangothini lwe-IFP zisingathwe nguMnu uNarend Singh, ilungu lePhalamende. Kanti lapha kwaZulu Natal kwabe kwelusa uMncwango noMnu uBlessed Gwala.

See Also

Leli phephandaba lingakuqinisekisa ukuthi kukhona ukukhononda kwabanye ngaphakathi kwi-IFP ngokuthi isivumelwano saseGoli akusona eseqembu lonke kepha ngesabathile. Amagama kaMnu uDlamini, uMnu uMkhuleko Hlengwa, elikaNobhala weqembu uNgcobo kanye noNarend Singh abalwa njengawalabo ababephemba umlilo wobunye eGoli.

Isinqumo esithathwe yi-IFP singahle sivule imbobo njengoba ngokuthola koZul’azayithole sebekhona abakhongi kuKhongolose asebesondela kuMncwango ngenhloso yokuginga Inkatha eZululand, kuBaqulusi naseMtubatuba.

Ngaphakathi kwi-IFP kukhona abathi lesi sinqumo kungahle kube yisivivinyo ebuholini bukaMnu uVelenkosini Hlabisa ekuthini uma kuyiqiniso ukuthi abe-IFP eGoli bavote ngaphandle kwezibusiso zeqembu bayajeziswa yini. UMntwana obenguMengameli weqembu ubaziwa ngokuthi uma kuke kwakhona abaphuma emgqeni wabe ebabuyisa ngokuphazima kweso. Uma uHlabisa engakwenzi lokhu kukhona abangaba nesithombe sokuthi kanamandla nokuthi udeleleka kakula. Khona lapho kungahle kube negcindezi ebuholi be-IFP uma kuyikuthi bagcina ngokujeziswa yiDA KwaZulu-Natal ngoba kungasho ukulahleka komasipala nemisebenzi.

NakuMncwango akulula ukuthatha isinqumo sokuxebuka ngoba ukungena kweDA emakhaya kwabe kungumsebenzi wezandla zakhe, uzwelonke wabe ungameseki kangakho. Uma amalungu abo ephuma ezikhundleni ezithize kungase kusho ukuthi ayalahlekelwa yimihlomulo kanye nezwi ezindabeni ezithinta abantu basemakhaya lapho bebambisene khona ne-IFP. Khona lapho uMncwango uyothembela ku-Economic Freedom Fighters ukuthi uma eqoma ukuxebuka ku-IFP iyameseka nokuyinto okulula ukuba yenzeke ngoba nabe-EFF kabaneme ngokwenzeka eGoli.

Scroll To Top