Now Reading
Kuwumqondo omuhle ukucaphuma izinkulumo
Dark Light

Kuwumqondo omuhle ukucaphuma izinkulumo

UNGACASULWA kalula ngamazwi nangamagana, yize kunzima yehlisa umoya bese usebenzisa ingqondo hhayi inhliziyo ngenkathi nixoxa lapho omunye ethi “phela nina naningafundile” vuma.

Ngiyihulule imfibinga! Mbuze owoHlanga umbuzo owodwa ngoba miningi noma umtshele amazwi okuthi yini asebeke baba ngabokuqala ukuyisungula ngolimi lwebele, baba negama yase ithengwa izizwe zomhlaba.

Kuyenzeka kwamanye amazwe lapho bezigqaja ngolimi lwebele abaseChina, eGermany, naseJapan bese beyadlondlobala emhlabeni kwezobuchwepheshe nokunye.

Kepha ngapha aboHlanga balibele ukuqhoshela abangafundile, bebe besahlulwa ukuthola ulwazi lwasemandulo lokumba insimbi ukuze babengochwepheshe bemikhonto, izimoto nokunye.

Sisho insimbi abasemandulo ababezenzela ngayo imikhonto bungakafiki ubuKoloni, nobuNtshonalanga e-Afrika nakwelikaMthaniya. Babelwa izimpi ngemikhonto amaKoloni ephethe izibhamu nazo ezakhiwa ngensimbi.

Ngamazwi  abalekelwa abaningi ababethi awufundile ngoba ayiqiniso. Thina ma-Afrika asikho ndawo ngesingakukhomba sithi lokhu nalokhuya ngokwethu, kwasungulwa ngomqondo woHlanga.

Kunamazwi namagama azitshwayo ngisho namanje nayiqiniso ukuthi uMntwana wakwaPhindangene wayeqinisile uma ethi wayethola izincwadi phakathi kweminyaka yowe-1970 nowe-1989 zivela kuMnu uNelson Mandela, esesejele iRobben Island nePollsmoor.

Ngangibakhumbuza ngaleyo minyaka ukuthi wayehlonipha umthetho wamaBhunu owawukunqabela ukufundwa kwezincwadi zababeboshelwe ipolitiki, njengoba ayengazifundi esidlangalaleni.

Nembala lazihlonza iqiniso mhlazane ngithenga ibhuku elisihloko sithi ‘A Prison in The Garden’ elineqoqo lezincwadi ezabhalwa ngesandla sikaMadiba ziya kuShenge nabanye ngonyaka we-1978 nowe-1989.

Kwenye yamhlazane zili-11 kuMfumfu ngowe-1978 wathi “Uyabonga ngencwadi uMntwana ayembhalele emfisela izilokotho ezinhle zosuku lokuzalwa kwakhe. Wabe esethi lezi zincwadi ayembhalela zona zizosiza ukuvala igebe phakathi kwabo.”

Kweya mhla zintathu kuNhlolanja ngowe-1989 ethi, “Kufanele ngingakufihli, ngikuveze obala ukuthi ukugoloza nokwenqaba kwakho ukuxoxisana noHulumeni kuze kukhululwe ngaphandle kwemibandela zonke iziboshwa zepolitiki emajele. Nami ngokunjalo ngisemi kulokho kanti ngiyakwamukela ngikholelwa kulokho ngoba kuseyigxathu eliya phambili ekuzuzeni inkululeko.”

UMadiba waphinda wamtusa uShenge neqembu lakhe emini kwabha ngenyanga uNdasa ngowe-1990 eKingspark Stadium esadla anhlamvana ngokunqaba ukuxoxa nombuso wobandlululo kuze kukhululwe iziboshwa zepolitiki neyayiqonde ngqo ukuthi babengezona izitha.

Ngamafuphi asiwakhi umphakathi, uma amazwi, amagama, izinkulumo nemibhalo ingabekeki ngokuyikho ngenkathi ubukela komathelevishini, ufunda emaphephandabeni.

Kwakuvezwa inkulumo ethi; “Lahlani zonke izikhali zenu olwandle”. Kuncike kolaleleyo nofundayo ukutomula  okungazange kubalulwe emithonjeni yezindaba wakugcina emqondweni.

Siyavuma kuwumqondo omuhle ukuba sicaphune noma sibhale izinkulumo zabanye ukucacisa.

Uzothola ukuthi amanye  amazwi, amagama nezinkulumo kuyazitshwa ngaleyo nkathi lowo owayewakhuluma nowayetuswa besadla anhlamvana. Boze batuswe ngawo bengasekho emhlabeni enkonzweni yomngcwabo.

Ngifikelwa amazwi engangithi ayezokhulunywa izikhulumi emngcwabeni kaNkk uWinnie Nomzamo KaMadikizela Mandela lapho ayekhombisa khona ukwethembeka ku-ANC.

Kwakungamhlazane exoshwa ePhalamende ngowayenguMengameli uMandela ngowe-1995. Ethi  “Wayengasoze nakancane ayilaxaze i-ANC. Uyohlale eyi-ANC, ethembekile”. Zaba khona izivunguvungu, wathembeka kwaze kwabe sekugcineni.

See Also

Ngamazwi anjena engithi abalekelwa izikhulumi eziningi mhla zili-14 kuMbasa ngowezi-2018 enkonzweni yomngcwabo wakhe.

Ezinye zezikhulumi kwakungelula ukuyichaya ngalelo langa ngoba ziyazi ukuthi azithembekanga mhlazane zisungula izinhlangano ngenxa yomona.

Yebo kuyilungelo lomuntu ukusungula inhlangano yepolitiki inqobo uma osule kuyona  kungazange kube khona izihibe, umsindo nozuthu.

Sekuwumlando ukuthi abanye babaholi  njengoMnu uJulius Malema basungula izinhlangano ngenkathi ethi selokhu kwathi nhlo wayezele ukudicilela i-ANC ephathiswe umbuso. UMalema uhola i-Economic Freedom Fighters.

Yayivezwa leyo nkulumo yakhe mhlazane zi-3 kuNcwaba ngowezi-2016  eziteshini zethelevishini ngokhetho loMasipala.

Phambilini wayeyincoma ethi i-ANC imenze wagqama, imholela izindodla zemali nokunye okuningi akuzuzayo ekubeni aboHlanga bengakazuzi.

Sekuwumlando ukuthi benoMnu uZwelinzima Vavi baphimisa amazwi bethi babezobulala umuntu ngoMnu uJacob Zuma uMengameli wabo.

Amazwi anjalo awukhondolo oludala lokulobiza, lokuvukela ohulumeni, olwalwenzeka nolusenzeka e-Afrika ngenkathi iNingizimu Afrika ingakabi noHulumeni wedemokhrasi.

Scroll To Top