Now Reading
KoKhongolose ababili uMbeki weseka owodwa
Dark Light

KoKhongolose ababili uMbeki weseka owodwa

Bayede News

UBUCHULE bukaMnu uThabo Mvuyelwa Mbeki abungatshazwa ikakhulukazi uma kufika ekuhlaziyeni nasekubekeni izimo zombusazwe kanye nezepolitiki yezomnotho. Lelithole likaMnu uGovan Mbeki lihlonishwa umhlaba wonke ngobuchopho balo. Abanye baze basho bathi impela ukhamba lufuze imbiza nxa ubuka umlando wabazali bakhe. Kwaba ngesikhathi sakhe lapho izwekazi i-Afrika lathola ukunakwa ngakho belu ubuchule bakhe ebambisene nabanye abaholi base-Afrika. Leli khono lakhe nanamuhla lisasetshenziswa yi-African Union emizamweni yayo yokuyobhula umlilo emazweni lapho idudulana khona.

Muva nje uMengameli uRamaphosa umsondeze kuye uMzizi ngesikhathi ngoNcwaba iHhovisi lakhe limemezela ukuthi uMbeki nguye ozobe elikhongela ezindabeni ezithinta iDemocratic Republic of Congo kanye naseGreat Lakes. Lesi simemezelo silandela umhlangano kanjalo nezingxoxo ezibe khona phakathi kukaMzizi kanye noRamaphosa obekuyinto eqhumbuze ithumba njengoba uMbeki ubengasazihlanganisi nezindaba zeqembu kusuka asuswa esihlalweni njengoMengameli. Bekwala ngisho uMthethosisekelo kaKhongolose umvumela ukuba abe yilungu lokwengezwa, uMzizi ubeqhele ekude le.

Nokho kwalile njengoba ngesonto eledlule kuvele isethulo esingamakhasi angama-30 ngaphansi kwesihloko esithi: What Then About Land Expropriation Without Compensation? The National Democratic Revolution Must Resolve The Intimately Inter-Connected Land And National Questions! Okokuqala kukhona okungahlangani kulo mbhalo, akuhlangani ukuthi ngabe uMbeki lapha ukhuluma njengelungu nokuyinto anelungelo lokuyenza noma mhlawumbe uhlaka lwakhe iThabo Mbeki Foundation (TMF) yilo olukhulumayo. Uma kuyiTMF kuzoqapheleka ukuthi ayinabo ubulungu negunya lokukhuluma limele i-ANC. Kulo mqulu kababhali bathi “sikhuluma njengamalungu e-ANC, siyavuma ngokugcwele ukuthi isinqumo esithathwe eNgqungqutheleni Kazwelonke yama-54 ye- ANC sokuthi “’ukuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo’ kufanele kube ngenye yezinqubomgomo ezikhona kuHulumeni Wedemokhrasi okungakhethwa kuzo ukuze kubhekanwe nodaba lomhlaba. Umbhalo uqhuba uthi: “Ukwengezelela nokho, kusemqoka kakhulu ukuthi i-ANC kufanele ithole ukuthi ingenzenjani emgudwini wokubuka izinto ngokwemicabango nangokwepolitiki.”

Uma ufunda lokhu uba magange ukuthi ababhali noma umbhali uzofundisa ngomlando okuyiwo ukuze njengomfundi ungagcini nje ngokwazi lo mlando kepha khona lapho uthathe isinqumo ngalokho okumele ukwenze. Uphoxeka nje uma usuphakathi nodaba lapho ubona ababhali noma umbhali enyanyalata kokunye ekhetha amanoni athile emlandweni nokungasizi ekwakheni isithombe esiphelele. Isibonelo salokhu kulo mbhalo umqulu oqhakanjiswayo yiFreedom Charter neyamukelwa ngonyaka we-1955. Lo mqulu ngokombhalo yiwo okumele kubhekwe kuwo ekulungiseni udaba lokwabiwa komhlaba. Khona lapho njengenhlalayenza lo mqulu ubekwa njengebhayibheli laboHlanga noma lomzabalazo wabo . Ekwenzeni njalo wonke umuntu wahlulelwa ngawo, ngoba ngisho i-ANC ike izithole isisolwa ngamanye amaqembu ekutheni kayisaqhubi ngemigomo yeFreedom Charter nokuyinto emangazayo uma uzwa ukusolwa lokhu kuqhamuka kwabe- Economic Freedom Fighters (EFF).

Kulo mbhalo uMbeki noma abanye ababhali kukhona abakushoyo okwethusayo nokumele kucaciswe. Lapha sibekelwa isithombe sokuthi kunoKhongolose ababili nokuthi yena uMbeki weseka lo wesibili. Uzobuza omunye athi babili nxa kwenzenjani oKhongolose?

Isiqalo sakho konke Emveni kokulokhu kufakwa izikhalo kuNational Convention kodwa ibashaya indiva ngesikhathi esiphakathi kowe-1910 kuya kowe-1911, izithunywa ezihambele iSouth African Native Convention (SANC) zinqume ukubiza umhlangano eBloemfontein mhla yisi-8 kuMasingana we-1912 ukuba kucatshangwe ngokusungula inhlangano enamandla eyimbumba ezokwazi ukuphosela inselelo uHulumeni wabaMhlophe. Kwaba wukusunguleka kweSouth African Native National Congress (SANNC) ngowe-1912.

See Also

Lapha kumqoka ukuqaphela igama kanye nenhloso. Igama elimqoka lapha ngu‘Native’ owabe aboHlanga nokuthi le nhlangano ethulwayo ngeyaboHlanga. Okunye okumqoka wukuthi okwabe kulwiswana naye noma nabo kwabe okungababizwa ngokuthi bamhlophe. Okwabe kubangwa ngumhlaba, nelungelo lokuba yisakhamuzi ngokupheleleyo. Ubufakazi obukhona ngobuthi kwaba yilezi zizathu ezenza abantu okubalwa aMakhosi, abefundisi, izifundiswa nabanye bathutheleke kule nhlangano yabantu. Konke lokhu akusho ukuthi wonke umuntu wabe evumelana nale nqubomgomo,. isibonelo nje ukusondelana kweSANNC neSouth African Communist Party (SACP) kwenza banda ababa neminye imicabango ngomongo womzabalazo nokwabe kuyinto engelona iphutha. Ubufakazi bokuthi sekukhona ukwehlukana kwemibono ngaphakathi kuSANNC kuvela obala ngamadokodo amane Kula madokodo kukhona i-African Claim in South Africa and the Bill of Rights: lombhalo wabe ufundeka kanjena: “Thina [ma- Afrika] sifuna ilungelo esabelweni sezinzizakalo ezibambekayo zezwe ngokulinganayo futhi sidinga: ukuthi isabelo esili-13% sendawo yomhlaba esabelwe ama-Afrika ayizigidi eziyisi-8 kwezimbili zabelungu akunabulungiswa … ngakho-ke sifuna ukwabiwa koMHLABA okwamukelekile okunobulungiswa enkingeni yezokuhlaliswa.”

Omunye umqulu yi-Youth League Manifesto yangowe-1944 eyabe ithi: “Uhlanga olumhlophe, luphethe amandla ezempi aphezulu… oluzinike ubunikazi bomhlaba nezwe ngokungenabulungiswa. Lokhu kusho ukuthi umAfrika obenobunikazi bendawo ngaphambi kokufika kwabelungu usemukwe ukuvikeleka obekuzoqinisekisa ukuphila kwakhe okukhululekile nokungathikamezekile.” Kanti omunye umqulu yiCongress Youth League Basic Document 1945 eyabe igcizelela ukuthi, “Ama-Afrika eNingizimu Afrika acindezelekile kanye nezinkulungwane nezigidi ezingaphansi kwengcindezelo yobukoloni kwezinye izingxenye zomhlaba.” Umqulu wokugcina yiCongress Youth League Programme of Action 1949 eyathi: “Imigomo enqala yeProgramme of Action of the African National Congress ikhuthazwa yintshisekelo yenkululeko yezwe. Ngenkululeko yezwe sisho ukukhululeka ekuqonelweni ngamakoloni amhlophe kanye nokuthola ukuzimela …. Njengabo bonke abantu, ama-Afrika afuna ilungelo lokuzibusa.”

Uma kubukwa ngokujula iFreedom Charter ami kuyo uMzizi kanye nale miqulu engenhla kuba sobala ukuthi umi kuphi uMzizi phakathi kukaKhongolose wangowezi-1912 naloyo owaguqula igama wabizwa nge-African National Congres nowamukela iFreedom Charter njengebhayibheli lomzabalazo. Okunye uMbeki akushoyo ngukuthi iNative Congress yayimele aboHlanga bodwa kanti iAfrican National Congress yona ifaka nabacindezeli. UMzizi akavumelani noSeme nalabo abaqhamuka neNative Congress kanti futhi akavumelani noLembede noMda abasungula uphiko lwentsha kaKhongolose. Unelungelo lokwenza kanjalo ngoba lona ngumbono wakhe okumele uhlonishwe kepha ingcabha mhlawumbe ikumalungu eqembu lakhe okumele azibuze ukuthi wona yimuphi uKhongolose awufunayo kuqhutshekelwa phambili. UMzizi usekhethile.

Scroll To Top