Now Reading
IThupelo ibuyisa ithemba ngekusasa lezobuciko
Dark Light

IThupelo ibuyisa ithemba ngekusasa lezobuciko

UNKS uWitty Nyide okunguyena obenikwe umsebenzi wokuhlanganisa inkundla yamaciko emikhakheni eyehlukene uzizwa ebuyelwa yithemba ngempumelelo ezuzeke ngalokhu kuhlangana kwamaciko izinsuku eziyishumi esebenza ndawonye. Le nkundla ebizwa ngeThupelo ngokujwayelekile ihlanganisa amaciko asemikhakheni eyehlukene okungaba wukudweba, ukuthwetshulwa kwezithombe, ukuqopha, izinkondlo nokunye. Kulo nyaka amaciko abehlanganele e-Ikomkhulu Art Studio eku-Ambassador House eMgwaqweni uMonty Naicker maphakathi neTheku. Yaqala ziyisi-7 yaphela ngombukiso wemisebenzi ekade ihlanganiswa ngamaciko ngoMgqibelo ziyi-17 kuyena uLwezi wezi-2018.

Engxoxweni ekhethekile uNks uNyide abe nayo neBAYEDE ubeke kanje: “IThupelo ibuyisa ukuhloniphana kumaciko ngoba awukho umsebenzi obukelwa phansi kunomunye. Wonke umuntu ukhombisa ikhono lalokho akwazi ukukwenza kahle ngaphandle kwengcindezi yokuthi umsebenzi wakhe wobuciko uqhathaniswe nowabanye. Isibonelo esokuthi ngokwejwayelekile umsebenzi wezandla onjengokutshutsha ubuhlalu, ukubumba izinkamba nokunye uvame ukunganikwa inhlonipho esezingeni elifanayo nokudweba, kodwa lapha kuThupelo singamaciko siyalingana futhi sibaluleke sonke. Akubhekwa zinga lemfundo nabukhazikhazi bendawo umuntu aphuma kuyo,” kubeka yena uNks uNyide.

IBAYEDE ingene yagxila ngokube yisidingo sokubuyiswa kweThupelo eselokhu yagcina ukuza kulesi sifundazwe iKwaZulu-Natal ngonyaka wezi-2006. Ngalowo nyaka yayibanjelwe eShiyane (eRorkes Drift), isezingeni lamazwe omhlaba, emva kwalokho yabe isithuthela eCape Town. UNks uNyide ube esekhipha ingonyuluka ngezinkinga ezikhungethe indima yezobuciko. “Isimo asisihle njengoba sibukeka uma ukude nale mboni. Njengoba izwe laseNingizimu Afrika lizama ukuzikhipha engcindezelweni egxile emlandweni wenqubo yobukoloni, nalapha kwezobuciko yiso leso. Sizungezwe yizimakethe ezifuna ukulawula amanani okumele sidayise ngawo imisebenzi esiyijulukele kanzima singamaciko. Ngakolunye uhlangothi, kwalona ihlo okubukwa ngalo imisebenzi esiyenzayo ligqoke izibuko zasentshonalanga. Imisebenzi yethu yobuciko ibukwa ngokuthi isondele kangakanani kweyoPablo Picasso noVincent van Gogh okungabadwebi basentshonalanga.

Thina maciko oHlanga asinikwa ilungelo lokubuka izinto ngendlela yase-Afrika noma-ke yomhlaba jikelele. Ngokwabasicindezeleyo simelwe ukuhumusha izinto ngendlela esifunzwa ngayo. Usuke ungaselona iciko uma sekunjalo kodwa usuke usugwamandiwe ungasazicabangeli ngokwakho,” kubalisa okaNyide.

Uqhubeke wathi umlando obhalwe phansi ngezobuciko uyalifenyisa iqhaza laboHlanga kulo mkhakha. Kubhale abamhlophe kwabhalwa futhi nangabo kube kodwa izwekazi i-Europe licetshiswe yimisebenzi eyadunwa kwelengabadi i-Afrika eminyakeni eminingi eyedlula.

“Iqhaza lenkundla efana neThupelo lisekuthini amaciko asebenze ngokukhululeka zingekho lezi zithiyo ezibalwe ngenhla. Uma amaciko ehlangene kuThupelo kusetshenzwa kuyinhlanganisela yamaciko asengamavukana nalawo asemnkantshubomvu. Isibonelo nje, kuThupelo yaseShiyane iciko elahlanganisa konke kwanguMnu uThami Jali onomlando omude kwezobuciko bokudweba kanti namanje sinoMnu uPat Kagiso Mautloa naye onomlando oncomekayo kulo mkhakha. Amaciko asafufusa athola ugqozi kulabo asebeyihambile indlela bahlangana nezinkinga bazixazulula. Ngaphezulu kwalokhu iThupelo inikeza iciko ithuba lokuzihlolisisa, liveze imizwa yalo yangempela ngalokho okulinikeza ugqozi lwelikwenzayo. Ngaleyo ndlela lizizwa liyingxenye ephelele yomhlaba wobuciko emikhakheni eyehlukene,” kusho uNks uNyide.

UNks uNyide uhlebele iBAYEDE ngokwamdonsela kulo mkhakha wokudweba. Ubalise kakhulu ngomndeni nangomphakathi waseBulwer akhulela phakathi kwawo. Uthe, ‘Lapho ngiqhamuka khona izwi lengane nelomuntu wesifazane ngikhule lingalalelwa nhlobo. Ukudweba ephepheni kwagcina kuyindlela yokukhipha imizwa engamafindo agqibelene ngaphakathi kimi. Yikho lokhu okwangidonsela eNyuvesi Yezobuchwepheshe yaseThekwini ngayokwenza izifundo zeFine Arts. Uyabona-ke kwagama nje elithi ‘Fine Arts’ liyinkinga ngokwalo ngoba likuthatha likufake ebhokisaneni elithile elaziwa ngumninilo kuphela. Igama u ‘fine’ lisho ukuthi kunomuntu othile ozocwaninga umsebenzi wakho futhi kube nguye oshoyo ukuthi ulunge uma ukusiphi isilinganiso. Likhona iqiniso lapho?’ Kusho uNks uNyide kubonakala ukuthi lento imphatha kabi ekujuleni kwenhliziyo. ‘Ngomsebenzi wobuciko ilapho sikhululeka khona, sizululeke ngokwengqondo nomphefumulo. Njengoba ngichaza isimo somndeni nomphakathi engikhulele phakathi kwawo kuyacaca ukuthi ndlelathize mina ngangiyisiboshwa esingavunyelwe ukusho lokho esikucabangayo. Manje-ke uma nakuwona umkhakha wezobuciko sizozithola sishayelwa imithetho engaphathelene nobuciko kodwa egxile kakhulu ebaleni lesikhumba somuntu siyokhululeka nini thina njengamaciko?’

UNks uNyide ubonge kakhulu iqembu i-Amasosha ngokubavulela indawo yokubambela isithangami seThupelo. UNks uNyide njengamanje ufundisa eNyuvesi yaKwaZulu-Natal e-Edgewood Campus, ePinetown, oPhikweni oluqeqesha othisha abazofundisa iFine Arts. Njengamanje uNks uWitty Nyide uneziqu zeMasters kuFine Arts kanti usazimisele ngokuqhubekela phambili, kwazise yena usemkhakheni wokufundisa omphoqa ukuthi ahlale njalo ehlome ngolwazi oluthe xaxa.

Ukubaluleka kwesikhungo iRorkes Drift

Elinye iciko elivumelane noNks uWitty Nyide ngokubaluleka kweThupelo wuMnu uPat Mautloa obelethelwe ukuzolekelela njengeciko eselimnkantshubomvu kwezokudweba nelazi ngezinhloso zeThupelo kusukela isungulwa. Engxoxweni uMnu uMautloa abe nayo neBAYEDE, ngaphezulu kokukhuluma ngobumqoka beThupelo ukhale ngokunganakwa kwesikhungo esenza lukhulu ukwakha amaciko, okuyiShiyane (iRorkes Drift) ngaphandle kancane kwedolobha iDundee maphakathi nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Ephawula uMautloa ubeke ngale ndlela:

“Ngikholwa wukuthi sonke isikhathi sempilo sifika nokwaso okwehlukile. Isikhungo saseShiyane naso safika sedlula. Nokho kuyamangalisa ukuthi noma ngabe ukusiphi isifundazwe lapho kukhulunywa khona ngomkhakha wezobuciko uyofica iciko elakhiqizwa yilesi sikhungo kuyilona elilawula izinto futhi konke likwenza ngendlela encomekayo. Lokhu kukhomba ukubaluleka kweRorkes Drift empilweni yezobuciko kuleli. Kuyamangalisa nokho ukuthi uHulumeni abukeke engenandaba nokufa kwalesi sikhungo,” kubalisa uMautloa.

Eqhubeka uMautloa uthe, “Ukubona iThupelo iba yimpumelelo ngalolu hlobo kimina kuphelelisa umsebenzi owaqalwa eShiyane. Sekunethemba lokuthi ikhona imbewu eyosala ngemuva ibe ngumkhombandlela kwabakhulayo. Maqondana nokuthi iThupelo ibe seThekwini lokho kuzokwenza ukuthi iTheku lingasaleli ngaphandle kwezobuciko. Ngibone ikhono eliyisimangaliso elilele entsheni yaseThekwini namaphethelo. Engikufisayo wukuthi ngokuzayo inkundla enjengalena iphume emadolobheni amakhulu kodwa iye emalokishini lapho aboHlanga bezinze ngobuningi babo khona,” kubeka uMautloa.

Esephetha uhambe phezu kwamagama abanye okuthi lesi sikhungo siyadinga ukuvuswa noma-ke indlela yokusebenza ingaseyokufana neyakuqala ngoba izikhathi esiphila kuzo sekungezinye.

IThupelo yowezi-2018 ibixhaswe ngezimali yiGreatmore Street Studios eseWoodstock eCape Town. EThekwini ibisingethwe yiqembu le-Amasosha Art Movement okuyinhlangano yamaciko eholwa nguMthobisi Maphumulo. Le nhlangano isebenzela kwaNombolo 407, iKomkhulu Art Studios, Ambassador House, eMgwaqweni uMonty Naicker maphakathi neTheku.

See Also

UMnu uThami Rutherford Jali ngomunye wezingwevu ebezelekelela ngokukhuthaza amaciko kuThupelo. Naye uJali njengoMnu uMautloa ukhale kakhulu ngesikhungo saseShiyane uHulumeni asiyekelele ngokungasivusi. Ngokwakhe lesi sikhungo ngabe senza lukhulu ukuthuthukisa amaciko esifundazweni.

UJali ephawula ngendlela izinto ezihambe ngayo kuThupelo yalo nyaka ubonge kakhulu inhlangano yamaciko azibiza nga-Amasosha ngokunikela ngendawo obekusetshenzelwa kuyo i ‘Komkhulu’. Uthe, ‘Engikuthandayo ngamaciko Amasosha wukuthi akhuluma into ayenze futhi awakhutshazwa wukungabi bikho koxhaso oluyimali. Ayaziphandela, asebenza kanzima. Yilokhu okudingeka amaciko azifundise khona, ukuhlangana nokusebenza kanzima. Amasosha ayisibonelo esihle kithina sonke,’ kusho uJali.

UMnu uPaul Sibisi ongomunye wabadwebi abakhiqizwa yisikhungo iShiyane uthe ukuhlangana kuThupelo kubuyise kuye izinsuku ezindala lapho iThupelo yayisesekwa ngokuphelele ngezimali kubhekelwe nezindleko zokulala kubo bonke abaneqhaza. Ukhale kakhulu ngokungabi bikho kahle koxhaso ngokwezimali wathi,

‘Ukuqhelelana nendawo okusetshenzelwa kuyo kunenkinga yokuthi amaciko alawulwe kakhulu yisikhathi ngoba uma sekuhlwile nezinto zokuhamba nazo ziyancipha. Uma kwenziwa lokhu thina maciko esikukhonze kakhulu nesikuphilelayo, ubusuku yisona sikhathi okusebenzeka kangcono ngaso sekuthule kuthe cwaka. Kusabuyela khona endabeni yokungaxhaswa ngokwanele ngezimali kwemisebenzi yobuciko,’ kusho uMnu uSibisi oncome kakhulu ukubambisana okube khona ngesikhathi kusetshenzwa wabonga neGreatmore Studios ngokubuyisela iThupelo eThekwini.

UMnu uSibisi ubabaze kakhulu igxathu eselithathwe yintsha esesezikoleni lokukhuluma ngokukhululeka ukuchaza imisebenzi yayo. ‘Izitshudeni lezi zikhuluma ngezihloko esasingeke nhlobo sadukela kuzo njengoba thina safunda ekolishi laseMishini. Ngaphezulu kwalokho intsha isifundise ukuthi kunezinto zokwenza imisebenzi yobuciko esasingakaze sicabange ukuthi zingake ziwele ezandleni zomuntu ongeyena ogunyaziwe. Laphayana nje ngibone umfundi esebenzisa ukhonkolo lona wasesibhedlela osiza abaphuke amathambo. Ngithuke ngagelekeqeka kodwa ngavele ngaba yihlaya nje bathi ukhonkolo sekuyinto okwaziyo nje ukuzithengela ekhemisi ngaphandle kokuxhumana nodokotela. Impela umuntu ufunda aze afe,’ kuphetha uBhovungana ephelile yinsini, kuzizwakalela nje ukuthi imphathe kahle iThupelo yangowezi 2018.

Ngokusho kukaNks uWitty Nyide, eyangonyaka ozayo iThupelo eyobe ilethe namaciko aqhamuka phesheya kwezilwandle iyobanjelwa eNottingham Road maphakathi nesifundazwe iKwaZulu-Natal ngoMbasa. UMnu uLoyiso Qanya obemele iGreatmore Street Studios wenelisekile ngomsebenzi weThupelo owenziwe eThekwini. Ukhuthaze amaciko ukuthi asheshe athumele izicelo zokuba yingxenye yeThupelo International yangowezi-2019.

Scroll To Top