Now Reading
Ungene ematekisini umswane wembabala
Dark Light

Ungene ematekisini umswane wembabala

Siveza amadede iMeya entsha yeTheku ezofikela kuwo nokungahle kucijise imikhonto embonini

Akulona ihaba ukuthi uMkhandlu omkhulukazi kwaZulu-Natal, eThekwini ubhekene notavatava. Lokhu kulandela isinqumo seMeya, ikhansela uZandile Gumede, oKaMajola, sokuhoxisa isinqumo sakhe sangaphambilini sokwesula esikhundleni. Nokho enye intabamlilo engadubula noma yinini ngethinta imboni yamatekisi kuleli dolobha. Namuhla oZul’azayithole emuva kophenyo olunzulu oluqale ngonyaka owedlule sebengaqinisekisa ukuthi isiphakamiso sezikhulu ezibhekele ezokuthutha kanye nekomiti loMkhandlu sokunika inkampani thizeni ithenda ebalelwa ezi-R27 650 700.00  ingahle idale omkhulu msindo nokungaholela ekungeneleleni kwezinkantolo nokuchitheka kwegazi. Ngokwamaphepha oZul’azayithole abanawo nakhuluma ngomhlangano weKomiti LeZicelo (Adjudication Committee)  nelabe lidingida isicelo somsebenzi esinguNo 1T-697: Provision of Change Management Advisory Services for Mini Bus Taxi Related Programs within the EThekwini Municipality, uMkhandlu usezinhlelweni zokuklomelisa inkampani eyakhiwe yizikhulu thizeni zamatekisi eThekwini.  Inkampani okunconywe ukuba igixabezwe ngethenda yi-eThekwini Metro Taxi Council (EMTC) Investment Company PTY (Ltd).

Ngaphandle nje kobunikazi isiphakamiso seziphathimandla ngesokuthi uMkhandlu usebenzise  iSigaba-36 nesivumela ukuthi uMkhandlu unikezele ngomsebenzi ungayilandelanga imigudu nemigomo ethize. Okunye nje okungeke kunakwe uma kukhishwa lo msebenzi wukuthi inkampani lena ayikaze isebenze selokhu yabunjwa ngonyaka wezi-2015, nokuthi angeke ikwazi ukuveza amabhuku kubancwaningimabhuku njengokulanda komthetho othi  lo mbiko womcwaningimabhuku uyadingeka uma umklamo womsebenzi wedlula izigidi eziyishumi. 

Phakathi kwezinto le nkampani okumele izenze eminyakeni emithathu yilena elandelayo: Ukuhlela ngokusemthethweni imboni yamatekisi okubandakanya okulandelayo: -Ukwakha kabusha imboni yamatekisi ukuze kube khona izinkampani ezingezesifunda nezikasosesheni, -Ukuqoqwa kwemininingwane yokusebenza ukuze kwakhiwe imiqulu yokusungulwa kwenkampani, izinhlaka zomsebenzi kanye nokuhambisana nokuqeqeshelwa umsebenzi, -Ukugqugquzela ukuzibandakanya kwabanikazi bamatekisi abathintwa yimisebenzi yedolobha edinga ukuzibandakanya kwemboni yamatekisi; -Ukuhlomisa ngamandla okukwazi ukwenza nokuqeqeshwa kwabanikazi bamatekisi kuhambisana nokuba semthethweni kwalo mkhakha.   Konke lokhu okungenhla kunokuvumelana ukuthi kuyisidingo ekuthuthukiseni le mboni nokho ingxenye yabanikazi bamatekisi kanye nezisebenzi zoMkhandlu bakhala ngokuthi indlela okwenziwa ngayo izogcina ihlukanise imboni phakathi nokuyisimo uhlelo olwabe luhlose ukusiqeda. Ngokwamaphepha Ozul’azayithole abawathole lapho kubhaliswa khona izinkampani, ubunikazi bale nkampani ngokwabantu abahlanu abasembonini.

Leli phephandaba ngokubona ubucayi bodaba likhethe ukungawadaluli amagama okwamanje. OZul’azayithole bazamile ukubathinta bonke laba baqondisi benkampani abahlanu okungaboHlanga abane nowomdabu waseNdiya. Siphumelele ukukhuluma nababili okuthe bangabuzwa basho okungefani. Umqondisi wokuqala esikhulume naye nokunguye omningi emaphepheni okucela umsebenzi kuMasipala uqale ngokubhoka ngolaka uma ebuzwa yintatheli ngokusunguleka kwenkampani, kodwa ugcine evumile ukuthi ikhona nokuthi imboni yamatekisi inolwazi olugcwele ngayo. “Kungani uphenya ngalolu daba lwale nkampani, yini inhloso yakho ngoba lena yinto yemboni engahlangene nawe njengentatheli. Awukwazi ukumane uqhamuke usuzongihlohla ngemibuzo ekubeni ungazange wacela kuqala ukuba sibonane ubuso nobuso, ukuze sihlale phansi sixoxe ngalo. Ngale nkampani sihlose  ukuzothuthukisa imboni yamatekisi. Abemboni bayayazi le nkampani futhi bayayemukela”, kusho lo mqondisi.

Ebuzwa ngobunikazi, ukuthi ngabe ngeyabo bobahlanu noma ngeyososeshini abathintekayo uvele wabhoka ngolaka  ethi akazimisele ukuqhubeka nokuphawula ngalolu daba ngoba intatheli imphazamise esemhlanganweni. “Ngicela nami ungihloniphe awuyeke ukulokhu ungihlohla ngemibuzo ngoba angiyazi inhloso yakho ngokulandela lolu daba. Ngikutshelile ukuthi uma ufuna ukukhuluma ngalolu daba kungcono uhlele umhlangano sibonane ubuso nobuso ukuze siluxoxe kahle. Okokuqala nje ngikutshelile ukuthi ungiphazamise ngisesemhlanganweni,” kusho lo mqondisi nobe esevala ucingo. Ngakolunye uhlangothi umqondisi wesibili usho okwehlukile njengoba eveze ukuthi “yima isazoqanjwa igama inkampani” ayikabi bikho. “Ngamanga aluhlaza ukuthi kukhona inkampani enjalo. Angazani mina naleyo nkampani. Ukuthi nje abantu bayakuthanda ukukhuluma izinto abangazazi,” kusho umqondisi wesibili. Ngokwesethulo esisayinwe nguNks uBabalwa Nyoka oyiProject Manager noMnu uThami Manyathi oyiNhloko yophiko olubhekele lolu hlelo  lomsebenzi bekumele  ube yizinyanga ezingama-36, uqale mhla lulunye kuNtulikazi uphele mhla zingama-31 kuNhlaba ngowezi-2022.  Bobabili laba basayina isincomo sokuthi umsebenzi lona awunikwe i-EMTC Investment Pty (Ltd).  

Imiklamo namavenge

Ngokwamaminithi omhlangano weConflict of Interest Committee (COI) wangomhla zili-14 kuNtulikazi ngowezi-2019 nowabe ubanjelwe ebhilidini iFlorence Mkhize egunjini iMarula ngehora lesithathu zine izinkampani ezabe zisethubeni lokucosha umsebenzi nezazifake izicelo.  Kulezi zinkampani kukhona i-Improchem (Pty) Ltd, I-UKZN Extended Learning, iProject Preparation Trust kanye ne-EMTC Investiment . Lo mhlangano waleli komiti wabe uhanjelwe yizisebenzi zoMkhandlu ngenhloso yokubheka ukuthi kwabafake izicelo kukhona yini abashayisana nemigomo yoMkhandlu okungaba ngabaqondisi noma yinkampani qobo.

See Also

Kwababekhona ngoMnu uSimilo Mbongwe (Internal Control), nowayenguSihlalo, uNks uSilindile Cele weSupply Chain Management Unit, uNks uNelIy Mbongwa wePerformance Management Unit, uNks uFikile Sigwebela weSupply Chain Management Unit, uMnu uVikash Deeplal we-Internal Control Unit, uNks uTholakele Ngubane weCity Integrity noNks uHlengiwe Sabela we-Internal Control Unit. Ngokomklamo womsebenzi kuzoma kanje : NgeProject Management, Institutional and Administrative Support izokhekhelwa izi-R2 867 480.00, kuthi ngeBusiness Restructuring izokhokhelwa izi-R4 096 400.00. NgeData Collection and Businees Plans izokhokhelwa izi-R4 096 400.00, NgeCapacity Building and Training izokhokhelwa izi-R2 048 200.00. NgeChange Management Advisory ikhokhelwe izi-R5 120 500.00, kuthi ngeStakeholder Consutations izokhokhelwa izi-R2 048 200.00.

NgeDisbursements izokhokhelwa izi-R2 048 200.00. NgeProvisional Sum for Specialist Consultant izokhokhelwa izi-R3 072 300.00. NgeContingency izokhokhelwa izi-R2 048 200.00. Isiyonke le mali ifinyelela ezi-R27 650 700.00. Esicelweni se-EMTC Investment  akucaci ngolwazi lwabo lwezinto ezimqoka  ezifunwa yilo msebenzi. Kepha edokodweni labo lokucela umsebenzi Ozul’azayithole abanalo kukhona uhlu lwabantu okubukeka sengathi balandiwe bafakwa kulo msebenzi. Ngokohlaka lokusebenza abalwethula bayisi-9 abantu abazosebenza. Nokho okumangazayo wukuthi abaqondisi laba abahlanu bakude le. Phezulu kukhona izifundiswa okufaka nodokotela wezemfundo (PhD: Education Policy Studies – UP kanye ne-Education Policy and Law Studies). Ohola lonke uhlelo egameni le-EMTC uneziqu zeBA Social Sciences – University of KwaZulu-Natal  kanye neHonours in Industrial Sociology. Ozobhekelela iBusiness Plan and Cost Modeling yena uneziqu zeMasters in Business Administration kanti owengamele iTraining and Capacity yena uneziqu zeMaster of Business Leadership (MBL) – Unisa. Nalapha ngenxa yobucayi bodaba amagama agodliwe. 

Bonke laba ngokomklamo bazothola izi-R2 000, 00 ngehora ngomsebenzi wabo. Kanti abaqondisi laba abahlanu bona bazocosha i-R1 400,00 ngehora kuyo yonke le minyaka. Kubantu abangaphakathi nangaphandle embonini iphephandaba elikhulume nabo nabanxuse ukuthi okwamanje amagama abo angavezwa ngenxa yokuphepha, bathe umsebezi wokuthuthukisa osomatekisi uyadingeka kepha okuzodala ukungaboni ngaso linye uma kungasazuzi wonke umuntu embonini. Omunye esikhulume naye embonini uthe: “Bonke laba bantu okuvela ukuthi sebangabaqondisi bebethunywe yithi njengoba sebengosomabhizinisi abazimele nje singazi. Umbuzo uthi njengoba bezehola bona ososeshini babo bazozuzani? Yebo uqeqesho siyaludinga kepha nemali ngokunjalo,” kusho lo mnikazi wamatekisi. Ozul’azayithole cishe isonto lonke bebethinta uMkhandlu ngenhloso yokuwukunika ithuba lokuziphendulela. Phakathi kwemibuzo ethunyelwe kuMnu uNdabezinhle Sibiya kanye noMnu uMusawakhe Mayisela  kube yilena elandelayo:

  1. Iyiphi indlela ebeniyisebenzisa ngqo ukunikeza inkampani engakaze isebenze umthwalo onjena?
  2. Ninaso isiqiniseko sokuthi leyo nkampani inawo amandla okwenza umsebenzi?
  3. Ngabe ubuholi be-EMTC Investment bunawo amandla njengabantu bebodwana noma abayimele kososesheni bayo?
  4. Ngabe indlela yokulawula nokubheka umsebenzi yenziwe ukuze niqaphe okwenzakalayo enkampanini?
  5. Yiziphi izinto enicabanga ukuthi nizobe senizizuzile ekupheleni kwenkontileka ehlongozwayo?
  6. Nizivumele nina ukuthi eminyakeni eyisithupha aniphathekanga kahle ngabeluleki bangaphandle. Manje ninaqiniseko sini ngenkampani enganalwazi, ngabe yona ayizokuniphoxa njengabanye?

Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi kukhona imizamo yokuthola wonke amaqiniso ngalo msebenzi kusetshenziswa abameli. Kulabo abafuna ukucaciselwa, phezulu eqhulwini bafuna ukwazi ukuthi iMeneja yoMkhandlu kanye neMeya bazini ngalokhu nokuthi kungani sekunenkampani ezimele odabeni lwemboni ethinta amakhulu abantu. “Asizona izidlova lezi okuhlale kuthiwa siyizo kepha yisinkwa sezingane zethu lesi. Sivika sivikile, uHulumeni namankentshane bezama ukusihlwitha. Konke lokhu kudalwe yilo Go!Durban ozoqeda ngathi. Laba asebenenkampani bona sebenendlela yesibili yokwenza imali, thina sizosala ngaphandle kuyacaca,” kusho omunye umnikazi.  

Scroll To Top