Now Reading
UMasipala uphika eyamanzi eMaqongqo
Dark Light

UMasipala uphika eyamanzi eMaqongqo

 

INKINGA yokushoda kwamanzi ekhungethe iNingizimu Afrika isigadle kwezwela nasemphakathini waseMaqongqo ngaphansi kukaWadi 1 njengoba izakhamuzi sezibanga amanzi  nemfuyo epitsini elakhiwa uMnyango WezoLimo eminyakeni engaphezu kwama-30 edlule.Nakuba uMthethosisekelo wakuleli ukucacisa ukuthi  wonke umuntu unelungelo lokuthola amanzi ahlanzekile futhi enele, ososayensi  bathi njengoba kunoguquguquko sesimo sezulu, uma kuqhubeka nokushisa kakhulu, lelizwe lingazithola lisenkingeni enkulu yokushoda kwamanzi uma kuqhathiswa neminyaka edlule.

NgoNhlolanja  owayenguMphathiswa woMnyango WezokuBusa ngokuBambisana noBuholi boMdabu uNomusa MaDube-Ncube ubike ukuthi wabika ukuthi iKwaZulu-Natal ingase izithole isenkingeni yokushoda kwamanzi njengoba yayisesigabeni esibizwa nge“green drought” ngenxa yokuntuleka kwemvula nokushisa okusezingeni eliphezulu  okwenza kushe amadamu nemifula.Lo mphakathi wasesigodini saKwaGcina uthi nakuba izinkinga zokushoda kwamanzi zisukela kunyaka wezi-2006 kule ndawo kubonakala isimo  siya ngokuba sibi kakhulu njengoba nepitsi abawakha kulona nalo like lingabinawo nhlobo.

Ngokwezibalo zeCensus zonyaka wezi-2011, le ndawo engaphansi kukaWadi 1 inabantu abevile ezi-12 000. Nakuba kuyisigodi sakwaGcina esishayeke kakhulu, nezinye izindawo ezingaphansi kwale wadi zinezinkinga ezihlukene zokushoda kwamanzi, njengoba ezinye izakhamuzi zinompompi emagcekeni kodwa okungaphumi ngisho iconsi lamanzi kuyo.

Kule ndawo kukhona nomuzi wowayenguMengameli wokuqala weCongress of Traditional Leaders of South Africa (Contralesa) iNkosi uMhlabunzima Maphumulo. Bathi yize ngowezi-2011 uMasipala uMgungundlovu okuyiwona obhekele uhlelo lokuphakela amanzi kule ndawo waqoka inkampani eyayizolungisa amapayipi iphinde ifake amamitha amanzi, lolu hlelo lwaphinde lwamiswa.  Ngowezi-2016, uMasipala uphinde waqoka inkampani  entsha ukuba iqhubeke nomsebenzi wokufaka ithangi lamanzi nokufakela abantu amamitha amanzi, abathe ngonyaka odlule igcinile ngoba sekushoda izimali kuMasipala. Umphakathi utshele leli phephandaba  ukuthi nakuba zikhona izimoto eziletha amanzi, kodwa azifiki njalo.

IBAYEDE itshelwe wumphakathi ukuthi  zifika kanye esikhathini esingamasonto  amabili, futhi zikhetha izindawo okugcina ngokuthi kube khona abawadayisayo amanzi ngemali eyi-R150 kuya kwengama-R200.

Okhulume naleli phephandaba uNks uThandiwe Thusi uthe bahamba ibanga elingamakhilomitha amahlanu  beyokha amanzi epitsini  abalibangisana nemfuyo. Uthe njengoba amanzi akuleli pitsi engcolile, bake bazame ukuwakhipha wonke  ukuze balihlanze. Nakuba likhona elinye ipitsi lakwaChachacha, umphakathi ukhala ngobungozi njengoba uthi lingcole kakhulu sekuke kuphonseke ngisho izinkomo zigcine zifele phakathi.

Emasontweni amabili edlule, kushibilike isaguga ebesiyokha amanzi kuleli pitsi. Ukushoda kwamanzi  bathi sekuze kwaphazamisa nezikole ngoba seziphoqeleka ukuphuma singakashayi isikhathi nabaphekela izingane abakwazi ukuqhubeka ngenxa yamanzi.

Ikhansela lendawo uMnu uNhlanhla Zondo ukuqinisekisile ukuthi kunenkinga enkulu yokushoda kwamanzi  athe isiqhubeke isikhathi eside.“Amanzi ayinkinga kule ndawo futhi nezimoto eziwathuthayo azanele. Kwamina angisazi ukuthi ngizobatshelani  abantu ngoba uhlelo lokufakwa kwamanzi  kwakulindeleke ukuthi luphele ngoMfumfu wangonyaka odlule, okuthe kusuka kwathiwa uMbasa nakho okungenzekanga. Yingakho sengize ngakhetha ukubiza umhlangano namhlanje (ngoLwesihlanu) lapho abamele uMasipala  uMgungundlovu bezobe bechazela umphakathi ukuthi yini emise uhlelo.”

Uphethe ngokuthi bangakujabulela ukwandiswa kwezimoto ezithutha amanzi, njengoba besalinde ukuthi uhlelo luqhubeke. Ngokombiko woMnyango wezaManzi nokuThuthwa Kwendle, uma abantu bengawanakekeli amadamu nemifula nengqalasizinda elekelela ukuphehlwa kabusha kwamanzi, eminyakeni eyishumi ezayo, lelizwe lingazithola selilahlekelwa amanzi ayizigidigidi ezi-3 000 okuzokwenza kube nesomiso.

See Also

Okhulumela uMasipala uMgungundlovu uMnu uBrian Zuma uthe basebenza ngohlelo lwentuthuko edidiyelwe okuyilona olucaba umhlahlandlela wezinhlelo zentuthuko okumele zenziwe. “Kungamampunge ukuthi uhlelo lumile ngoba usonkontileka engakhokhelwe. Esikwaziyo ukuthi kunezinkinga zokukhokhelana phakathi kukasonkontileka nalowo amqokile ukuba aqhubeke nomsebenzi, okuyikhona okumise umsebenzi.

Usonkontileka  unesibopho sokuqedela msebenzi njengokwesivumelwano senkontileka anaso nomasipala. Zikhona izingxoxo esesiziqalile ukuba aqhubeke nomsebenzi.Siyazama ukuthi izimoto ezithutha amanzi ziphakele ngokulingana ezindaweni ezihlukene, ikakhulukazi lezo ezinenkinga yamanzi. Kodwa siyaqonda ukuthi lolu uhlelo lwesikhashana, yingakho sinezinhlelo zokuphakelwa kwamanzi zesikhathi eside njengaloluhlelo olusamile.

Asikwazi njengomasipala ukuthathela labo abadayisa amanzi izinyathelo ezinqala, njengoba thina sinesivumelwano nenkampani okuyiyona esenzela lomsebenzi, hhayi abasebenzi. Okwethu ukukhuluma nosonkontileka  ukuze kube wuyena othatha izinyathelo ezinqala kodwa  siyayikhuthaza imiphakathi ukube izibike izigameko ezinjena,” kuphetha uMnu uBrian Zuma okhulumela  uMasipala uMgungundlovu.

 

Scroll To Top