Now Reading
Kwalahleke imisebenzi ngamalahle eDundee
Dark Light

Kwalahleke imisebenzi ngamalahle eDundee

UMPHAKATHI nosomabhizinisi abakhele indawo yaseDundee ingxenye yawo elahlekelwe imisebenzi ngesikhathi kuvalwa imayini iMagdalene Collery kule ndawo ngasekupheleni kukaMfumfu uqiniswe idolo ngokuthi lesi siga angeke siwukhinyabeze kakhulu umnotho ngoba zikhona izinhlelo zokulungisa isimo kwezomnotho.

Bangama-500 abantu abalahlekelwe umsebenzi ngokuvalwa kwale mayini.

Noma kukhulunywa ngokuba khona kwezinhlelo zokunyuswa komnotho, kodwa kunzima kubantu abaphelelwe umsebenzi kule mayini abathi bazibona sekuphelile ngabo ngoba akukho abazokuhlomula kulezi zinhlelo okukhulunywa ngazo.

Lokhu kuvele ngesikhathi kunomhlangano weLocal Economic Development obubizwe nguMasipala wase- Endumeni, obuhlanganisa yonke iminyango kaHulumeni lapho bekuzobhungwa khona ngokuthi ungakhuliswa kanjani umnotho ezindaweni ezingaphansi kwalo Masipala.

Esinye sezikhulumi kulo mhlangano uMnu uSenzo Ntombela wenkampani iSabalala Consultant uthe zikhona izinhlelo zokufukula umnotho wendawo.

UNtombela uqhube wathi ukuhlanganisa zonke izinhlaka zikahulumeni kanye nosomabhizinisi kuzosiza kakhulu ekufukuleni umnotho wakuleli dolobha ebelidume kakhulu ngokuba nezimayini iningi lazo ezavalwa ngaphambi kokhetho langowezi-1994.

Ezinye zezimayini zaqhubeka nokusebenza isikhashana kwabuya ithemba emphakathini kodwa zabuye zavalwa. Ekhuluma lapha uNtombela uthe bafisa ukululeka osomabhizinisi abasafufusa ngokuthi bakuqonde ukuthi ukuba nebhizinisi akusho ukuthi kumele ube nethenda.

“Indawo yethu yaseDundee siyazi ngokuthi ayinazo izinsiza ezanele, kodwa uMasipala wethu uma engabambisana nosomabhizinisi ungenzeka umehluko ekuthuthukisweni komnotho waku leli dolobha,” kucacisa uNtombela.

Uthi ukuthuthukiswa kwamakhono ikakhulukazi entsheni kungenza omkhulu umehluko.

”Sinothe ngezimayini, ezolimo,ezokuvakasha ezikhulisa ezamabhizinisi nomnotho wethu ngakho kumele sibambisane nabezokuthuthukiswa komnotho ukuze nathi sithuthuke. Kumele sibheke amathuba akhona ukuthi angawenza yini umnotho wethu ubengcono kunakuqala. Sinabo abalimi abafuye izinkomo, amadela aseGlencoe lapho siqinisekisa khona ukuthi sikhiqiza inyama okuyingxenye yokukhulisa umnotho,” kubeka uNtombela.

See Also

Utshele abebeyingxenye yalo mhlangano ukuthi okudingekayo ukunxenxa abatshalizimali eDundee. Uveze ukuthi kuningi okubalekisa abatshalizimali ezindaweni abale kukho ukungabi sesimweni kwemigwaqo yedolobha.

Kubuyise ithemba ukumenyezelwa kwemali eyizigidi ezilishumi ezobhekana nokulungiswa kwemigwaqo nokwakhiwa kwezindlu zomxhaso.

UNtombela uthi indawo yaseDundee isizakhele udumo ngokuhanjelwa abantu abaningi njalo ngonyaka njengoba kuhlale kunomtelebhelo wamahhashi iDundee okukhulisa umnotho wakule ndawo.

Obemele uMnyango weZolimo uMnu uSiegfried Haschke uthe kunomhlaba ongama-100 hektha wokutshala umbila.

Uthe indawo yaseDundee ihlonzwe njengendawo yokutshala ubhontshisi owomile kanye namakinati. Uveze nokuthi iTugela Ferry yona ihlonzwe njengendawo yokutshala izaqathi.

Scroll To Top