Now Reading
UNongoma uyisa iKPMG enkantolo ngobudlabha
Dark Light

UNongoma uyisa iKPMG enkantolo ngobudlabha

‘KUFANELEKILE ukuphinda sidlulise ukuxolisa kwethu ezakhamuzini zaseNingizimu Afrika ngomsebenzi ozwise ubuhlungu nomonakalo ezakhiweni nasezakhamuzini zaseNingizimu Afrika. Sehlulekile ngokwethu sabuye senzela phansi izwe.” Lawa ngamagama ashiwo nguSolwazi uWiseman Nkuhlu onguSihlalo wenkampani yabacwaningi mabhuku iKlynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). Ngesonto eledlule le nkampani ishweleze esidlangalaleni kubantu baseNingizimu kulandela ulungelunge lwamachilo athinte ukusebenza budlabha nokwenze kwalahleka imali kwashabalala nokwethenjwa ngamakhasimende ahlanganisa uHulumeni nezinkampani. Le nkampani eyabunjwa eminyakeni engamashumi amathathu edlule yonke le minyaka ibilunjaniswa nobungcweti ekwenzeni umsebenzi wayo ohlanganisa phakathi kokunye ukubheka amabhuku, intela kanye nokweluleka ikakhulukazi izinkampani noHulumeni.

Konke lokhu sekungumlando njengoba isithe shi ezimekemekeni phakathi kwazo okubalwa ubudlelwano bayo nezinkampani nomndeni wakwaGupta osuwaphenduka umzondo kuleli. Kepha okufike kwaqeda ngale nkampani wukuvela kwenkohlakalo ethinta izigidi zamarandi ebhange iVBS eLimpopo.

Leli phephandaba ngokukhethekile selingakuqinisekisa ukuthi iKPMG isingene kwelinye ihlazo emuva kokuvela kwezinsolo ezishaqisayo ezibhekiswe kuyo. Kulokhu abadinda isililo nguMkhandlu uNongoma KwaZulu-Natal. Ngokuthola koZul’azayithole isikhalo soMkhandlu wubudlabha obenziwe yizisebenzi zale nkampani eyabe iqashwe ukuba ilungise amabhuku ukuze ethulwe kuMgcinimabhuku Omkhulu njengokulayela komthetho. Ngokomthombo ongaphakathi kuMasipala kanye nakwaKPMG ubudlabha buthukuthelise iMeya uMnu u-Abert Mncwango.

“Eyi yinkinga lena ngoba le nkampani ibisinesikhathi yabakhona njengoba yaqashwa ngezikhathi zikaMnu uBonga Ntanzi ngaphansi kwesivumelwano seminyaka emithathu. Kuthe uma leso sikhathi siphela nonyaka kwaphoqeleka ukuba ivuselelwe okwesikhashana inkontileka isisayinwa yiMeneja entsha uNks uSokhela. Isizathu salokho wukuthi inkontileka iphele besenza umsebenzi obekungamba eqolo ukuqalisa abanye abantu phansi,” kusho lo mthombo oseMkhandlwini. Umthombo ukuqinisekisile ukuthi nembala udaba lumunyungwa ngabameli boMkhandlu ngenhloso yokuthumela incwadi evuthayo kwaKPMG.

IBAYEDE inawo umqulu wesivumelwano phakathi kukaNongoma owabe umelwe nguMnu uNtanzi kanye noKPMG Services owabe umelwe nguMnu uFarouk Ebrahim. Lo mqulu wesivumelwano ubizwa ngeService Level Agreement For the Annual Financial Statement and Annual Verification of Infrastructure and Movable Assets Update 2015/16. Ngokomthombo okuthuthumelisa iMeya wukuthi ifa ngezihlangu zabanye. “IMeya emhlanganweni esasikuwo yakhala ngokuthi okuyiphatha kabi wukuthi ubudlabha kwenziwe ngabantu eyafika sebekhona nokuthi akekho owayazi ukuthi kanti kuqashwa izigangi.”

Omunye owayesebenzela le nkampani nonolwazi ngomsebenzi okwabe kumele wenziwe kwaNongoma uthi empeleni lo Mkhandlu unelungelo lokukhala ngobudlabha.

“Cha leli phephandaba lakho liyazazi izindaba. Yiqiniso ukuthi iKPMG yaqashwa nguMkhandlu yiqiniso futhi ukuthi le nkampani isebenza noMasipala abaningi kanye neminyango kaHulumeni. Kwenye inkathi le nkampani iqashwa ukuba yenze uphenyo oluxoshisa ngisho abantu. Kulokhu kwaNongoma kwaba nenkinga yangaphakathi njengoba iningi labantu ababekhona kuqala bashiya inkampani. Lokhu kwaphoqelela ukuthi kuze kupikwe abantu ukuze benze umsebenzi. Yize ngingenawo umqulu okhuluma ngawo kepha ngeke ngimangale uma kwaba khona okwenzekayo okungashayanga khona.”

Ubufakazi obutholwe yileli phephandaba wukuthi umbiko ohlanganiswe yiKPMG kungenzeka ufake uNongoma enkingeni yokuthi amabhuku awo abe mabi nokungahle kwehlise izihlathi njengoba iMeya yabe ithembise ukuthi izobhekana nenkohlakalo. Okunye okuvelayo wukuthi nembala ithimba elabe lisebenza uNongoma sengathi kalisekho ngisho kule nkampani ebhekene nezinkinga.

See Also

Ithintwa iMeya ithe yize ilamukela ilungelo lokuphawula ngalolu daba kepha ibinxusa ukuba inikwe ithuba lokuba ibe nomhlangano namakhansela nokuyilapho izobeka khona udaba.

“Abezindaba asibexwayi njengoba wazi kepha kuhle ngihloniphe amakhansela okuyiwo amele abantu. Akukwazi ukuthi ngiqede lonke udaba nabezindaba kepha abantu abathintekayo bengazi ukuthi kukhulunywa ngani. Sengikushilo lokho ngiyafisa ukuqinisekisa ukuthi ngeke ngivume indawo yakithi kugcwanekelwe kuyo noma kugilwe imikhuba. Yebo sisemakhaya kepha imiqondo sinayo, ngeke sithule uma kukhona abasixhaphazayo,” kusho uMncwango nowale waphetha ukuqinisekisa ukuthi ngabe udaba selukubameli yini nokuthi iziphendulele yathini iKPMG. Imizamo yokuthintana nabaphathi bakwaKPMG KwaZulu-Natal ayiphumelelanga njengoba ucingo lukhale lwangena emshinini wokushiya imiyalezo.

Ozul’azayithole baphenya abanye omasipala abasebenze neKPMG kanye nemibiko ebhalwe yile nkampani okungenzeka ukuthi kwagcina ngokuxoshwa kwabo. Uma unobufakazi sithinte ku: editor@bayedenews.com

Scroll To Top