Now Reading
Uyilande emuva uZuma kwiKhomishini
Dark Light

Uyilande emuva uZuma kwiKhomishini

 

INGXENYE yokuqala yesendlalelo sobufakazi bowayenguMengameli uMnu uJacob Zuma ngaphambi kweKhomishini kaMehluleli uRaymond Zondo engokugwamandwa kombuso iveze isithombe sokuthi lukhulu luyeza futhi kwacaca nokuthi kusazoya ngawo amagama akhe okuveza abathile akholwa ukuthi babeyingxenye yetulo lokumdicilela phansi nokumsusa emehlweni abantu kwezepolitiki. Ngaphambi kokuba uZuma enze isifungo ngokuth ubufakazi bakhe buzoba yiqiniso lonke neqiniso lodwa, ummeli  wakhe omkhuolu uSikhakhane uthe ezintweni uZondo acele ukuba uZuma azenze uzocela ukuba anikwe isikhathi ethule uhlangothi lwakhe. USikhakhane uthe uZuma akazange anikwe ithuba lokuxhumana nabantu abanye azosho amagama abo kule Khomishini okuyinto engenabulungiswa.

Ephendula inkulumo yommeli weKhomishini uPritorius uSikhakhane uthe okokuqala akazange athi uZuma ufuna ukunika isaziso  kubantu abathile. UPritorius ubephawula ephuzwini lwabameli bakaZuma abathe abanikwanga isikhathi esanele sokuxhumana nabanye abantu okungenzeka amagama abo athinteke. UPritorius utshele iKhomishini ukuthi angeke bakwamukele lokho.

“Yonke into uPretorius ayishoyo ingamanga. Angishongo ukuthi kumele anike abantu isaziso, kodwa umqondo wale Khomishini lona lapho abantu befika nezinto zabo kube khona abashushiswayo abanye babe yizithandwa, ngakho uPretorius wenza into efanayo. Angiboni ukuthi ukuqondile ebengikusho. Uma kuwukuthi akangiqondi bekumele asho njalo, yilo mqondo owenza le Khomishini ibe yilento eyiyo,”

Ngokugamanxa kwehora leshumi uZuma ucelwe ukuba enze isifungo wacelwa ukuba asukume asho amagama akhe agcwele.

UZondo uthe uyaqonda ukuthi ngasohlangothini lwabameli bakhe bacele ukuthi ngaphambi kokuphendula imibuzo kumele asho  lokho akwaziyo.

“Ngiyabonga sihlalo neKhomishini yonke. Okokuqala Sihlalo nginomkhuhlane uzoqaphela izwi lami lizokwehla lenyuke. Sengikhulunywe  ezweni ngaphezu kweminyaka eyishumi, ngihlaziwe, Kuthiwa yimini inkosi yabantu abakhohlakele, futhi nginenkohlakalo enkulu.  Nganikwa wonke amagama kodwa angikaze ngiphendule kulokho ngoba ngikholelwa ukuthi kubalulekile ukuhloniphana. Lena yindlela engakhula ngayo, ngajoyina i-ANC ngisemncane. Ngaphezu kokufundiswa lapho ngakhulela khona nasemndenini ngafundiswa naku-ANC ukuziphatha ngendlela ethile.

Kuningi engikwenzile ngiku-ANC njengokuboshwa iminyaka eyishumi ngaphumela ngaphandle ezweni. Muningi umsebenzi i-ANC enginike yona ngaze ngazithola sengihola inhlangano. Isizathu esenza ngiqale lapha sihlalo yingopba ngesikhathi kwenziwa izincomo zokuthi kumele ngisungule iKhomishini nguMvikeli Womphakathi, kunezinto enganginganeme ngendlela ezaziphethwe ngayo.  Esinye isizathu esenza ngibe lapha nokuthi kungani ngizithola sengilapha namhlanje umlando engizowuveza , futhi ngokwazi kwami le Khomishini yayakhelwe ukuthi kube yimina engiza kuyo nokuthola izinto ngami. Ngenxa yokuthi i-ANC yanginika imisebenzi, empeleni kwakumele ngazi izinto abanye abantu abangazazi nababengeke bazazi nokuthi ziphathwa kanjani. Yingakho emlandweni engizowunika ngizocacisa ngokuthile.

Kunomkhankaso wokungisusa ngiphele emehlweni abantu, kunesifiso sokuthi kumele kuphele ngami, futhi ngizochaza nokuthi lokho kusukaphi. Lento yasuka emsebenzini wami ku-ANC nangokuthi ngingubani. Leli tulo elalibhekiswe kimi lalulwa ngaso sonke isikhathi uma kunezinto okumele zenziwe.  Laqhamuka ngezindlela ezehlukene yingakho kunabantu abathi nginendlela yokuzama ukubalekela izinto. Ngizokuhlanganisa konke lokho kweminyaka eyishumi ezophendula yonke le mibuzo.

UZuma uyilande emuva kusuka ngonyaka we-1990 ngesikhathi i-ANC ivulwa umlomo kukhululwa neziboshwa zezepolitiki.

“Njengoba nazi ukuthi ngowe-1990 i-ANC yavulwa umlomo futhi ngingomunye wabantu owathunywa kuqala kunabanye emizamweni yokuthola isixazululo. Ngaba yingxenye  yethimba elalisezingxoxweni, safika esivumelwaneni sokuthi labo ababesekudingisweni babuye nababoshiwe badedelwe. Ngaleso sikhathi umsebenzi wami omkhulu kwakungowokuba inhloko yezobunhloli ku-ANC. Ngamanye amazwi ngangiyingxenye yobuholi nocomrade ongasekho uJoe Nhlanhla. Ngowe-1990 sesingaphakathm ezweni, ngathola umbiko wezobunhloli owawuthi kunezinhlangani ezintathu zezobunhloli ezihlangene zabamba umhlangano zikhuluma ngami.

Kwakuzoba nohlelo oluzoqala ngowe-1990 lokuqeda ngesithunzi sikaZuma. Izinhlangano ezimbili zaziphuma emazweni amakhulu angaphandle enye iphuma ngaphakathi ezweni. Ngesikhathi ngithola lo mbiko sakhuluma nozakhethu uNhlanhla sididekile sifuna ukwazi ukuthi kungani uZuma kumele kuqedwe ngaye.  Sasinabantu kwezobunhloli ababenokuxhumana okukhulu nabathile benza nezinye izinto. Emuva kwesikhashana impendulo yabuya okwaba ukuthi isizathu sifuna ukuqeda ngoZuma yingoba unolwazi oluningi alwaziyo njengenhloko yezobunhloli.

Okunye kwakuwukuthi kunezimpimpi esizifakile enhlangweni yakhe, esifuna ukuthi zikhule nezinhlaka ze-ANC kuze kufike lapho zizohola khona i-ANC. Asazi ukuthi uzofika nini ekufundeni lokho.,” kusho uZuma ebufakazini egcizelela ukuthi ubona kubalulekile ukuthi ayilande emuva.

“Kwakuzoba nomhlangano we-ANC ngowe-1990 kodwa lezi zinhlangano ezintathu zazicabanga ukuthi le ngqungquthela kuzoba ngeyokukhetha ubuholi zingazi ukuthi ingqungqutheola nje yokuhlangana.  Zabona ukuthi zenze iphutha ngokucabanga ukuthi kwabe kuyingqungquthela yokukhetha ubuholi. Ngokuhamba konyaka ngathola omunye umbiko wokuthi sebewuhoxisile umkhankaso wabo.  Sathula, kodwa i-ANC yathi ngonyaka olandelayo uZibandlela wezi- 1991 izoba nengqungquthela yokukhetha ubuholi.

Ngowe-1991 kwaba khona olunye ulwazi lwezobuhloli obathi lezi zinhlangano zontathu sezithathe isinqumo sokushintsha kancane uhlelo lwazo ngoba sezithole ukuthi lo Zuma wesekwa kakhulu ku-ANC nasesifundazweni iNatal. Zase zibona ukuthi okwakubalulekile ukuthi awukwazi ukumsusa esigungwini esiphezulu, okwakumele sikwenze ukuthi emuva kwengqungquthela yokukhetha ubuholi ngowe-1991 uZuma kumele asuswe ekubeni inhloko yezobunhloli.

Njengoba sasisalungiselela ingqungquthela kwakusobala ukuthi ingqungquthela yokuqaola yayidonsa amehlo, hhayi nje kuphela eNingizimu Afrika kodwa nakwamanye amazwe.  Kwagcina kuphelile ngoba bebona ukuthi akukho abasengakwenza. Ngikusho lokhu ngoba kade kwaba netulo lolulimaza isithunzi sikaZuma.  Kwakuyisimo esikhathazayo ukuthi kwakunabantu ngaphakathi enhlanganweni ababefuna ukuqumba phansi uZuma. Ingqungquithela yafika ngaqokwa njengeSekela likaNobhala we-ANC, uTambo waphuma uMadiba waba nguMengameli. Kwathathwa isinqumo sokuthi uMandela noNkobi bazoya phesheya beyoqoqa izimali.

UZuma uthi wahlangana noTambo wmtshela ukuthi usesusiwe njengeNhloko yezobunhloli.  “Umbuzo engangizibuza wona ukuthi ngathola ulwazi kwezobunhloli ukuthi emuva kwengqungquthela ngizosuswa, okuyinto eyayihlelwe yilezi zinhlangano zontathu kungani kube iNational Working Committee ethatha isinqumo okufakazela ukuthi zikhona izimpimpi lapha.  Ngaleso sikhathi lolu lwazi salugcina kwezobunhloli.  Ukudicilelwa kwesithunzi sami iminyaka engaphezulu kwama-20 kwakunohlelo lokubhekana ngqo noZuma. Ngamanye amazwi izinhlangano zangaphandle nezobandlululo zazibona kubalulekile ukubhekana ngqo noZuma. Kubalulekile ukuthi noma yini eyenzekayo kusuka ngaleso sikhathi bengilokhu ngihlanganisa izinto. Udaba lwale Khomishini alwehlukile kulokhu okwakwenzeka.

Uzokhumbula ukuthi ngesikhathi ngisesesifundazweni, ngabekwa amacala. Ngaphambi kokubekwa amacala ngasuswa njengePhini likaMengameli wezwe ngowezi-2005 ngenxa yokuthi ngangithinteka esivumelwaneni sokuthengwa kwezikhali. Khumbula ukuthi ngaleso sikhathi ngangisesifundazweni. Akukho noyedwa umuntu owayebhekene nalolu daba owaphenywa kodwa kwaba yimina kuphela. Ngaphenywa ngendlela engajwayelekile ngoFezela.

Ngesinye isikhathi inhloko yezokushushisa noNgqongqoshe babamba isithangami sabezindaba sokuthi kunecala elibhekene noZuma kodwa elingabambeki yingakho singamthwesi amacala. Angikaze ngizwe into enjena ibikwa kwabezindaba, kungani kumele lokhu kubaluleke kwabezindaba. Lokhu kukhombisa ukuqala kwaleli tulo. Ngake ngazama nokutshela uNgcuka ukuthi yini abayiphenyayo, wathi kumele ngabe uNgqongqoshe usekutshelile, okuyimpendulo ekahle, wathi alikho icala obhekene nalo ngaphandle kwezincwadi ezibhalwe uSchabir Shaik.

Ukuthatha umhlalaphansi

Ngaze ngatshelwa ngabathile ukuthi kunecala okumele ngiphendule kulo kodwa ngathi ekuqaleni ngitshelwe ukuthi alikho icala. Ngaphambi kwalokho ngatshelwa ukuthi kumele ngishiye ebuholini ngiye eNkandla ngizobhekelelwa. Kwakunamahlebezi okuthi uma ngishiya ebuholini ngizonikwa uR20 million ngiye eNkandla. Babengazi ukuthi sengiyazi ngalolu hlelo  ngoba mina noNhlanhla asiyibikanga lento sayigcina kithina. Lena yokuthi uZuma akashiye yaqala kudala, futhi angizange ngishiye ngoba akekho owayephumela obala ngalokho kwakukhulunywa emakhoneni. Kwalandela isinqumo sokungisusa esikhundleni sikaSekela Mengameli wezwe ngisuswa uMengameli wezwe. Ngabuyiselwa amalungu e-ANC emhlanganweni iNGC owawubanjelwe ePitoli. Engqungqutheleni yasePolokwane kwakushubile kubangwa izikhundla, le ngqungvquthela yaziwa abantu abaningi yilapho ngaba khona uMengameli. Kwakukuningi ukukhuluma ngami. Ngokuhamba kwesikhathi ngathola ukuthi kwakunezinhlelo zokungibopha emuva kwengqungquthela odabeni olubizwa ngeZuma tapes lapho wonke umuntu wayekhuluma ngokuthi angiboshwe.

Saqhubeka nempilo yethu nokusebenzela uhulumeni nenhlangano. Ngesikhathi ngixoshwa esitatimendeni esenziwa uMengameli ePhalamende, uMengameli wathi uZuma akabhekane nelanga lakhe enkantolo. Yinto yokuqala engayizwa leyo. Labo okwakumele bangibeke amacala bathatha isinqumo sokubeka amacala uSchabir Shaik.  Okwakukhulunywa ukuthi uZuma unenkohlakalo. Ngisho iJaji uSquires walahla ngecala uSchabir kunokukhuluma okukhulu okuthi iJaji lathi uSchabir noZuma banenkohlakalo ebudlelwaneni babo.

Abezindaba, ozopolitiki nezifundiswa babekhuluma ngalokhu, kuyinto okukhulunywa ngayo emhlabeni wonke. Kwaze kwafika lapho iJaji selibona ukuthi abukho ubulungiswa kulokhu ngoba akekho oseke wafunda isinqumo salo. Kwakusobala kimina ukuthi lolu hlelo luyaqhubeka, yingakho ngithi kunabantu ababejabula ngokususwa kwami noma ngiya ejele. Njengoba kwakumele ngibekwe amacala. INPA yathola amatapes ayeveza ukuthi kwakunetulo lokungibeka amacala, esigabeni sokuthi owayehol;a iNPAngaleso sikhathi wazi ngalawa ma tapes wathatha isinqwumo sokuwahoxisa amacala. Hhayi ngenxa yezinto ezithile kodwa ngenxa yohlelo lokususa uZuma emehlweni, ngoba uma ekhona uzosebenzisa ulwazi analo ukuveza ezinye izinto noma ukuvimbela abanye ukuba baye phambili.

Uzokhumbula ukuthi ngesikhathi ngisekhaya eNkandla kwakunezigaba ezimbili zikaHulumeni ezaziphenya ezingatholanga lutho.  OwayenguMvikeli womphakathi wenza uphenyo lwakhe. Ezokuphepha ezaqiniswa emzini wami uMvikeli Womphakathi waphakamisa ukuthi kumele ngikhokhe ngalokho ngoba ngahlomula ngakho. Bheka indlela yesihloko sombiko kaMvikeli Womphakathi othi, Secured in comfort okhuluma ngokuthi ngasebenzisa imali yomphakathi ukwakha i-ampitheathre zangayithola kodwa. Umuntu osohlakeni loMvikeli Womphakathi okumele engabe uyasivikela wasebenzisa igama lokuthi uZuma unenkohlakalo.

See Also

Udaba lokufika kwabakwaGupta i-ANC yathi idinga ukulubheka lolu daba. Kukhona owathi noMvikeli Womphakathi kumele aphenye. Walwenza lolu phenyo ephuthuma ngoba wayesephuma.

Umbiko wokuthi kumele kube nombiko wokugwamandwa kombuso. ngangizitshela ukuthi umbuzo unePhalamende , ijudiciary ne-Executive. Kodwa iKhomishini ibizwa ngeState Capture, kodwa ngokwami okukhulunywa ngakho lapho udaba olujwayelekile lwenkohlakalo. Ngokusho labo abahlanganisa izinto lapho kumele kungcwatshwe uZuma.

INgibe nenkinga yokuthi le Khomishini ibizwa kanjani ngeState Capture. Ngabe lokho kusho ukuthi amaJaji, uHulumeni nePhalamende bagwamandiwe. Ngisanda kukhuluma nezitshudeni zomthetho e-Eastern Cape ukuthi ake zingibhekele lokhu. Ngakolunye uhlangothi nithi lo mndeni ugwamande wonke umuntu, kwenziwa ihaba ngoba kumele kugcwaliswe yonke lento eshiwoyo ngoZuma. Kubalulekile ukuthi ngibuyele ephuzwini lokuthi kwakumele ngishiye esikhundleni.

Ngine comrade okwaziwayo ukuthi ngalifaka kwezepolitiki. Leli comrade labona ukuthi emuva kwePolokwane ubudlelwano0 bethu babungasebuhle. Leli comrade uMzi Khumalo. UMzi wathi wayengaseki ngisho noMbeki wayeseka uNkosazane kodwa washo into ebalulekile ukuthi wathintwa abathile ngaphambi kwengqungquthela okunguPannuel Maduna nobulelani ngcuka bethi baze kuye ukuzokwenza isicelo sokuthi sekumele siqhubeke necala likaZuma.

Uthi bamtshela ukuthi abacabangi ukuthi uZuma kumele aye ejele kodwa kumele kutholwe indlela yokuthi ashiye phansi aye eNkandla. Bathi beze kuye ukuba abasize abanike imali. Uthi mngababuza ukuthi imalini, bathi bazobuyela kuyena. Uthi okwakukhulunywa ukuthi uZuma abueyele eNkahla kwabafakzelwa uMzi Khumalo emuva kwale ngxoxo. Akekho umuntu owake weza kimina ezongitshele ukuthi angibuyele ekhaya.

Kuningi okunye nokusungulwa kwale Khomishini kodwa abantu abethula ubufakazi abakwazi konke lokho. Wonke amaKhomishini asungulwa uMengameli, kodwa uMvikeli Womphakathi wathi iNhloko yamaJaji iyona okumele iqoke iJaji, okuyinto engayibona ingajwayelekile ngoba uMvikeli Womphakathi wayesethatha amandla esigungu esiphezulu. Kodwa angizange ngikhulume ngalokhu ngoba kwakuzothiwa uZuma useqale ukwenza akwajwayele.

Anginankinga yeKhomishini kodwa enginenkinga amandla kaMvikeli Womphakathi othatha amandla kaMengameli ngoba enezinto zakhe. Kungani uMvikeli Womphakathi ekubekela kuye ukuthi kumele kube ngubani uSihlalo. Konke lokhu kungitshela ukuthi kunohlelo olukhulu olubonakalayo ukuthi luyasebenza.Namanje ngisalindele ukutshelwa ukuthi ngangibaqasha kanjani abantu kodwa konke lokho kwakwenzelwa ukuthi kuthiwa akususwe uZuma. Kwake kwaba nokhukhulelangoqo wemashi lapho abelungu baphuma ngobuningi kuthiwa uZuma akaphume. Akekho noyedwa uMengameli nasebebe khona ngaphambi kwami asebeke babizelwa kwiKhomishini.

Omunye oseke wafika lapho uNgoako Ramatlodi owathi uZuma usefake endalini  izwe. Cabanga into ephuma kummeli. Konke lokho kungamanga, okokugcina njengoba ngilapha sengizoqeda ihlandla lami lesibili labo bantu ababebheke ukuthi ngiphume abangaphakathi eqenjini lami baqala isimo sokuthi uZuma angayethuli inkulumo yobume besizwe. Bathi uZuma kumele aphume okwabe kuwuhlelo lomkhankaso wokuthi uZuma akaphume.  Noma yimuphi umbuzo engizowuphendula kumele nikhumbule ukuthi kunombuzo osangikhathaza.

Umndeni wami uhlukumezekile

Sengisukelwe kakhulu kokunye ngabantu engaziyo ukuthi benzani kodwa ngoba bengiqondle ukuvikela inhlangano nezwe. Bazakhela izindaba ezingekho. Umndeni wami uhlukumezekile ngenxa yalokhu. Abantu bayakhohlwa ukuthi nginomndeni ongeke ufune ukuzwa amanga ekhulunywa ngami. Ngaphandle kwalokho, kunezingane zami ezihlukumezekile ngenxa yami. Enye yamadodana yami ibisebenzela inkampani yezicishamlilo igxile ezwenikazi okwakuthiwe ngesikhathi esithile uzoba umqondisi wayo. enye inkampani yoNgcuka yayifuna ukwenza ubudlelwano nayo okwathi uma kuvela igama layo yahoxa yathi uma lo mfana akaphumi angeke siqhubeke. Lo mfana wacelwa ukuba aphume weza kimi wathi unenkinga. Omunye uDuduzane, baqala ukwazi ngalo mndeni ngoba ufika kimi ngiseyiPhini likaMemngameli. Ngesikhathi eseqede izifundo zakhe ze-IT esebenzela ezobunhloli ngesikhathi ngiqala ukuhlaselwa wazithola ehlukumezeka.

Kwathi ngokungena kwaGupta wafaka isicelo wasebenza khona njengomqashwa. Uthi esesebenza eThekwini kwaba khona into angayithandanga kuleyo nkampani washiya wabuyela kwaGupta engazange angitshele  nalapho wahlukumezeka.

Uhlelo engikhuluma ngalo lwagcina luphumelele ngoba kwamele ngishiye esikhundleni. Ngabuza inhlangano yami ukuthi ngenzeni ngangayithola impendulo.

Scroll To Top