Now Reading
ITheku lingabuka ngale kobuhlanga?
Dark Light

ITheku lingabuka ngale kobuhlanga?

Nemibono yamaqembu aphikisayo yehlukene ngokuholwa koMkhandlu i-Ethekwini

UMTHETHOSISEKELO waseNingizimu Afrika ulawula ngokuthi bonke abantu bayalingana futhi banelungelo lokuphila nokusebenza ngaphandle kokuc waswa ngokobuhlanga, ubuzwe, ubulili nangokwenkolo yabo. Kanjalo noMqulu weNkululeko olandelwa yiqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) uvumelana nale migomo ekuMthethosisekelo. Nokho kusuka ngonyaka we-1994 kuhlale kukhona ukudonsisana uma sekufika odabeni lobuhlanga nobuzwe. Lokhu akuthinti abakuleli kuphela kepha kwezinye iziqubu kuthintwa nabakwamanye amazwe.

ITheku okungelinye lamadolobha nezindawo ezinabantu abaningi bezinhlanga ezahlukene selokhu kwathi nhlo, libhekana nesimo lapho kumele liphebeze khona ukucija kwemikhonto okuthinta izinhlanga ikakhulukazi phakathi komphakathi wamaNdiya naboHlanga. Ukuxabana okudume kakhulu nasemlandweni kwaba yilokho okwenzeka ngonyaka we-1949 lapho yadumelana kwakubi edolobheni nasemalokishini azungeze iTheku ikakhulukazi eMkhumbane.  Lapha kwasala enkundleni abantu abali-136 ngesikhathi esifushane. Yize kwaba kuningi ukuhlaziya ngembangela yesidumo sangowe-1949 nokho okwagqamayo kwaba wumbango womnotho, ukucwasana kanye nokudungwa kwezinhlanga nemiphakathi nguHulumeni wobandlululo ngaleso sikhathi.

Kusuka ngaleso sikhathi kuningi okwenziwa nosekwenzeka ekulungiseni ubudlelwano phakathi komphakathi wamaNdiya kanye naboHlanga. Ukuba yingxenye yomzabalazo ofanayo nokwenza abanye emphakathini wamaNdiya bajoyine amaqembu ezombangazwe nayeholwa ngaboHlanga kwenza kwanokwamukelana. Phakathi kwabaholi abavela emphakathini wamaNdiya kungabalwa  uMnu uStrinivasa Rajoo “Strini” Moodley  nowaba ngelinye lamalungu okuqala eBlack Consciousness Movement. UMnu uSathyandranath Ragunanan “Mac” Maharaj  owayengumholi we-African National Congress (ANC) kanye noMkhonto weSizwe, usonyunyana uMnu uJay Naidoo owaba ngomunye abasungula iCongress of South African Trade Unions (Cosatu) kanye noMnu u-Amhed Gora Ebrahim owaze wadlula emhlabeni eyilungu lokuqina lePan Africanist Congress (PAC).

Phezu kwalo mlando kusekhona ukukhuluma okusho khona ukuthi kulo mphakathi akukabi khona ukwamukelana okuphelele. Muva nje umphakathi waseThekwini ungaqondile uzithole sekumele ungabuki abaholi bawo njengabaholi, kepha ubuke ibala kanye nobuhlanga nokuyinto ongoti kuwo wonke umhlaba abayibabaza njengento eyingozi ekuhlalisaneni kwabantu. Ezinsukwini ezingamashumi amathathu edlule iqembu elibusayo lithathe isinqumo esidale ukukhuluma ngaphandle nangaphathi koMkhandlu ngesikhathi limisa iMeya, iKhansela uZandile Gumede (uKaMajola). Ukumiswa izinsuku ezingamashumi amathathu kulandela ukuvela kwakhe enkantolo ngezinsolo ezithinta inkohlakalo. Nokho akucacanga ukuthi yikho yini lokho abe emiselwe khona.

Ukumiswa kwakhe kulandelwa inqubo yoMkhandlu kwenza  olisekela iKhansela uNkk uFawzia Peer ukuba abambe isikhundla. UNkk wakwaPeer akalona ivukana kupolitiki nakoHulumeni Bendawo njengoba ebe yingxenye yalo Masipala kusukela ngowe- 1994 eyikhansela ngaphansi kwalo Mkhandlu. Phakathi kowezi-2004 nowezi-2005 ube ngumholi weKhokhasi ngaphansi kwenhlangano kaKhongolose, okuthe ngonyaka wezi-2006 waba uSotswebhu Omkhulu okuyisikhundla asiphathe iminyaka emihlanu. Ngaphambi kokuba abe yiSekela Meya ngonyaka wezi-2016 ubambe izikhundla ezehlukene zeSigungu Esiphezulu ngaphansi kwalo Mkhandlu.  Esimweni esejwayelekile lesi yisinqumo esiphusile nesingenankulumo nokho kwabanye kababonanga nje kuphela ipolitiki yangaphakthi eyabe “igudlula” uKaMajola kepha okwagqama kubo kwaba wukuthi iKhansela “uPeer yiNdiya”.

Ngokwesabelo, uMkhandlu iTheku  unamakhansela angama-220 ezinhlanga ezihlukene bese kuba namakhansela angabomdabu waseNdiya angama-31, okwenza  isibalo samakhansela abomdabu waseNdiya sibe ngamaphesenti ayishumi nane.Ngaphambilini kuke kwanempikiswano nezinsolo zokuthi uMkhandlu uyazenzelela umphakathi wamaNdiya uma sekufika ekwabeni amathenda. Lokhu kwenza kwaba nophenyo olunzulu ngalokhu. Okunye ukukhuluma kuvele ngesikhathi  izinhlaka ezifana neMazibuye African Forum (MAF) zaba nomkhankaso wokuba amaNdiya akhishwe ngaphansi kohlelo lweBEE ngoba bethi ahlomula ngokungafanele njengoba ehlonza ngokuba mnyama. Kwaba nokuxokozela kwaboshwa abantu abangamaa-40  ngesikhathi aboHlanga begasela kwamanye amabhizinisi.

Omunye wamakhansela eMkhandlwini iTheku okhulume noZul’azayithole  akafihlanga ukuthi unenkinga ngokuphathwa ngumholi weNdiya nathe kungasho ukudayiswa komzabalazo waboHlanga.“Ngiyavuma unamava futhi mhlawumbe ufundile kepha ngeke sivume ukuphathwa yiNdiya. Avele amaNdiya asiphethe lapha eThekwini kwezamabhizinisi uma sekuzobuye kube yiwo asihola naseMkhandlwini ngeke kulunge,” kusho lo mholi.Kulandela le nkulumo leli phephandaba libuze amanye amaqembu akhona eMkhadlwini. Umbuzo lapha ubuthi ngabe iTheku selikulungele yini ukwamukela ukubuka ngale kobuhlanga uma kuya ngase kuqokeni oyiMeya. Lokhu kuqondaniswe ngekhefu likaKaMajola kanye nesekela lakhe kubukwa isimo lapho uKaMajola engaphoqeleka ukuba abeke phansi.

See Also

USihlalo we-Economic Freedom Fighters ( EFF) esifundazweni uMnu uVusi Khoza uthe noma ngabe uNkk uGumede ugcina ngokumiswa esikhundleni , kufakwe uNkk uFawzia Peer, angeke bona basijabulele lesi senzo njengeqembu njengoba bengalwi nomuntu oyedwa, kodwa belwa nenkohlakalo yeqembu. Uthe: “Thina asibhekile ubuhlanga, kodwa sibheke ukuthi uNkk uPeer usebe eSigungwini Esiphezulu sikaKhongolose iminyaka, futhi usezicushe zonke izikhundla okusho ukuthi le nkonhlakalo yenzeke naye ekhona. Naye simbopha ngabhande linye lobugebengu. Esikufunayo ukuthi uMkhandlu ufakwe ngaphansi koMlawuli, kumiswe wonke la makhansela nawo abandakanyeka kulo mkhonyovu, bese kuqashwa kabusha abantu abazosebenza,”   kusho uMsuthu.

UMnu uZwakele Mncwango weDemocratic Alliance (DA) uthe uma kukhulunywa ngozothatha izintambo uma kwenzeka uNkk uGumede engabuyi, akubalulekile ukubheka ubuhlanga kodwa okubalulekile ukubheka ukuthi uyawazi yini umsebenzi. Uthe: “Lesi sixakaxaka esenzeka kulo Mkhandlu akumele ngabe siyenzeka ukuba inhlangano kaKhongolose ineqiniso. UKhongolose kumele  uchaze manje ukuthi kwenzekani njengoba kuwuMkhandlu kuphela ovumeleka ukumisa ikhansela. UKhongolose kumele ukhulume iqiniso ukuthi isicelo sekhefu wasifaka phambi koMkhandlu futhi ngaziphi izizathu. Kumele uthathe isinqumo sokuthi uyayisusa iMeya noma uhlakaza uMkhandlu ngoba ngeke kusebenzeke uma kunje.”

Okhulumela i-African National Congress uMnu uMdumiseni Ntuli uthe noma ngabe ngubani osebenza ngaphansi kwalo mbutho unelungelo lokuqokelwa kunoma yisiphi isikhundla inhlangano embeka kusona ngale kokubheka ibala. Ugxeke isenzo sabalandeli bakaNkk Gumede abavale umgwaqo befuna abuyiselwe ngenkani esikhundleli, athi singukudelela le nhlangano. “Noma ngabe besithanda noma asithandi, bekufanele sisilule isikhathi sakhe sekhefu njengoba uphenyo lungakapheli. Noma ngabe uphenyo beseluphelile, bekusazofanele imiphumela yayo idluliselwe eSigungwini Esiphezulu sesifundazwe, esiyoze sihlale ekuqaleni kukaNcwaba, okuyothi bese sihlanganile kuthathwe isinqumo,” kusho uNtuli.

UMnu uMdu Nkosi we-Inkatha Freedom Party (IFP) akatholakalanga njengoba ucingo lwakhe beluvaliwe. IBAYEDE ibuze okhulumela isikhungo i-Institute for Race Relations  uMnu uMichael Morris nothe nakuba kusanemibiko yokungakwazi ukubekezelelana ngokobuhlanga, ucwaningo lwabo luveza ukuthi abangamaphesenti angama-86 boHlanga nabangamaphesenti ali-100 bomphakathi wamaNdiya bakholelwa ekusebenzisaneni kwezinhlanga ezehlukene ukuze kuthuthukiswe isizwe. Uthe lezi zibalo zikhombisa ukuma ndawonye kusukela ngowezi-2015. Uqhube ngokuthi yize abantu bekholelwa ekutheni izinhlanga ezehlukene zisebenzisane, okukhulunywa ngosopolitiki nakho kunomthelela ekuguquleni ukucabanga kwabo, njengoba kumanje sekunesibalo esiphezulu saboHlanga abakholelwa ekutheni leli lizwe lifanele libuswe yibona bodwa, ezinye izinhlanga zize kamuva. Uphethe ngokuthi nakuba kukhona osopolitiki abakhuluma budedengu ngenhloso yokuphaka impi yobuhlanga nokujika lokho abantu abakholelwa kukhona, ucwaningo luphinde luveze ukuthi abantu abaningi abathatheki kalula yilezi zimpi zobuhlanga njengoba bekhombisa ukubekezelelana.

Scroll To Top