Now Reading
Ziphansi izinsizwa, uyadela wena owawulapho
Dark Light

Ziphansi izinsizwa, uyadela wena owawulapho

KUYO yonke imilando yezizwe kukhona lapho kukhulunywa khona ngabantu abalwa belibutho noma beyimpi kwasala izibongo, izibongo okuyizona ezibalilelayo. Lapha sikhuluma ngezimpi zasemandulo ezimlando wazo usuluvindi: singabala amaSpartans, amaHoplites aseGreece, amaJanissaries oMbuso i-Ottoman kanye nabaqaphi boMbusi u-Augustus. Kanjalo nakuZulu amabutho ayeyisakhiwo sesizwe, engabaduduli bempi engesiyo ingxenye yayo kodwa eyimpi luqobo. Izifundiswa nosomlando bezempi bahlala bevumelana ngazwi linye ukuthi kukhona okwahlukile ngoMkhumbi WeMpi kaZulu. Bathi isakhiwo samabutho kaZulu ngaleso sikhathi sabe singumphumela wendlela okwakuphilwa ngayo. Ngakolunye uhlangothi kunokuvumelana futhi ukuthi uMkhumbi WeMpi kaZulu wazala inkulumo ethi: ‘kuhlala kukhona okutholakala e-Afrika, emper Africa simper aliquid novi’.

Lawa kwakungamadelamzimba, ayefunge ngezingazi zawo ukuvikela uBukhosi kanye nesizwe. Nembala naseMpini YaseSandlwana zenza njalo izinsizwa. Zadela imizimba yazo zivikela uBukhosi kanye nesithunzi sesizwe. Okunye okungaveli nxa kukhulunywa ngeMpi YaseSandlwana yiqhaza loMkhumbi WeMpi kaZulu ekuphebezeni izinhlelo zombuso wamaNgisi. Yebo isizathu esabe sisikhulu ekuhlaselweni kukaZulu kwakuwukunqaba kombuso kaZulu ukuba yizimbamgodi zombuso wamaNgisi. Phela amaNgisi ayenohlelo lokuthi zonke izizwe zaboHlanga zizoba yingxenye yokwakha umnotho wamazwe ase-Europe. Ngesonto elizayo kuhlangana iminyaka eli-140 kungasuki ezingqondweni nasemilonyeni yabantu, umhlaba wonke, ngeMpi YaseSandlwana, nangezinye esifundazweni esesibizwa ngokuthi iKwaZulu-Natal manje. Imizekelo ngalezi zimpi itholakala ngisho nasebucikweni bomlomo. Nokho, okuyiva elingabanguleki eBukhosini bukaZulu nasesizweni sonke ukuthi yonke le minyaka izinkulungwane zamaqhawe azikutholanga ukuhlonishwa ngokulondolozwa okuwafanele. Emva kweminyaka eli-140 kufanele athole ukulondolozwa ngesizotha nangesithunzi esifanele amaqhawe afela empini. Yize amanye athathwa ngamahawu angcwatshwa yizihlobo ngokwesiko, amaningi asala enkundleni echochiswa yilanga kwasala amathambo amhlophe nalahlwa ngamaNgisi ethi ‘ayakhuculula’.

Iningi liyavuma ukuthi kulichilo ukuthi nanamuhla eSandlwana kusabhalwe amagama abahlaseli, aboHlanga ababevikela izwe labo akabhaliwe kunalokho kubekwe nje izimboko ezimhlophe. Leli chilo libukeka lingelona elikaHulumeni yedwa noma uBukhosi kepha kubukeka kulichilo lawo wonke umuntu ozigqaja ngokuba ngowoHlanga. Lokhu kumele kusikhathaze njengesizwe sizibuze ukuthi senzani ukuhlonipha uMkhumbi WeMpi kaZulu owavikela isithunzi sethu njengoZulu, abeNguni nama-Afrika. Khona lapho yize abanye ngenxa yokuphoqwa babengasohlangothini lwabafo, iqiniso lithi kumaNgisi bonke babefana, kwakungabantu okwakumele bangabi namhlaba, bangazibusi. Abantu bezizwe zaMakhosi aseNingizimu yoThukela ababebandakanya amakholwa amaZulu aseDriefontein ngaseMnambithi, e-Edendale, eNdaleni, eRookdale nesizwe sabaTlokwa esabe sizinze kwaNobamba (eWeenen) balandwa ngempoqo nguMbuso wamaNgisi ukuba bahlome bavikele iNdlovukazi yawo.

Ngakho ekuqoshweni kwamagama abasala enkundleni nalaba ababizwa ngamambuka abakwazi ukusala ngaphandle. Nabo baba yizisulu njengoba bonke babengabhaliswanga kurejista njengamaNgisi okwakwenza kube lula ukuthi uma umnikazi wegama engaveli kwaziwe ukuthi akasaphili. Ezweni lapho kukhulunywa ngokubuyisana phakathi kwezinhlanga mhlawumbe kumele kuqale kuke kubhekwe ukuthi kungabuyiswana kanjani labo okuthiwa ngamambuka kanye noZulu owawuvikela inhlabathi ngoba bonke ngabesende elilodwa. Kufanele kuvele umlando ngezimpi zaseSandlwana, eyaseRorke’s Drift neyasOndini ngokufana, awuveli ngasohlangothini lwamaZulu, njengoba kwenzeka nakubaseMexico osomlando bebhija amaqiniso ngempi yase-Alamo. Nanamuhla umlando waseSandlwana usaxoxwa uhlanekezelwe ngabahlaseli nezizukulwane zabo. Okubuhlungu wukuthi naboHlanga, izizukulwane zamaqhawe kaZulu sezaphenduka opholi, sezikhuluma umlando ohlanekezelwe ngomlando wazo. Isibonelo nje sekuyibo aboHlanga abakhuluma ngeSandlwana sengathi kwakuyimpi yabelumbi nje bodwa noZulu bangabe besabalwa nalabo abafakwa ngasohlangothini lwabahlaseli.

See Also

Abanye uzwe sebekhuluma amalumbo bethi abahlaseli babebancane ngesibalo uZulu uyizinkulungwane kwakhiwa isithombe sokuthi amaNgisi ahlulwa yizinombolo. Iqiniso lithi ngaleli langa uMkhumbi WeMpi kaZulu wawubhekene nekhethelo lempi yamaNgisi eyayiholwa izingqwele zakhona. Khona lapho abahlaseli laba babengahambi bodwa. Nokho ngobuchule, ekaNhlamvana bhula umlilo yadla umhlanganiso emini libalele. Yikho ichilo lokungabuhloniphi lobu buqhawe liyohlale lembethwe abosendo bala maqhawe.

Scroll To Top