Now Reading
Ipolitiki yamaqembu: Ilungu le-IFP lisola umholi
Dark Light

Ipolitiki yamaqembu: Ilungu le-IFP lisola umholi

 

USIHLALO we-Inkatha Freedom Party (IFP) esifundeni iSisonke, usegxeke uMengameli waleli qembu ngakubize ngokusebenzisa kabi isikhundla sakhe athi ubafunza ngokumele baqokelwe ezikhundleni zokuhola iNkatha njengoba esezibeka phansi izintambo. Lokhu kuvele encwadini evulekile uMnu uMG Zulu ayibhalele uMntwana WakwaPhindangene mhla zi-8 kuNtulikazi we-2019 eputshukele iBAYEDE. Kule ncwadi uZulu ugxeka uMntwana ngezenzo zakhe athi ngezokubafunza ngenkani ngokumele baqokwe ezingqungqutheleni eziqhubekayo zeqembu. Kule ncwadi kaZulu engamakhasi amathathu ukhipha konke okungaphakathi kuyena athi akumphethe kahle ngokuqhubekayo eqenjini.

Le ncwadi kaZulu enesihloko esithi: Akuvumi Ngithule,  ifundeka kanje: “Shenge, ngiyazi ukuthi engizokusho kule ncwadi engikubhalela yona kungenzeka kwehle kabi kuwe kodwa ngibona kuyoba ngcono kakhulu kimina, ukwenzela ukuthi ngingahlali nginonembeza oyakuhlala uhleli empilweni yami yonke ngisho sengalala kobandayo uma lokhu obukeka kungakwehlela,” UZulu uqhuba uthi: “Engifisa ukukusho kuwe yilokhu: Umbono wami uthi kubukeka sengathi okwenzekayo njengamanje eqenjini usuyamlinga uNkulunkulu ngisho neziNyanya uqobo lwazo. Ngakube umlando wakho omuhle kangaka ungavele uwudicilele phansi wena ngokwakho? Ekubeni uNkulunkulu neziNyanya bakuvikela kuzo zonke izivunguvungu owawubhekene nazo ngenkululeko yomuntu omnyama eZweni lakithi futhi kungeyona yodwa iNingizimu Afrika kuphela ngisho izwekazi lase-Afrika. Kukubeka ngokuthe gca, isehlo sokhetho lwesifundazwe saKwaZulu-Natal somhla ziyizi-29 kuNhlangulana asikubekanga ebuhleni neze,”

Uthi isenzo sikaShenge asenze engqungqutheleni ye-IFP ebingomhla zingama-29 kuNhlangulana yokukhetha ubuholi baKwaZulu-Natal sakhombisa ukuphambana nayekutshele izwe njengoba wayethe ufuna ukushiya iqembu lakhe liphila futhi libumbene. “Okwenze ngalelo langa kuphikisana naleyo nkulumo. Kusenokwenzeka yini ukuthi nakulezi nketho ezilandelayo uzophinda leso futhi? Uma ngithi uzophinda leso ngisho ukuthi uphakame wena ngokwakho uphakamise igama lokumele makakhethwe.”

UZulu uqhuba uthi uShenge bekumele enze njengoba enza ngoMhlonishwa uVelenkosini Hlabisa njengoba kungabanga nguyena owaphakamisa igama lakhe kodwa wasebenzisa  omunye umuntu ngenhloso yokuvikela isithunzi sakhe.

“Ngicabanga ukuthi izinto zepolitiki ziyaguquka. Kwiminyaka eyedlule ubukwenza lokho futhi amalungu akuhloniphe. Isibonele kokunye yilokho okwenze kubaba uMhlonishwa okaMagazwa (Nkk uZanele Magwaza-Msibi) noMpangazitha (uMnu u-Albert Mncwango). Ngizokutshela ukuthi lokho kwakwenziwa yini. Kwakwenziwa ngukuthi noma kwakukhona ukwehlukana ngokwakumele makakhethwe kodwa ayengekho amaqembuqembu eqenjini njengoba kunjalo manje ngaleKKK ne-AU. Awuzange uthi ukhuluma kubekhona abakuhahamelayo njengoba kwenzeka ngaleliya langa.”

Lapha uZulu ubeqondise esehlakalweni lapho uShenge ehahamezwe yiqulu labalandeli be-IFP ngesikhathi esukuma lungakaqali uhlelo lokuvota wathi yena isikhundla sikasihlalo we-IFP KwaZulu-Natal usibona sifanele uMnu uThami Ntuli oyiMeya yaseNkandla ekwenza yize iningi lezithunywa zazifike engqungqutheleni zithwele ngeqoma uMnu uMbangiseni Yengwa. Sekungumalando ukuthi uMnu uNtuli ugcine ewudlile umhlanganiso yize abaningi babethwele ngeqoma uYengwa. Abaningi bathi ukunqoba kukaNtuli kwaba ngenxa yokungenelela koMntwana. “Inkulumo yakho owayenza ngoNtulikazi ngonyaka odlule nangoNhlolanja walo nyaka iphikisana kakhulu nosekwenzeka eqenjini,” UZulu uqhuba uthi ucela uShenge aziphe ithuba ngokubuyekeza izinkulumo futhi acabange naleyo ayenza ngesikhathi ekhuluma nabezindaba mzukwane kuvulwa iPhalamende Elisha.

“Ukukukhanyisela ngazo lezonkulumo kafishane:  KwekaNtulikazi wathi kwezinye zayo akufuneki silinge uNkulunkulu ngoba lokho kuyosho ukuthi sibhukuda kwesinengwenya. KwekaNhlolanja wathi wabona isimanga emalungwini uma ethi ukhetho lukazwelonke alungabe lusahlala kuze kudlule ukhetho lwezi-8 kuNhlaba wabe wena ngokwakho usugcizelela ukuthi akuvunywe ukuthi lohlala ngo Nhlangulana noma ngoNtulikazi wawo lonyaka. Ukwengezelela kulokho wawusuphinda kwabezindaba uma kungenwa kulesi sigaba sePhalamende. Awuzange uthi phambu koba kuhlale ingqungquthela yokhetho lozothatha kuwena kuzobe sekuqala lezonketho ezenzekayo nezibukeka zizodicilela wonke umsebenzi wesiphiwo owasinikwa nguBaba uNkulunkulu. Nginombuzo engizibuza wona othi ngisengama phambu kwabantu nasezitheni zeqembu ngithi uShenge yindoda ongayethemba ngoba ekushoyo ima ngakho.”

UZulu kule ncwadi uphinde agxeke abazungeze uShenge ngokuthi abamxwayisi uma ephaphalaza, kodwa bayamyekelela aphoseke eweni.

“Ngokombono wami labodadewethu nabafowethu abaseduze kwakho hayi impela kukhona okunye abangakutsheli khona okungaba yingozi kuwe.isithunzi sakho nomlando lapho ungalimala khona ekugcineni. Ngikholelwa ngukuthi ulwazi lwakho lukude lena kunolwami ngelithi incane kabi into elimaza igama nesithunzi emuntwini. Ngifisa ukutshela ngosekuvuzile mayelana nekhetho lukazwelonke ngokuthi kuthiwa usuvele unabantu osuthe kumnyama kubomvu kumele kube yibo abazoba noMhlonishwa uHlabisa njengoba kwenzeka kuMhlonishwa okaMphemba. Njengoba bengishilo ukuthi kungenzeka ukuthi lencwadi yami ingehli kahle kuwe.”

See Also

UZulu uqhuba uthi ukube ubengahlobene noShenge ubengeke azihluphe ngokumbhalela lencwadi emxwayisa ngengozi alengela kuyona yokulimala komlando wakhe omuhle. “Angibhali njengelungu leNkatha futhi njengosihlalo eSisonke. Uyokhumbula ukuthi angizange ngifune ukuba ngomunye walaba ababefisa umlando wakho udicilelwe phansi ngisho noma abanye abahlala ngamagama abanye kuwe sebengibeke kabi kuwe. Ngakwazi ukumela iqembu ukuthi libe nabalandeli. Ngikhumbula ngithola kuthiwa wathi angisuswe ohlwini lwamakhansela ngo-2016 ngempela kwabanjalo.”

UZulu uthi yize wayesekhishiwe ohlwini lwamakhansela kodwa akadikibalanga ukusebenzela iqembu ngoba wayazi ukuthi okwenziwe nguShenge kwakungasuki ngaphakathi kuyena kodwa wayehlohlwe yilaba abathanda ukuzenza bahle kuyena ngamagama abanye abantu. “Empeleni angikaze ngibheke isikhundla senzuzo yemali lapha eqenjini, kuphela nje bekungukuthi uma usakhona ngozama ngamandla ami wonke ukwengeza inxaso kuphela nje uma usahola. Uma ngiphetha ngifisa ukusho ukuthi ayikho into engiphethe kabi njengalena ethi ufana ncamashi noBaba uMugabe. Ufaniswa nomuntu owabonwa ihlabathi liphela ukuthi unguNdlovukayiphikiswa kanjani.”

Uqhuba uthi akukuhle ukufanisa kukaShene noMugabe ekubeni yena wenza iNingizumu Afrika yaba nentando yeningi izwe elibuswa ngayo namuhla. UZulu uncoma uShenge ngokuthi wakwazi ukuletha intando yeningi ngesikhathini lapho uKhongolose wayengafuni nokuyizwa eyamaqembu ezombusazwe. “Wenza khona ukuthi sibe namuhla sibuswa phecelezi ngeFederalism yona lena osekunemfundisoze yokuthi ngeyomafikizolo beDA. UZulu kule ncwadi uqhuba uthi yize uJesu weza emhlabeni ezobonakalisa ubukhulu bukaYise, kodwa akazange anqobe ihlabathi lonke esaphila.

“Wakwazi ukuphefumulela abafundi bakhe ngamandla ayewaphiwe nguYise. Khona kunjalo siyatshelwa ukuthi omunye wabafundi bakhe nguye owamkhaphelayo. Ngala mazwi ngifuna ukuthi bakujikelezile abafowethu nodadewethu bebonakalisa ukwethembeka kuwe, kodwa….. Mageba ngifisa ukusho ukuthi noma ingakunenga lenkulumo yami, kodwa uze uziphe isikhathi sokuyimunyunga phambi kokuba uyidlulisele kulabo abakungungile.” UZulu uphetha ngokuthi uyazi ukuthi kukhona abathile abaseduze kukaShenge abazobuza ukuthi unguZulu wakuphi lona owedelela uMntwana waKwaPhindangene.

Scroll To Top