Now Reading
Ulwandle olubizela konke kulo lumbizile noGwala
Dark Light

Ulwandle olubizela konke kulo lumbizile noGwala

Kukhona izinto noma amaqiniso esizalwa ekhona nayoma ungunaphakade. Lamaqiniso kawancikile ekutheni thina njengabantu sicabangani. Elinye lalamaqiniso wukufa. Akukhathali ukuthi sicabangani noma sifisani. Ukufa kuvakasha kuyo yonke imizi nemizana. Kudla amaKhosi namafelankosi , kudle amakhosazana namatshitshi ngakho belu ngoba kona kungukufa. Kwala ngisho umuntu esekunxusa ukuba kuvakashele kwabanye okubonakala ukuthi kubafanele kepha kona njengempaka yomthakathi kume ekutheni kuya lapho kuthunywe khona.

Ngempelasonto eyedlule ukufa lokhu kusibekele umuzi wakwaGwala eMpendle kwadla ilunga lomndeni, uMnu uXolani Gwala. Angingabazi ukuthi ukuthi kufa ndini bewazi ukuthi kulokhu udosi lwakho kalutinyelanga nje kuphela abangoGwala ngesibongo kepha kugadle nakithi sikude le. Isililo ngoGwala siphazamise ukwenama obekukhona kokunqoba kweqembu lombhoxo nelidle amaNgisi eJapan. Besikhona isizathu salokhu, ngoba sonke uGwala besimthanda sibukela nakuye.

Izingcithabuchopho zasendulo zake zaluleka ukuthi impilo le yisifundo ngomuntu nangomphakathi othintekayo ngaloyo muntu. Uma uvumelana naleli qiniso umbuzo osobala ngothi yini esiyifunde ngoGwala noma nje ngithi ngempilo yakhe? Ngoba ngiwumuntu oneshwa nothi angaphawula bese ukukhuluma kumnamathela ngizogega ekuphawuleni ngengingakwazi nginike amathamelangozi asho akufisayo njengoba njalo uma ukufa kuhlasele kumuntu ongangoGwala akuhlali kungekho abakhuluma ukwedlula abebemazi eduze loyo oguqile .

Mina ngizokhuluma ngesigameko engisaziyo nengangikhona senzeka. Unyaka kwabe kungowezi-2005 lapho kwakumele ngithathe isinqumo sokuba ngiyeke ukusebenzela inhlangano engenzi nzuzo i-Institute for Democracy in South Africa (IDASA).

Lesi kwabe kuyisinqumo esingelula ngoba kwakungasho nje kuphela ukuthi ngiyophelelwa yiphalishi kepha kwakusho nokuthi ngizoncishelwa yinkundla yalokho engabe ngikwazi kangcono, okuwukuhlaziya ipolitiki yomhlaba nepolitiki yomnotho. Kwafuneka ngithinte ibutho lami elabe lihlome ngabesilisa nabesifazane abanamava ukuze bangicije babuye bangikhalime uma ngabe engangikwenza kulihaba. UGwala kwaba ngomunye wabantu engabathintayo ukuthi abangikakise le nyamazane.

Kwabe kungusuku lwangeSonto kusihlwa seligamenxe elesikhombisa uma ngikhumbula lapho ngaluhloma khona ucingo kule nsizwa, engisakhumbula nokuthi kwabe kuyiNokia esagolide. Saphendula isilwane somhlolo ngelikhulu izwi leli “Mtaka, uyaphila nsizwa yakithi?”, kusuka lapho ngabe sengazi ukuthi selihlangene ikhonco.

Kukho konke esakukhulumayo noGwala laba linye elagoqa inkulumo lapho ethi uyongeseka kukho konke engikwenzayo. Nembala kwathi lapho sengiphumile kwa-IDASA sengiqambe inkampani yocwaningo Ingabadi Group nengabe ngisebenza kuyo nabantu abasha ababesemanyuuvesi kwafika isikhathi lapho kwabe kumele sibe nenkulumompikiswano yamaqembu. Unyaka kwabe kungowe-2009 usuku zili-14 kuNhlaba ePlayhouse eThekwini . Lapha kwabe kukhona amaqembu ayisi-8 ayengenele ukhetho okwabe kuyi African National Congress, iCongress of the People, iWomen Forward, iDemocartic Alliance , Inkatha Freedom Party, iAfrican Christian Democratic Party , i-United Democratic Movement kanye ne South African Democratic Congress.

Kwathi ungakaqali umcimbi sabe sesihlangana noGwala eRoyal Hotel sibhunga nje ngobumqoka bomsebenzi ozokwenzeka kepha sabuye sakhuluma ngepolitiki yezwe kakhulukazi lapho kuthinteka khona aboHlanga. Ekupheleni kwenkulumo yethu savumelana ukuthi lesi sithangami asibe yisiqalo senkundla lapho kuzofundiswa khona aboHlanga ngolimi lwabo lokho esakubiza ngokuthi yipolitiki yangempela. Sakusho lokhu ngoba sabe sidumele ngokwabe kwenzeka ezweni lapho abalweli benkululeko kubukeka sebeyizibukeli entweni yakwabo. Sakhuluma nangotwayi olwabe luhlasele iSABC ayesebenza kuyo nolwabe luqeda umdlandla wokusebenza kulabo ababemnene nabaqotho njengoGwala.

Sekungumlando ukuthi washiya uGwala kwaSABC nami ngethula iphephandaba laboHlanga nasemsakazweni uKhozi FM sangenisa ngohlelo iHlaziya Ipolitiki ngolimi lwakho nokwabe kwenza lokhu esabe sikudingida okuwukufundisa aboHlanga ngepolitiki yangempela. Kungalesi sizathu nokunye ngidumele nje uma ukufa kukhetha uGwala kubo bonke abantu ekubeni umsebenzi wokufundisa isizwe usemningi kangaka.

See Also

Angifihli ukuthi uma lezi zindaba ngizizwa ekuseni lapho uMnu uNjabulo Miya engibikela ukuthi asisesodwa kepha isivakashi esingukufa sesikhona ngaliphimisa elokuthi: “Awu ukube bekubuzwa kimi ukuthi ukufa lokhu kungqongqoze kuphi bengingechithe sikhathi ukukhomba, ngoba naba ozibanibani kabalusizo lwalutho.”

Pho ukufa kuyezwa yini, kwake kwezwa bani lokhu kwehlula abathandazi nezinyanga? Ingani lisuke seliphumile igama, indawo nendlela umuntu ayohamba ngayo.

Iqiniso lithi kasekho uGwala. Yithi esikhona okumele uma kukhona esikufundile ngempilo yakhe sikwenze. Sekuphele konke ngoMgqibelo, sebekhulumile abakhula naye, bakhuluma abasebenza naye, wakhuluma nomakhelwane kanye nomfundisi. Lapho amafosholo esewenzile umsebenzi wawo wokuthela inhlabathi, sekunguthuli othulini kwababemazi ngempela uGwala kuyosa , iqiniso lokuhamba kwakhe liyobe linsonsotha kungemnandi.

Kungasekho ukusho okutheni ngoba phela ulwandle olusondeza konke kulo selokhu kwathi nhlo kulokhu lusondeze uGwala. Aah! Ziphansi izinsizwa, engabe thina siyokhomba ziphi izibazi.

Scroll To Top