Now Reading
Isenzo sikaHulumeni singahle siphehle uzwathi eMabovini
Dark Light

Isenzo sikaHulumeni singahle siphehle uzwathi eMabovini

“Ngenxa yokuthi le Khomishini ayifani namanye aseke abakhona, sinqume ukuthi singawukhipheli umphakathi lo mbiko kodwa sazise labo abasuke befake izicelo. Sekungaba ukuzithandela kwabo ukuthi bayabazisa abezindaba noma cha.” Lena yimpendulo yangonyaka wezi-2016 ngowayekhulumela Ihhovisi likaNdunankulu ngaleso sikhathi uMnu uNdabe Sibiya.

Lapha uGumede kaNdaba wabe ephendula uphenyo lwangaleso sikhathi nolwabe lwenziwa ngelaboHlanga ngodaba lweKhomishini eyabe iphenya izikhalo nemimango ngoBukhosi iCommission for Traditional Leadership, Disputes and Claims. Kagcinanga lapho uSibiya egameni likaHulumeni njengoba waqhubeka wathi.

Inkulumo kaSibiya yaphikiswa nguSihlalo waMakhosi kwaZulu-Natal, iNkosi yaseMadungeni.

“Ngithanda ukuzwakalisa ubuhlungu ngokubanjezelwa kokukhishwa kwalo mbiko ngeKhomishini kaSikhakhane. Baningi abantu okubalwa naMakhosi abangakawutholi lo mbiko. Ngakho kuyiphutha ukuthi sebanikezwa abafaka izicelo. Ngangishilo nasekuqaleni ukuthi asikho isidingo sokuwugodla ngoba lolu daba lombango woBukhosi selungaze luphazamise inhlalakahle yezizwe,” kusho uMdunge.

Namuhla emuva kweminyaka emithathu iHhovisi likaNdunankulu lathembisa ukukhipha imiphumela kukhona umndeni namanje osadukuza ontwini. Kanti nayo iKhomishini kayisekho njengoba bonke ababeqokwe kuyo okungoMnu uBasil Sikhakhane (uSihlalo), uSolwazi uJabulani Maphalala kanye no-Advocate uLinda Zama sebahlakazeka

Kulokhu umndeni othintekayo ngowakwaNgubane eMabovini eMsinga ngaphansi kwesifunda uMzinyathi. Ngesikhathi seKhomishini elinye lamalungu alo mndeni (wakwaNgubane) uMnu uSenzani Jeffrey Ngubane lenza isethulo nokuyilapho lalisola ukuthi ulibo lwakwabo lwaphazanyiswa yinhlese yepolitiki.

ElaboHlanga lithole idokodo elingu nombolo KZN/02/01 elinamakhasi angamashumi amathathu nokuwumbiko owabe uthinta lolu daba nongakhishelwanga umphakathi. Ngaphansi kwesihloko esithi: Claim for restoration of UBukhosi on the grounds that the position was allocated to the wrong person due to political preferences”, iKhomishini ivuna uMnu uSenzani Jeffrey Ngubane owabe engummangali ekutheni kanikwe ibhantshi lakhe.

“IKhomishini ithola ukuthi ngenxa yokuxoshwa nezinye izinselelo ezihlanganisa nokubulala, uBukhosi buthande ukuphuma endleleni eyiyo. Nokho, ukuphazamiseka kwenzeke kakhulu olibweni lwezelamani. IKhomishini ikuqwashele ukulwa ngokobuqembu nezinye izinkinga endaweni. Ngenxa yokulandelwa kwesiko, iKhomishini ithola ukuthi uBukhosi bakhishwa endleleni eyiyo nokuthi lowo ofake isimangalo kufanele engabe wabekwa esikhundleni.”

Umbiko weKhomishini wadluliselwa kuNdunankulu wangaleso sikhathi uMhlonishwa uWilllies Mchunu nokwabe kulindeleke ukuba enze njengokwezincomo zeKhomishini. Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi akubanga njalo njengoba namanje ummangali engayitholi impendulo ngokusemthethweni. Umbiko ungahumusheka ngokuthi loyo osesihlalweni njengamanje, okuyiNkosi uPano Joseph Ngubane kuyomele ashenxe. Isihlalo esinomsindo ngeseNkosi endala uMpimayizekanye kaNyoniyezwe, kaMawele, kaSomahashi kaNzombane Ngubane.

Ezethulweni zakhe uMnu uSenzani Ngubane wathi waphakanyiswa ngumndeni waseBukhosini ukuthi athathe isihlalo sikayise uMayizekanye ngonyaka we-1994, ngaleso sikhathi uMnu uKhethokwakhe Ngubane wayebambile. Uthi ngenxa yokuthi wayeyishoshovu se-African National Congress (ANC), kwafi ka iNkosi uNyanga James Ngubane (engasekho) eyabe iphathiswe uMnyango weziNdaba zoMdabu futhi iyilungu leNkatha Freedom Party (IFP) yethula uMnu uPano Joseph Ngubane njengeNkosi yesizwe.

“Isizwe samaBomvu sinezigodi ezili-17. Kulezo zigodi zintathu kuphela ezeseka lo osesihlalweni njengamanje. Ezinye izigodi, isizwe, nomndeni bafuna isihlalo sibuyele eNdlini efanele. Lo osesihlalweni kwale ngisho esethi uzama ukuyozethula eNdlunkulu kaZulu ngokwenza isiko lokuthela amanzi, savele samvimba singumndeni,” kuchaza uMnu uNgubane.

IKhomishini yathola ukuthi kudala badungeka uBukhosi baseMabovini. Ithi kwakuba khona amabambaBukhosi, enqabe ukwehla esihlalweni uma obanjelwe esekulungele ukuhlala kuso. Kwakuye kuqubuke izimpi zezigodi, kubulawane, kuchitheke igazi.

IKhomishini yayinika iNkosi uPano Ngubane ithuba lokubeka uhlangothi lwayo ekutheni ubukhosana lobu yabuthola kanjani kodwa ayangagculiseka yizethulo zakhe.

Kusethulo sayo iNkosi uPano Ngubane yathi isihlalo ngesikayisemkhulu uMayizekanye. Wathi uyamazi ummangali ofuna ukubuyiselwa isihlalo futhi unguyise. Waveza nokuthi kwabe kunemihlangano ebibanjwa eMsinga naseGoli ngenhloso yokumketula nokuthi umndeni wamvimba ethi uyothela amanzi eSilweni.

Okungacaci yikuthi kungani abakwaNgubane bengadluliselwanga lo mbiko. Leli phephandaba, phezu kombiko, linazo izincwadi ezintathu ezabe zidingida lolu daba. Eyokuqala yabe yabhalwa mhla zingama-22 kuNhlaba ngowezi-2017.

Le ncwadi yabe ibhalwe nguSolwazi uJabulani Maphalala owayeyilungu leKhomishini.

Yabe ithunyelwe phakathi kwabanye wuMnu uNathi Mpungose (General Manager: Traditional Governance and Finance) kwaCogta, uNdunankulu uWillies Mchunu, uDkt uNokuzola Mndende (owayenguSihlalo weKhomishini kuzwelonke) nommeli uMnu uPhinda Shembe. Kule ncwadi uMaphalala unxusa ukuba imibiko ayinikwe imindeni.

See Also

“Imibiko yaphothulwa yiKomiti leKhomishini eKZN eminyakeni emithathu kuya kwemine eyedlule .” lapha uMaphalala wabe ekhuluma ngombiko othinta uMnu uMenziwa Buthelezi (isicelo sangowezi-2012), uMnu uVusumuzi Madlala (owafaka isicelo ngowezi-2013), uMnu uMkhulunyelwa Ernest Cele (owafaka isicelo ngowezi-2013) kanye noMnu uSenzani J Ngubane ( owafaka isicelo ngowezi-2014).

Incwadi kaSolwazi uMaphalala iyaphikisana nencwadi eyabhalwa ngabameli boMnyango yangomhla zingama-28 kuNhlaba wezi-2018. Kule ncwadi uMnu uHeinz Kuhn uthi umbiko ngabakwaNgubane wabuyiselwa kuKhomishini ngoba wabe ungaphelele “Izinkomba zithi udaba lwabuyiselwa emuva kuKhomishini, ngenxa yokuthi umbiko okususelwa kuwo wabe ungaphelele.”

Kwenye incwadi ebhalwe nguye uKuhn mhla zingama-20 kuNhlangulana ngowezi-2018, uthi kuloyo omele abakwaNgubane: “Sengazisiwe ukuthi isikhalo esifakwe yilowo omumele iKhomishini ayisiqedelanga ngaphambi komnqamulajuqu wokusebenza eyayinqunyelwe wona zingama-31 kuZibandlela wezi-2017 nokuthi udaba aludluliselwanga kuNdunankulu ukuze aphume nesinqumo. Ngazisiwe ukuthi uNgqongqoshe kazwelonke obhekene neziNdaba Zomdabu, uMhlonishwa uDkt uMkhize usezinhlelweni zokunweba isikhathi sokusebenza kweKhomishini ukuze ikwazi ukuqedela ngokushesha konke okusasilele KwaZulu-Natal,” kusho uKuhn.

Okumangazayo ngencwadi yoMnyango wukuthi akuveli ukuthi ungenaphi lapha njengoba umthetho owabe wengamele iKhomishini wabe uthi ibika kuNdunankulu ngqo. ElaboHlanga limzamile uSikhakhane lehluleka labe selidlulela kuSolwazi uMaphalala okuqinisekisile ukuthi ngokweKhomishini ayeyingxenye yayo umuntu okufanele athathe uBukhosi baseMabovini nguMnu uSenzani Ngubane.

“Leya ndaba yavele yakhanya bha. Lo osesihlalweni uthi yena wabekwa, ayikho naye into ayengayeza. Lo okufanele abe yiNkosi wafika iKhomishini ihleli, ephethe isikhumba sengwe, esiphathwa ngaMakhosi akwaNgubane. Udaba lwakhe walubeka lwacaca.

“Inkinga iqale lapho sesiluphothulile uphenyo. Kwafika abakwaCoGTA bathi umbiko asiwulethe kubo bazowedlulisela kuNdunankulu. Lo mbango waqala kubo bahluleka ukuwuxazulula. Asazi ukuthi babewufunelani besazowedlulisela kuNdunankulu,” kusho uSolwazi uMaphalala.

Ethintwa uMnu uSenzeni Ngubane ukuqinisekisile ukuthi kusuka ngonyaka afaka ngawo isicelo akakaze awuthole umbiko. Wathi udaba lolu uselungenise kubameli nasesizweni nathe maduze nje kuzoba nomhlangano wesizwe ukuze kuhlahlwe indlela eyaphambili.

Ngesonto eledlule elaboHlanga libike ngesinqumo esithinta abakwaMzulwini nesingase sivukuze nabanye njengoba bebaningi abakholwa wukuthi kukhona okungalungile okuthinta uCoGTA nalo mbiko. ElaboHlanga linayo imibiko eminye ebucayi nokunokukhuluma ukuthi yaphekwa.

Scroll To Top