Now Reading
KuMaMzila uShenge ulahlekelwe ubambo nensika
Dark Light

KuMaMzila uShenge ulahlekelwe ubambo nensika

IMPILO ingenye into. Lokhu kugqame kakhulu kulezi zinsuku emuva nje kancane kokuphuma kwezindaba zokuthi amaShenge seliwalahlile ngokwedlula emhlabeni kukaNdlunkulu uMaMzila waKwaPhindangene. Kunele kwezwakala lezi zindaba, kwanyakaza izinkundla zokuxhumana nezizindalwebu zabezindaba zathi ngeke zisale emuva ekubikeni ngesekwehlile.

Ezinkundleni zokuxhumana cishe bonke abantu balilele uShenge ngokulahlekelwa ngumuntu asehlale naye iminyaka nongunina wezingane zakhe nogogo wabazukulu. Kulabo abamaziyo umfo kaMathole bayazi ukuthi wabunjwa ngenye indlela, uyakwazi ukubekezela ngisho kunzima. Yize kunjalo kukhona abathi lokhu kokuba yinqanawe kwakhe, alilele abanye azilibale yena kuyingozi. Nokho nabo bayazi ukuthi udalwe kanjalo (uShenge) ukuba abe ludondolo kwabanye njengoba ehlale esho ukuthi okwakhe ‘yinkonzo yesizwe’.

Emuveni kokuqinisekiswa kokwedlula emhlabeni kuningi okwenzekileyo nokungajwayelekile. Okokuqala bekungokokuqala emuva kwesikhathi eside ekutheni ohleli njengoNdunankulu kaZulu ehlelwe ngokwehlele uShenge. Ngenxa yesikhundla sakhe esizweni ukulila akubanga ngokwamaShenge wodwa kepha kube ngokwesizwe. Yikho abanye ababe ngabokuqala ukulila kube yiNdlunkulu kaZulu, umndeni woMntwana oyingxenye yawo. ENdlunkulu kuhambe ithambo layo. Yikho kube khona nabalilela Ongangezwe Lakhe noyiNkosana kaZulu wonkana.

Okunye okungajwayelekile nokungamangaza naye uNdlunkulu qobo yindlela igama lakhe ebeliphathwa ngayo cishe kuwo wonke amaziko abezindaba. Lokhu bekungenzeki esaphakathi kwethu ngokwenyama. Iqiniso lithi njengoba kuhlale kwenzeka amehlo onke abebheke kuMntwana kulibaleke ukuthi umi nje kunensika lapha ekhaya enguMaMzila.

UMntwana ubengakufihli ukuthi uMaMzila ludondolo lwakhe selokhu amazi. Empeleni akakufihli ukuthi impilo kanjalo nempumelelo yakhe nalokho akwaziyo kwaba ngenxa yabesifazane ababili abamqoka empilweni yakhe. Owokuqala ngunina, uMntwana uMagogo. Omunye wesifazane bekunguye uNdlunkulu uMaMzila. Isililo sokungabi eceleni kwakhe sizwakale ngesikhathi egubha iminyaka engama-90 lapho elilele ukuthi ubungazwa yizihlwele nje osehambe naye iminyaka eminingi akekho eduze kwakhe. Ngaleso sikhathi uMaMzila wabe exinekile esibhedlela.

Isibindi sikaShenge ngingasifakazela mina qobo ngesikhathi siseRichards Bay mhla ziyisithupha kuNtulikazi wezi-2018 lapho sabe sineSILO, uMntwana, noMehluleli uNgwenya kulindwe uMengameli wezwe uRamaphosa. Indaba eyabe isematheni kwabe kuyinkulumo yokuthi uZulu uzokwemukwa umhlaba. Ekuqaleni kwesonto mhla zine kuNtulikazi iSILO sabiza iMbizo kaZulu.

Eceleni kweSILO kwabe kunguye uMntwana. Ngomhla ziyisithupha wayekhona esemandleni amangalisayo ephisela kuRamaphosa enanela inkulumo yeSILO kwacaca ukuthi uMengameli uqhamuke kabi waqhamukela uSuthu lumile. Lo mhlangano waphetha ngokuthi uMengameli aqinisekise ukuthi ngeke uthathwe umhlaba kaZulu. Kwathi kungaphela umhlangano uShenge wakhuleka koMdala ukuthi uma esuka kulo mhlangano uya esibhendlela ngoba uNdlunkulu akamuhle. Akaqedanga uMntwana ukusho njalo, OMdala wathi zonke izimoto aziphikelele esibhedlela ngoba naye uhamba noyise ukuyobona ‘umama esibhedlela’. Lokhu kwaveza okwaziwayo ukuthi uShenge ubuhlungu abenakho nengcindezi wayibeka eceleni wanaka okwesizwe.

Uma uShenge ekhuluma ngezinsuku aqala ngazo ukubona uNdlunkulu uzwa imfudumalo kanjalo nenhlonipho yeqhaza lomhlobo wakhe empilweni, owama naye kukuhle kukubi. “U-Irene ungiwelise ezigodini eziningi enikeza ubumnandi empilweni yami yokwethaba kanye nobunzulu bentokozo ngisho izinto zizimbi. Amandla nokuzinikela kwakhe kuyamangaza. Inkumbulo engigqamelayo akuyona eyobunzima kodwa eyenjabulo nokuhleka. U-Irene ungumuntu woteku futhi ukumamatheka kwakhe bekungenza ngithakase ekujuleni kwenhliziyo yami. Sinaye silahlekelwe kokuningi kubandakanya ukudlula emhlabeni kukamama, abazali bakhe kanye nabafowabo abathathu. Nokho usizi lusenze sabumbana njengomndeni,” kusho uMntwana.

See Also

Kube yishwa ukuthi iningi limaze ngoba esesusiwe phambi kwethu uNdlunkulu oyisizukulwane soBukhosi besizwe saseMaChunwini.

Kuyishwa nokuthi nanamuhla abaqopha umlando benza iphutha lokuqhakambisa kuphela abesilisa abangabaholi bakhohlwe yizinsika ezibaphasile, okungomama kanjalo namakhosikazi abaholi labo. Namuhla sicimile esinye isibani kwaPhindangene, kungekudala sizobalisa ngokuthi sekumpisholo ekubeni yithi esaqhela kuso isibani sisakhanya.

KokaMathole uNdlunkulu ubeludondolo, ubambo lwakhe. Nxa enaye ubephelela angasweli lutho. Uzisholo yena lokho ngesikhathi ethi: “Akekho umuntu lapha emhlabeni ebengithanda ukuba naye ngaphandle kwakhe. Ngokwesiko nginengcindezi yokuthi ngibe nesithembu kodwa u-Irene ukwanelisile konke lokho; ungowesifazane onamandla, okhaliphile futhi omnene obehlala njalo engisekela. Ubeyikho konke.”

Uma ubuka lo mlando omude kangaka wobungane, uthando nemfudumalo, sonke siyavuma ukuthi yebo liwalahlile amaShenge kanti futhi noMntwana uhanjelwe ngumaqondana, ubambo lwakhe nensika. Nxese Sowalisa!

Scroll To Top