Now Reading
Umholi weSADTU kuthiwa akanazo izicucu zobuthisha
Dark Light

Umholi weSADTU kuthiwa akanazo izicucu zobuthisha

LITHE lishona elangoLwesithathu zase zisabalele nezwe lonke izindaba zenkohlakalo engaqinisekisiwe ethinta uNobhala weSouth African Democratic Teachers Union (SADTU) KwaZulu- Natal, uNks uNomarashiya Dolly Caluza. Ngokwemibiko esatshalaliswe ezinkundleni zokuxhumana wubuholi benyunyana esanda kusungulwa yezisebenzi zomphakathi ehlanganisa nothisha, iSouth African Liberating Public Sector Workers Union (SALIPSWU), kuthiwa uCaluza akanazo izincwadi eziqondile zokufundisa. Ngendlela abaholi beSALIPSWU abanesiqiniseko ngayo ngabakusho ngoCaluza baze babiza isithangami sabezindaba ukuzoqinisekisa lokhu bachaze nezinyathelo abazozithatha. Lokhu bekuhlelelwe uLwesine zibuya inhlazane, eHhotela iCoastlands eThekwini.

Ukungami ngendlela efanele ngokwamaphepha kungamthunaza kakhulu ezingeni lobuholi uNks uCaluza. Kuzokhumbuleka ukuthi akagcini nje ngokuba nguNobhala wenyunyana yothisha enkulu kunazo zonke eNingizimu Afrika, kodwa uphinde abesezikhundleni eziphezulu kwezemfundo nakupolitiki ezweni. Kafushane nje, unguSihlalo woMkhandlu weNyuvesi iZululand, abe nguMgcinimafa weSouth African Communist Party (SACP) KwaZulu-Natal, uyahlala njengelungu eliqokiwe kuSouth African Council of Educators (SACE), avale ngokuba yiSekela likaThishanhloko esikoleni samabanga aphakeme ogwini oluseningizimu, iLuthuli High School. Zonke lezi yizikhundla zobuholi afi nyelele kuzo ngokwethembeka kwakhe emphakathini.

IBAYEDE ifune ubuqiniso balezi zindaba zenkohlakalo ngomlomo walowo ongumkhulumeli weSALIPSWU uMnu uMbuyiseni Mathonsi. Ukuqinisekisile ukuthi bengubuholi beSALIPSWU baziyele mathupha emahhovisi eSouth African Council for Educators (SACE) ePitoli beyoqinisekisa lezi zinsolo.

“Sesingakusho kugcwale umlomo ukuthi uNobhala weSADTU esifundazweni akanazo izincwadi eziqondile zokufundisa. Sikhuluma lezi nje, ngokusho koyisikhulu esiphezulu (CEO) kuSACE ubulungu bukaNks uCaluza kulo mkhandlu bumiswe ngokusemthethweni,” kuphawula uMathonsi.

Ngokwesitamende esisezinkundleni zokuxhumana esikhishwe wubuholi beSALIPSWU ngesonto eledlule, ithimba labaphenyi elijutshwe kulolu daba labizela uCaluza emahhovisi eSACE ePitoli. Kwathi uma esebuzwa ngezitifi keti zokufundisa wavele waphuma wabaleka. Eqhubeka uMathonsi uthe bengubuholi bazoya emaphoyiseni bayobeka uCaluza nabambisene nabo amacala enkohlakalo nokuhlanekezela iqiniso ukuze kuboshwe bonke abathinteka kulezi zinsolo zenkohlakalo.

IBAYEDE ixhumene noNks uNomarashiya Caluza ukuze aziphendulele ngokubikwa ngaye. Wenqabe ngomoya ophansi ukuphawula wacela ukuba iphephandaba lixhumane noMengameli weSADTU kuzwelonke uMnu uMugwena Maluleka. Ethintwa uMaluleka ukuchaze njengamanga aluhlaza cwe okushiwo yiSALIPSWU ngoCaluza. “UNobhala weKZN ucelwe yithi siwubuholi beSADTU ukuthi anikeze uphenyo oluqhubekayo ithuba ngokuthi ake ahoxe esikhundleni sakhe eMkhandlwini Wamathishela (SACE). Lokho sikwenze ngoba siyinyunyana ekuhloniphayo ukusebenza kwezinhlaka zomthetho.”

Liqhubeka iphephandaba libuza ukuthi ngokwakhe ukucabanga singaba yini isisusa sezinsolo ezijule kangaka ngomholi wabo uthe: ‘Esikwaziyo thina wukuthi uMnu uMathonsi umthukuthelele uNobhala ngoba enenkolelo yokuthi uyisithiyo ekuqashweni kwakhe esikoleni lapho ayefake khona isicelo sokuphatha eMlaza. Ngolwethu ulwazi uNobhala unezincwadi eziqondile zokufundisa futhi ukumiswa kwakhe kuSACE kube ngenxa yesicelo sethu njengenyunyana ezihloniphayo nehlonipha umthetho,” kuchaza uMaluleka.

Ebuzwa ukuthi bazothatha ziphi izinyathelo ukugeza igama labo elibukeka lihuduleka ezibini, uMaluleka uzishaye isifuba ngokuthi bayinyunyana esimnkantshubomvu engeke yesatshiswa ngamavukana. “Abenze baqede labo abaphikisana nathi, siyophawula ekugcineni. Sizimisele futhi ukuhlonipha iSACE ngokuyinika ithuba lokuqeda lonke uphenyo kube yima siphawulayo konke sekusobala,” kuphetha Maluleka.

See Also

Ukusatshalaliswa kwalezi zindaba ngoNobhala weSADTU kubukeka kuhamba emagameni obuholi benyunyana entsha lapho yethembisa khona ukujijimeza iSADTU ngoba iyisola ngokungasizi ngalutho ezinkingeni othisha ababhekene nazo. Kushaye isikhathi sokushicilela iphambana imibiko yokudonsisana kulezi zinyunyana zombili ezinkundleni zokuxhumana.

Inkulumo ethunyelwe ezinkundleni zokuxhumana uNobhala KwaZulu-Natal, uMnu uBheki Shandu, ixwayise amalungu enyunyana ngalabo abasabalalisa okungewona amaqiniso ngeSADTU nobuholi bayo, ikakhulukazi uNks uNomarashiya Caluza. UShandu uthe okwenziwa yiSALIPSWU kungumkhankaso obanzi wokuzamazamisa unxantathu oyiCOSATU, i-African National Congress (ANC) neSouth African Communist Party (SACP). Lokhu kwenziwa ngokushaya uCaluza. Ube esenxusa ukuthi labo abasebuholini bamagceke ezikole (Site Stewards) mabaqale ngokushesha umkhankaso wamahora angama-72 okusayinisa bonke labo abangenabo ubulungu beSADTU.

IBAYEDE iphinde yaxhumana noMnu uThemba Ndlovu oyiNhloko Yezokuxhumana kuSouth African Council of Educators. Inhloso bekungukuthola isiqiniseko ngokumiswa kukaNks uCaluza. UNdlovu uphendule wathi: ‘Kuyiqiniso impela ukuthi uNks uCaluza umisiwe kuSACE. Lokho kwaba yisinqumo esathathwa eMkhandlwini ngo ‘elethu’ ukuze kunikezwe uphenyo ithuba. Yebo, phakathi kokuningi nokusabalele asolwa ngakho uNks uCaluza indaba yeziqu nayo iyangena. Angikuphawule kodwa ukuthi njengamanje konke okubikwayo kuseyizinsolo nje kuze kube sifi ka ekujuleni kwalolu daba bese siphawula ngokukhululekile kwabezindaba,” kuphetha uNdlovu.

Scroll To Top