Now Reading
I-The Playhouse iqhubeka nobumnandi bokusonga unyaka
Dark Light

I-The Playhouse iqhubeka nobumnandi bokusonga unyaka

Sisaqhubeka nokwethula izinhlelo ze- The Playhouse Company zokulethela abathandi bezobuciko injabulo ethe xaxa nelungele umuntu ngamunye njengoba kubhekwe emaholidini kaKhisimusi. Ngaphezu kwezinhlelo zobumnandi esizethule ngesonto eledlule kulo leli phephandaba kusekhona ezengeza phezu kwazo abathandi bezobuciko abangakhetha kuzo okuyilezi ezilandelayo.

JOKER IS QUEEN

(13-14 kuZibandlela eDrama Theatre)

Uyohleka kube buhlungu isisu eDurban Playhouse ngalo mdlalo omumethe amahlaya nowulethelwa ngosaziwayo besiteji, ifilimu nethelevishini. Lo mdlalo ukulethela uLeeanda Reddy owazenzela igama kule midlalo (Isidingo, i-3 Days to Go, iScandal noMr Bones 2) noKaseran Pillay yena omazela kulemidlalo elandelayo (iGoing Nowhere Slowly, uMr Bones 2 neBinnelanders). Bobabili laba bakulethela imidlalo yamahlaya eyishumi engahlobene enabalingiswa abangama-24 abadlala ngezindlela ezikhangayo nezehlukile emdlaweni iJoker is Queen.

Lo mbukiso oshelelayo uyiqoqo lweziqephu eziwuvuthondaba lwemidlalo yeshashalazi eyalethwa yiqembu elifanayo neyaba yimpumelelo ngesikhathi esedlule. Lena yimidlalo efaka phakathi iBuckled, iQueens of Comedy, i-Old School ne-150 Years and Still Laughing.

Lona ngumdlalo onamahlaya ngendlela ongakaze uyibone. Abalingiswa bavezwa ngendlela enokuguquguquka ngokushesha kwezambatho, izinwele zokufakelwa nendlela yokuphimisa amagama. Uyohlangana nomhlengikazi okhathazekile, uthisha oxakekile, umphathisikole osehanjelwe yiminyaka, osiyazi abazitshelayo abaseNdiya bokuqala ukufika kuleli, abazididekele ngezindlela ezehlukene nalabo abangaxhumi ndawo.

Indaba ithinta ngokungagxili kumaGupta, uMkhosi Womhlanga kanti amahlaya aqhuma lapho kungalindele khona muntu njengasemngcwabeni, kuzeluleko ngeziqukathi zamaplastiki nezindlela ezehlukene zokushaya ivuvuzela.

Indawo edlalwa ngumlingisi onesasasa uReddy yesidakwa esilahlekelwa yikho konke nenjulabuchopho yokuzakha u-Uncle Eric uzoyithola emdlalweni; ihambisana nesibhedi somhumushi wolimi lwezithulu isign language esinguPillay esiyokuhlekisa kube kubuhlungu isisu. Ungayikhohlwa indoda ehlekisayo eyiTamil enikeza izeluleko zomshado ongadli zindodla zemali kuQueen Elizabeth.

Umdlalo iJoker is Queen uboniswa ligamenxe elesi-7 kusihlwa ngoLwesihlanu nangoMgqibelo ziyi-13 ne-14 kuZibandlela. Amathikithi abiza i-R150 ne-R180 lilinye. Angathengwa ePlayhouse box-office – noma ngokushayela inombolo (031) 3699 596/40 noma online nakwaPick N Pay via WebTickets (uma unenkinga shayela u-086 111 0005)

HORN HANG UP JAZZ CONCERT

(20 kuZibandlela eDrama theatre)

Uma kuyiqiniso ukuthi ungumthandi wejazz ongazenzisi ngeke lakuphuthela leli khonsathi onhloso yalo kungukuhalalisela amaciko ahlonishwayo kulo mculo aselokhu ayibamba ngeminyaka yowe- 1950 nasadumile nanamuhla. Lab abaculi bobabili asebeneminyaka engama-86 yitenor saxophonist uMoses Sefatsa nomculi u-Adolph Kunene abahlangana ne-Umkhumbane Jazz Ensemble eminyakeni engama-20 eyedlule baqamba unqambothi lwamaculo.

Kulo nyaka, bobabili uSefatsa noKunene baqoke ukuthatha umhlalaphansi emculweni kodwa kulokhu bazobe bezibambele mathupha kuleli khonsathi lokuhlonipha igalelo labo emculweni.

Kuyobe kukhona ne-Umkhumbane Jazz Ensemble, iqembu elinomdlandla elihambisana nabafuthi betenor sax ababili, ama-alto saxophonist amabili, abashayi betrumpet, umdlali webase, umshayi wamadrum nowekeyboard. Umculo wabo unesigqi samarabi kanti uzwakala kahle uma uhambisana kahle nebhendi enkulu.

Kulolu hlelo kunemizwilili emibili yaseThekwini okungoNatalie Rungan; umculi odlala isiginci u-Ernie Smith; iciko elibuye libe nguthisha womculo uMthobisi Mthalane nomdlali wezinsimbi uVictor Sithole, umculi uXolisa Dlamini nomdlali wesiginci nochwepheshe womtshingo u-Elias Ngidi kanti uhlelo lonke luyobe luphethwe wumsakazi woKhozi FM uMandla Mdletshe. Leli dili lomculo liyoba ngoLwesihlanu ziyisi7 kuZibandlela ngehora lesi-7 kusihlwa

Amathikithi abiza i-R100 ne R125. Angathengwa ePlayhouse box-office – noma ngokushayela inombolo (031) 3699 596/40 noma online nakwaPick N Pay via WebTickets (uma unenkinga shayela u-086 111 0005)

A CHRISTMAS CELEBRATION

(21-22 kuZibandlela e-Opera theatre)

Lobu bukhazikhazi bekhonsathi lomculo nomdanso kuhlangene nomculo wamakhwaya nowezimfijoli liwumcimbi ongeke wafisa ukuthi ukuphuthele nangengozi. Empeleni liyindlela efanele yokuzijabulisa ngesikhathi sikaKhisimusi neyokuvala unyaka wezi-2019.

Umcimbi uyonandiswa wubukhona beKZN Philharmonic Orchestra ishayelwa uLykele Temmingh, iPhakama Dance Theatre yePlayhouse Company Kanye nePlayhouse Chorale. Umqondisi womcimbi wuRalph Lawson. Kubaculi abangamasoloists kuyonandisa uShelley McLean, u-Aubrey Poo, uWayne Mkhize noJoel Zuma abethembisa ukwenza into yamehlo baphakamise imimoya yabayobe behambele umcimbi ukuze bahambisane nesigqi sesikhathi sikaKhisimusi.

Umculo ungoMgqibelo ligamenxe elesi-7 kusihlwa, zingama-21 kuZibandlela nangakusasa ngeSonto zingama-22 ngehora lesi-2 ntambama ePlayhouse Opera Theatre.

Amathikithi omcimbi A Christmas Celebration abiza i-R120 ne-R150. Angathengwa ePlayhouse box-office – noma ngokushayela inombolo (031) 3699 596/40 noma online nakwaPick N Pay via WebTickets (uma unenkinga shayela u-086 111 0005)

OKWETHU COMMUNITY ARTS FESTIVAL

See Also

6 kuZibandlela e-Uvongo Town Hall; 7 kuZibandlela eKokstad Youth Centre

Lena yindlela yeThe Playhouse Company enesasasa yokuxhumana nemiphakathi esebenzisana nayo. Nakulokhu njengokwejwayelekile iThe Playhouse Company iletha emphakathini ingxubevange yobumnandi bamahhala bulethwa ngamaciko endawo.

iThe Playhouse Company inenhloso yokuvukuza ithalente elisha ngokuvezela intsha amathuba oqeqesho nokunakekeleka ngezinhlelo ezakhelwe ukuyithuthukisa kwezobuciko. Inhloso ukubeka le ntsha ezingeni lokuthi igcine ikulungele ukuletha imisebenzi enesisindo sokugibela esiteji sasePlayhouse ngokungenamahloni.

Ukudluliselwa kwamakhono entsheni, singakubali ukukhulisa ngokushesha amaciko asemiphakathini ukuze akwazi ukukhokhelwa ngekhono lawo kuyindlela ebaluleke kakhulu neyiso elibuka kude lokukhulisa inani lezihlwele ezihambela imicimbi yeThe Playhouse Company.

SUNDOWNER CONCERTS

ePlayhouse Cellar

Uchungechunge lwamakhonsathi amahhala angumshonisalanga nathandwa ngendlela eyisimanga (Sundowner Concerts) ethulwa yiThe Playhouse Company abukeka ezodonsa izinkumbi zabantu ngesikhathi sikaKhisimusi. Umculo uqala ligamenxe elesi-5 ePlayhouse Cellar kanti uhlelo lulonke lumi kanjena:

Lu-1 kuLwezi:

Kuyocula i-Afrosoul neThobani’s Band, kube ngosonkondlo oNhlakanipho Nguse, u-Athingahangwi Ramabulana, uSithabiso Nzala noKhwezi Becker. Ziyisi-6 kuLwezi: U-Amanda Mo, uNhlanhla Sibisi, nosonkondlo abasazoqinisekisa ubukhona babo.

Ziyi-13 kuZibandlela:

UVusi Mkhize noNjabulo Nzuza, Kanye nosonkondlo abasazoqinisekiswa. Zingama-20 kuZibandlela: IDani Foster Trio neCebo Ngema Band nosonkondlo abasazoqinisekiswa.

Scroll To Top