Now Reading
Bakhala ngentuthuko engabonwa kwanhlobo eSlangspruit
Dark Light

Bakhala ngentuthuko engabonwa kwanhlobo eSlangspruit

 

UKHALA ngokungahlonishwa kwegama lengqalabutho yomzabalazo uMnu uMoses “Madevu” Mabhida umphakathi waseSlangspruit naseDenmark eMgungundlovu ovale umgwaqo, washisha namathayi ngasekuqaleni kwesonto  ukhala ngokugqoza kwentuthuko kule ndawo.

Kwenzeka lokhu nje ngenyanga edlule lo mphakathi umise nse yonke into ukhala ngentuthuko ehamba kancane. Lo mphakathi obuwotha ubovu ukhale ngokuthi uMasipala uMsunduzi awusahloniphi ngisho nengqalabutho yomzabalazo uMoses Mabhida naye onomuzi kuleli lokishi, njengoba intuthuko ingaziwa kule ndawo.

Le ndawo ingenye yalezo ezigajwe kakhulu ububha kuleli dolobha. Phakathi kwezinkinga umphakathi okhala ngazo kubalwa izindlu zangasese zemigodi ezigcwele nosekuphele iminyaka zingalungiswa, intuthuko egqozayo njengoba iningi lihlala emikhukhwini, udoti ongaqoqwa, imigwaqo ewubhuqu njengoba kunomgwaqo owodwa wetiyela, ogesi abangakhanyi emgwaqweni namaphayiphi okuthutha indle angalungisiwe. Bakhala ngokuthi ngaphandle nje kokugcwala kwalezindlu zangasese, iningi lazo alikho esimeni esifanele.

Laba bahlali baphinde bakhala ngokuthi isikhathi sokulinda asisekho njengoba sesiside isikhathi belinde ukuba kulungiswe izinto.

Ilungu lomphakathi elikhulume neBAYEDE  uMnu uSipho Gasa uthe sebewubekezelele kakhulu umkhandlu ukuba ulungise indawo, kodwa sekufike lapho sebephelewe isineke khona, njengoba ungazigcinanga izithembiso abafike bazisho ngenyanga edlule.

Ikhansela lakwaWadi-13 uNkk uSibongile Mncwango uthe le nkinga yokungalethwa kwentuthuko ayihlasele kuphela umphakathi waseSlangspruit njengoba iwadi yonke okubalwa iFrance neDenmark zingayazi intuthuko kusukela kwaphatha uHulumeni weNtando Yeningi ngonyaka we-1994.

“Kule wadi akukho mtholampilo, akukho mahholo okwenza kubenzima nokuthi abantu babambe imihlangano. Lokhu kwenza bayibambele phansi kwezihlahla. Zikhona kodwa izinhlelo eseziqalile ukwenzeka ezifana nokulungiswa kwamaphayiphi athutha indle nezindlu zangasese eFrance. Ukwakhiwa kwehholo kuyona le ndawo nakho kusezinhlelweni.

“Okunye abantu okumele bakuqonde ukuthi akulula ukuthi bakhale ngezidingongqangi namhlanje, ngakusasa sebeyazithola. Kusuke kusafanele kuqalwe kubhekwe isabelozimali, kubhekwe nalapho ingacelwa khona imali uma kunguthi ayikho ezoqhamuka kwisabelozimali.

“Isabelozimali sezinhlelo zentuthuko yamawadi sincane kakhulu. Siyacela ukuthi uma sikhishwa kungamane kube isamba esihlanganise amawadi wonke, kodwa amawadi abelwe ngokuzimela njengoba emakhulu ewodwa.

“Kukhona ithimba eliqokiwe ukuba lixoxisane nomasipala mayelana nezinkinga ezithinta iwadi. Siyafisa sengathi bangasheshisa balethe intuthuko. Side lesikhathi abantu belindile” kuqhuba uNkk Mncwango.

See Also

Uphethe ngokuthi enye yezinto eyenza ukuthi kubelukhuni ukuletha intuthuko eSlangspruit ukuthi enye ingxenye yale ndawo ayingeni ngaphansi kukamasipala njengoba kunabanikazi bezindawo abazimele.

Uthe umasipala usunesikhathi uzama ukuxoxisana nabanikazi bezindawo, obekwenza kungabi lula ukuyithuthukisa njengoba abanikazi bezindawo bebeyidayisa ngenani eliphezulu, umasipala ongakwazi ukulithenga ngalo.

USomlomo womkhandlu uNks uJabu Ngubo ukhale ngokuthi njengamanje umasipala awunazo izimali zokulungisa izingqalasizinda njengoba kukhona lapho abasacele khona izimali ukuze kulungiswe izingqalasizinda.

Uthe ukuze bathole izisombululo ezinkingeni ezikhungethe amawadi ahlukene, bayahlangana njalo ngoLwesihlanu ukuze bakhulume ngezinkinga eziphuthumayo emawadini angaphansi kwalo mkhandlu.

Uphethe ngokuthi umkhandlu kukhona imizamo oyenzayo ukulungisa lezinkinga.

Scroll To Top