Now Reading
Kubukeka bechizela izwe nabantu balo
Dark Light

Kubukeka bechizela izwe nabantu balo

 

AmaBhunu ayengasicindezele ngokwezilimu zethu mhlazane ephathiswa izwe ngowe-1948 ngamaNgisi. AmaBhunu ayona ngephutha elilodwa ngenkathi efuna ukuba ezikoleni zaboHlanga kufundwe zonke izifundo ngolimi lwesiBhunu kusukela emabangeni aphansi kuze kuyofika kwaphezulu.

Okwenziwa ngamaBhunu kwakungukuqula imfundo yamaNgisi okwakuthiwa yiRoyal eyayingakuqhakambisi ubuthina.AmaBhunu afaka iBantu Education kodwa asivuselela ngobuZulu, ubuXhosa, ubuPedi, ubuVenda, ubuSwati, ubuNdebele, ubuSotho, ubuTswana, ubuTsonga/ ubuShangane ezikoleni, emakhaya, emalokishini, emadolobheni nasemahositela.

Sisazobabona namanje ePhalamende abahlonishwa boHlanga bebalekela izilimi zabo.Uboqaphelisisa abaHlonishwa bamaBhunu ukuthi isikhathi esiningi bakhuluma olwebele.

Sekuwumlando ukuthi baningi abazabalaza, ababoshwa, ababulawa belwela ukuba izwe libe ngelikhululekile ezinhlangeni zonke. Abanye babo yilaba esibabona besePhalamende nakomasipala. Abanye  ababengamagwala njengami nesibabona sebesePhalamende nakomasipala bebebengazange bazabalaze ngenkathi izwe lisaphethwe ngamaBhunu ngesandla sensimbi. Abanye abasephalamende nakomasipala ababesebancane kakhulu futhi abanye babo babengakazalwa izinto ziselukhuni aboHlanga besaphatha amapasi.

Kuyahlekisa uma usubona abanye babaHlonishwa indlela abaziphatha ngayo ePhalalamende bephikisa njengoba beyizinhlangano noma amaqembu aphikisayo ukuthi ukuphikisa hleze kushoshozelwa isinyelela ngabeseNtshonalanga ngabase United States of America  noma balwelwa abalawo mazwe.

Ingoba akukabi bikho okugqame kwathi bha abanye babahlonishwa asebekwenzele izwe naboHlanga abasemazingeni aphansi abangagqamile komathelevishini. Kuningi kabi engabe sebakwenzela aboHlanga njengoba besePhalamande nakomasipala. Iqiniso leli kanti futhi akekho ongalazi nongakuboni lokhu.

Basazobanga umsindo ePhalamende kodwa lutho imisebenzi ebonakalayo abayenzileyo njengoba sebavotelwa bangena ePhalamende.Okubajabulisayo abanye babo ukuthi bazohola imali ebhekile babengconywana kunabasemazingeni aphansi. Kuzobangwa umsindo kujabule izwe kuthiwe umhlonishwa, abeqembu elithile bayasifaka isibhaxu engabe abasemazingeni aphansi bayabacwaninga, bayabahlaziya, bayabacakula kubhekwe ukuthi umhlonishwa yena ngokakwakhe uselenzeleni izwe nomphakathi wangakubo  okungenani iminyaka evile emashumini. Kuzotholakala ukuthi akukho nokuncane abakaze bathengele, bazamele abafundi izinto zokugqoka okungenani bezikole ezimbalwa ngasemakubo into elula kangaka.

Ngikhuluma ngemisebenzi okufanele ngabe sebayenza abanye babahlonishwa abasePhalamende.Hhayi ulubizela ukuba nguHulumeni. Hhayi ukuzama ukudunga aboHlanga. Angisho ukuthi abasuke manje benze okuhle ekubeni bengakwenzanga eminyakeni elishumi. Abasuke bevezwe komathelevishini ngenkathi bethweswa iziqu asikaze sibezwe bephakamisa ukuthi bazosungula imifundazwe ukuze kwande abafunde njengabo.

Hleze nje babulawa umgolo.Ingani abanye babahlonishwa abasePhalamende bahlulekile ngoba asikaze sizwe nokuncane okunjengokusungula izikhwama zemifundaze ngamagama abo. Badlulwa ngabanye abasePhalamende okwakhiwa izikole ngenxa yabo.

Ngizocaphuna abambalwa esibaziyo asebasungula izikhwama nasebayithenga imifaniswano yezikole ezweni kodwa engingeke ngiwabalule amagama abo kulo mlando ngoba siyabazi ukuthi ngobani. Sincamela ukubaveza mhlazane sebengasekho emhlabeni sesibala imisebenzi emihle yabo ekubeni sasinomona sasingafuni ukuvezela izwe okuhle abakwenzile.

See Also

Uma usucakulisisa kahle kuyabonakala ukuthi laba bahlonishwa bajabulela ukuyothetha nokubanga umsindo ongenanzuzo kwaboHlanga ababavotelayo njengoba besePhalamende. Empeleni sizothi yikuphi ngempela okwaba yinzuzo osekwenziwa yibona njengoba sebephindele okwesibili noma ngaphezulu ePhalamende.Abakhathazekile ngeqiniso ngemfundo yaboHlanga.

Nakhu okwaba buhlungu nokwadabukisa kakhulu okwenzeka ngonyaka wezi-2016 eVuwani, eLimpopo ngenkathi kushiswa izikole ezingaphezulu kwamashumi angama-24.Asikhumbuli nakancane sizwa abahlonishwa bezinhlangano eziphikisayo bephumela obala bathi qekelele basihlaba leso senzo kwazwakala. Bahoba sengathi balele. Sizothi bonke nje osombusazwe bathula sengathi babengekho eNingizimu Afrika.Abasigxekanga leso senzo bathi qekelele.

Ngibalula imfundo ngoba kwakufanele sibabone bephawula ukuthi babezokwakha izinhlaka zokuyoqapha ubusuku nemini izikole zaseLimpopo nakwezinye izindawo. Kwakufanele sibabone ngamehlo behambela zonke lezozindawo. Phela babengeke bakwenze ngoba babematasatasa behla benyuka bekhankasela ukhetho loHulumeni Bezindawo ngalowo nyaka.

Ingani abahlonishwa bezinhlangano namaqembu babesenza izethembiso ababezozenza kodwa abangazenzanga abaphinde bathi bazozenza okhethweni lukwazwelonke onyakeni wezi-2019.

Kimina nabanye abanigi isenzo sokunganakwa kwemfundo nokungabi nandaba nokushiswa kwezikole eVuwani kwasenza sabona nje ukuthi abanye bosombusazwe bayazenzisa abanandaba ngempela naboHlanga bakubo. Uma bengazenzisi abake nje ngelinye ilanga akabe yedwa engatshelanga muntu nezwe ahambe ayolala emigwaqeni, emahositela, emijondolo, emalokisihini nasezindaweni ezingenasithunzi kowoHlanga. Bayobe benze ngakhona uma benzenjalo.

Scroll To Top