Now Reading
Ayiphele imfundisoze
Dark Light

Ayiphele imfundisoze

Yiqiniso elingephikiswe ukuthi ubukhona be-Ingonyama Trust kwaba ngukunqoba kuZulu uMntwana waKwaPhindangene

 

Lawa ngamagama kaNdunankulu kaZulu noweSILO uMntwana waKwaPhindangene nobeyingxenye yomhlangano oyisifuba obubizwe Ongangezwe Lakhe Ondini ngoLwesihlanu olwedlule. Nokho uMntwana ukhale ngokuthi kuyishwa ukuthi eminyakeni engama-25 imfundisoze ngomlando we-Ingonyama Trust iyaqhubeka nokubhebhetheka. Uphefumula kanjena nje uMntwana kulandela udabambiko olukhishwe yiphephandaba lesiNgisi iMail & Guardian nokuyilapho umbhali wodaba uNks uHilary Lynd,  nongumfundi odabuka e-United States of America ethe ubukhona be-ITB kwaba wumphumela ‘wesivumelwano esiyimfihlo’. Kulokhu uMntwana uthe kuyishwa: “Kuyadabukisa ukuthi umcwaningi waphesheya angabuka lokhu bese ecabanga ukuthi, ‘AboHlanga abakwazi ukuthi bangaqhamuka nalokhu ngokwabo. Kufanele ukuthi kwabe kuwumqondo woMhlophe. Nokho, kungani oMhlophe ebanikeze okunje?

Impela kufanele ukuba babegwazelwa ukuze babe yingxenye yokhetho,” kusho uMntwana nothe kuyamnenga ukuthi umuntu wangaphandle uvunyelwa ukuba aphehle uzwathi ezweni kuthulwe nje. Uqhubeke wagcizelela kulokho okuhlale kushiwo yiSILO kokuthi umhlaba ungaphansi kweNgonyama awusona isihe noma isipho kepha uyifa likaZulu. “IThrasti ayizange ibe khona ngenxa yokungcola. Kwaba ngumphumela wokubekezela kwesizwe sikaZulu ngokusemthethweni ngomhlaba owawulokhu uthathwa kubona (abantu besizwe) eminyakeni eminingi yobukoloni,” kubeka uMntwana.

See Also

Lokhu akusho phambi kweSILO uphinde wakusho ngesikhathi ebhalela uMengameli wezwe uMhlonishwa uRamaphosa nokunguye owayejube iThimba ukuba liphenye ngomhlaba neliqhamuke nesiphakamiso sokuthi akwenziwe okuthile nge-Ingonyama Trust nabathi ubukhona kwayo kwenza sengathi elakwaZulu lizimele.
Omunye uShenge amthumele incwadi enomlando ofanayo ngowayenguMengameli uMnu uFW de Klerk nathe kuyoba kuhle ukuthi akhulume iqiniso kulolu daba ngoba “amanga afafazwayo” afaka negama lakhe.
Esho izizathu ezenza uHulumeni wakwaZulu aqhamuke noMthetho Ingonyama Trust uShenge uthe:
“Kuyacaca kithi ukuthi wonke umhlaba weTBVC nowezindawo ezizimele uzoba ngumhlaba kaHulumeni kazwelonke ulawulwe ngoMthetho Wokulawula Umhlaba we-1993. Umthetho womdabu nowamasiko ushabalale kanjalo nomhlaba osetshenziswa umphakathi. Asikaze sikufune lokhu ngomhlaba wesizwe sikaZulu. Ngakho-ke sawuthatha umhlaba waKwaZulu sawufaka ngaphansi kweThrasti, ukuze ungabi ngumhlaba womphakathi futhi ngeke ubuyele eMbusweni emveni kokhetho oluningi lukanyakanhlanu.”
Odabeni lweMbizo kaZulu nokuyilapho uMengameli uRamaphosa ezomenywa khona uMntwana uthe:
“Ingozi isiseMome. Ngicabanga ukuthi indlela okuyiyo yokuhlabela phambili wukubiza iMbizo kaZulu bese kucelwa uMengameli weZwe  ukuba nakanjani eze ukuzotshela abantu lokho akutshela Ingonyama kaZulu ngasese ngomhla ziyi-6 kuNtulikazi wezi-2018.

Kudingeka awaphinde amazwi akhe awasho eSilweni sethu.  Akusadingeki ukuthi ISILO sisho okuningi ngaphambi komhlangano onjengaloyo,” kuphefumula uMntwana.  Uqhubeke wama ekutheni : “Phambi kwethu (uMengameli) wanikezela isiqinisekiso eNgonyameni sokuthi umhlaba weNgonyama Trust ungeke ulinge uthintwe. Kodwa ngemuva kokuba ehambile emhlanganweni, akakaze alinge enze okungaphezu kwalokho. Lokhu agcina ukukusho lokho mhla ziyi-6 kuNtulikazi ngowezi-2018. “Umuntu angalindela ukuthi nxa uMengameli enze isibophezelo azimisele ukwenza isimemezelo saleso sibophezelo esidlangalaleni. Mina ngokubona kwami, kayikho into engumsebenzi oyimfihlo kwezombusazwe. Kangikaze ngizihlanganise nezinto zalolo luhlobo ngenxa yokuthi ziyingozi ngokwedlulele futhi zihlale zimumethe imbewu yenkohliso,” kuphetha okaMathole.

Scroll To Top