Now Reading
USolwazi uNyembezi useqhulwini labacikoza ngesiZulu
Dark Light

USolwazi uNyembezi useqhulwini labacikoza ngesiZulu

Kuleli sonto zingama-23 kuLwezi laphaya eGolden Horse Casino kuzobe kukhunjulwa iqhawe lomzabalazo wemfundo, isifundiswa kanye neciko elithe coshosho esicongweni salabo abanothando lolimi lwesiZulu nemvelaphi yalo. Lowo nguSolwazi uSibusiso Cyril Lincoln Nyembezi waseMgungundlovu.

Ngaphandle kokufunda agogode ubhale izincwadi eziseminxeni eyehlukene nokuyinto eyenze imisebenzi yakhe yasetshenziswa kakhulu ekuthuthukiseni imfundo nezilimi kuleli. Ngizothi nezilimi ngoba ebona ubufagugu encwadini kaDkt u-Alan Paton, i-Cry the Beloved Country akamelanga kude kodwa wabona isidingo sokuyihumushela olimini lwesiZulu wayinika isihloko esithi: Lafa Elihle Kakhulu. Ngaleyo ndlela imicabango nolimi lomuntu oyiNgisi ngokudabuka kwathola indawo kubantu abangamaZulu ngokudabuka. Lokho kuhamba emkhondweni wosiko lwesiZulu lokuthi isihambi sivulelwa indawo sinethezeke phakathi kwabangumsinsi wokumila endaweni.

Kafushane nje, uNyembezi ubhale izibongo zaMakhosi, wahlanganisa iqoqo lezinkondlo, wabhala amanoveli waze waba yingxenye yokuhlanganiswa kwesichazamazwi solimi lwesiZulu. Okuhle nokungavamile ngoNyembezi wukuhlanganyela nabanye ababhali ngoba cishe wayazi ukuthi ukuze akuphekayo kuvuthwe kudlule kube nomsoco kudingeka kube kudlule ezandleni zabanye bakuphenduphendula macala onke. Isibonelo yincwadi ephethe usikompilo nomlando wesizwe samaZulu Inqolobane Yesizwe ayibhala ngokuhlanganyela nomunye uSolwazi omnkantshubomvu u-Otty Ezrom Nxumalo. Ngakolunye uhlangothi isichazamazwi iZulu Compact Dictionary wayibhala ngokuhlanganyela noDent.

Ebuya eFort Hare eseyeke ukufundisa ngoba exabene nohlelo lweBantu Education, okwakuyimfundo engamakhafi lithi eyayibekelwe aboHlanga nguHulumeni wamaBhunu uNyembezi wazihlanganisa nabashicileli bakwaShuter and Shooter eMgungundlovu. Umsebenzi wokulondolozwa kolimi awenzile ehlanganyela nabashicileli ungaphezulu kakhulu kokuqonda komuntu. Empeleni nokuthi namuhla izizukulwane zikaZulu zinakho ukuziqhenya ngolimi lwazo kungenxa yababhali abasebenzisane nalaba bashicileli kukhona uNyembezi phakathi kwabo. Kwakungakhethwa okwakumele kubuthelwe ndawonye. Kungabe ukhuluma ngomlando wesizwe, amasiko nemikhuba yaso konke kwaqoqelwa ndawonye ukuze siyisizukulwane sanamuhla kube sisakwazi ukukhomba okuyikho olimini nasemasikweni ethu.

Namuhla sithe kokaNyembezi ake sihloniphe ubuciko bakhe ngokucaphuna izingxenyana ezithile emibhalweni esikwaze ukuyithola emitatsheni yezincwadi. Besingemumise yedwa njengentaba ngoba kubukeka kungakaze kube semvelweni yakhe okaNyembezi ukusebenza yedwa. Ungathi isisho ayesekele kuso impilo yakhe yileso esithi, “umuntu ungumuntu ngabantu,” lokho okubonakala ngomoya wakhe omvumela ukuthi asebenzisane nabanye abantu njengoba siphawulile ngasenhla.

Efi ka enkundleni yababhali ufi kele ezincwadini zomlando zababhali bokuqala abafana noMagema kaMagwaza Fuze esihloko sithi: Abantu Abamnyama lapho bavela ngakhona eyashicilelwa ngowe-1922; ekaJohn Langalibalele Dube ethi: Insila kaShaka eyashicilelwa ngowe-1933 nekaPetros Lamula ethi: Isabelo sikaZulu yangowe-1936. UNyembezi wafi ke wenza igalelo elikhulu ngamanoveli akhe amathathu afundwa kakhulu ezikoleni nangabantu abakujabulelayo ukufunda bengabheke kubhala zivivinyo ekugcineni. Eyokuqala yileyo ethi: Mntanami Mntanami yangowe-1950; Ubudoda Abukhulelwa ngowe-1953 naleyo ethi, Inkinsela YaseMgungundlovu ngowe-1961. Ngowe-1963 wahlunga iqoqo lezinkondlo elihlanganise izimbongi ezehlukene labizwa ngelithi, Amahlungu Aluhlaza, waphinda ngonyaka ofanayo waqhamuka neqoqo alibiza ngokuthi, Izibongo ZaMakhosi.

Encwadini Izibongo ZaMakhosi okaNyembezi yilapho ekhombise khona isineke sokuhola aboHlanga ngemvelaphi yolimi lwabo. Ngaphezulu kokubhala izibongo wazinika isikhathi ukuchaza amagama asetshenzisiwe. Lokhu cishe wayekwenza ngoba azi ukuthi ngenxa yokuthutheleka kwabantu emadolobheni amakhulu baya ngokuya beshiya imvelaphi yabo ngemuva okuhlanganisa ulimi namasiko abo.

Lokhu ukukhombisa ngokusobala encwadini yakhe eyinoveli ethi, Mntanami Mntanami lapho sibona umfana onguJabulani owayesuke emakhaya enemfundiso enhle yasekhaya ephenduka isilwane uma esesedolobheni. Nasencwadini yakhe Inkinsela YaseMgungundlovu uNdebenkulu ukufunda kwakhe kuncike ekulahleni ulimi lwakubo anamathele kolwesiNgisi alubona lumenza ehluke kwabakwabo.

Kuningi kakhulu esingakuchaza ngaleli ciko lakwaNyembezi okwenza ukuthi umcimbi wangale mpelasonto lapho uma wayephilile ubezobe egubha iminyaka eyikhulu edla anhlamvana. Nokho sithi imisebenzi ayishiye ngemuva iyona esiyokwenza leli ciko liphile ingolokodwane yeminyaka. Ukube belisaphila cishe belizoke lingcweke nezinye izingwazi ezisekhona nesezadlula ngokucaphuna emibeleni yolimi egwansile ezisishiyele yona. Kwesizocaphuna kubo nguye okaNyembezi, kube ngoSolwazi uNxumalo, uNtuli noKunene kube nguR.R.R. Dhlomo noB. B. Ndelu. Ake sibacaphune: “Mphakathi waseNyanyadu, uhambo lwami luqondene nokusiza isizwe sakithi esinsundu. Ngiyakuthanda ukukugcizelela lokho. Angitholi lutho ngalokhu ngoba angifuni lutho, angifuni holo. Mina ngingumuntu onezinto zami. Njengoba eke wathinta uMgcinisihlalo, ngingumuntu onezindawo zami. Angisiye umuntu ohluphekayo nomuntu olambayo. Lapho ngivela khona ngiyahlonishwa kakhulu. Akekho noyedwa umlungu ongaziyo othi lapho engibhalela angalandelisi ngelesikwaya emva kwegama lami.” (Nyembezi: Inkinsela yaseMgungundlovu)

Nango noSolwazi uNxumalo encwadini yakhe Ngisinga Empumalanga simcaphuna:

simcaphuna: “Kwakulindeleke ukuba intombi ibe nohla lonke lwamazinyo olusaphelele. Kwakuthandeka aluthotho, ezoklela aqhakaze okwamalanda ehlezi phezu kwezikomo zeluka emagqumeni aluhlaza. Eziningi zezintombi ezazikhethwa zazinemizi ngamibili ngamithathu ebusweni. Ezinye zazo zazifocoka izifaca ezihlathini lapho zihleka. Izintombi ezazikhethelwa ukuba ngoNdlunkulu zaziba nesikhumba esihle, esithambile nesicwazimulayo, zikhanga njengesithelo esesivuthiwe. Kwakungakhethwa ezimhlophe kakhulu kuze kube sengathi umuntu akasenalo igazi, noma ezimnyama kakhulu kuze kube sengathi intshede yamalahle. Kwakukhethwa ezinamehlo ahloniphile, angayaluzi kodwa agqamile, ngoba kungayisiza ngani imbali ukuba yinhle kodwa ibe icimezile iyimpumputhe na? Kwakuthandeka amashiya abonakalayo nazongolozeke kahle. (Nxumalo: Ngisinga Empumalanga)

Nango uNonkamfela ngebutho, okaNdelu naye ecikoza kundabamdlalo yakhe. Asimcaphune: Mpande: Ngithole kubili; ngidinga okwesithathu.

Okwesithathu yiwo amandla engiwafuna kuwe.

Okokuqala ngithole ukuthi ekuthezeni kwabo

Bathe beqonde eMpumalanga yehlathi oMkhazane

Babona intengu isukela igomonqo ilingqofa

Layendayenda labhabazeka phambi kwabo

Besankemile yile nkiyankiya bangithozisa

Iphupho lami lenyathi eyayidindilizile Ihlatshwe ngenye kade zikhiphana umkhaza.

(Ndelu: Mageba Lazihlonza)

USolwazi uNtuli besingeke samshiya ngaphandle uma uNyembezi ethweswa uphaphe lwegwalagwala lapho esizekela ethi:

Yamnandi le nto yabantu abadala. Izinyawo zisuswa kanye kanye, zithi zisephezulu, kusikazwe ngapha, kubuye kusikazwe ngale, bese kushaywa kanyekanye phansi. Nezanganhlanye belu zisuswa kancane, bakhombe lena, bakhombe lena, bakhombe phansi ngenkathi nezinyawo zishaya phansi. Bonke kodwa bebedlela ogageni esalukazini eside esimnyama ebesize sihline kuvele izinsini zaso ezibomvu, nezihluzwana ezithi lecelece, ubone nje ukuthi sesiyalibona isoka laso elithi lalinesihluku esingangobaba.

(Ntuli: uBheka)

Asiphethe ngokaMdabuli uSolwazi uMazisi Kunene lapho ethi khona: “Kulapho umshana uDingane anikela khona,

Wathi efi ka wayesemlindele uSoqili wakithi.

Usethi kuye emphuthuma: “Bengikulindele mfana kaMpikase

Ngiyazi unjengolwandle lona luhlala lugubhelana

Angazanga kodwa uzawushesha kangaka amanxeba esebomvu.”

See Also

Washo emkhumbuza lona inxeba lelo lakoMatiwane,

Lona uyazi ulibelethe ngamagqubu akhe emihla ngemihla ethi kubalandeli: “Ngisinde ngamadlozi umnewethu engichilizela ezitheni.” Kwaba wukuba esaqhubeka uMkabayi ethi kumnta kamnawabo: Engathi imicabango yethu iyenana nasekujuleni kwayo.”

(Kunene: UNodumehlezi kaMenzi)

Singeyiqagule singezangoma indlela abengaphendula ngayo okaNyembezi ngalo mnikelo wamagama obuciko okumkhumbula. Nokho uma sibheka inkambo yakhe yokusebenza kanzima cishe ubengaphendula ngamazwi asenkondlweni kaS.G.T.L. Mzobe eqoqweni lezinkondlo

Amahlungu Aluhlaza lapho ibinza

lokugcina lifundeka kanje:

Sebenzani ngokuzinikela,

Ukuze nithol’impumelelo

Nithuthukis’ ilizwe lakithi

Ngokwenz’okusemandleni enu;

Phambili maqhawe e-Afrika.

(Mzobe: Amahlungu aluhlaza)

Umcimbi wokubungaza ikhulunyaka lempilo kaSolwazi uSbusiso Nyembezi uzobanjelwa eGolden Horse Casino eMgungundlovu ngehora lesi-6 ntambama zingama-23 kuLwezi wezi-2019.

Scroll To Top